ಗಣಪತಿ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ.
ಗೌರೀಪ್ರಿಯತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ.
ನಂದ್ಯಾದಿಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ.
ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರೋಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ.
ಸುರವೃಂದನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ.
ಚರಣಾವನತಾನರ್ಥತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇ ವನ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ.
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಸುತಾಯಾಸ್ತು ವಿಘ್ನನಾಶಾಯ ಮಂಗಲಂ.
ಪ್ರಮೋದಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ಧಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ.
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪಾಪನಾಶಾಯ ಫಲದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ಮಂಗಲಂ ಗಣನಾಥಾಯ ಮಂಗಲಂ ಹರಸೂನವೇ.
ಮಂಗಲಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ವಿಘಹರ್ತ್ರೇಸ್ತು ಮಂಗಲಂ.
ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಮಾದರಾತ್.
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವೃತ್ತಯೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

98.2K

Comments

urncv
This platform is a treasure trove for anyone seeking spiritual growth😇 -Tanishka

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Spectacular! 🌟🙏🙏🌹 -Aryan Sonwani

Remarkable! ✨🌟👏 -User_se91ur

Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |