ഗണപതി മന്ത്ര അക്ഷരാവലി സ്തോത്രം

ഋഷിരുവാച -
വിനാ തപോ വിനാ ധ്യാനം വിനാ ഹോമം വിനാ ജപം .
അനായാസേന വിഘ്നേശപ്രീണനം വദ മേ പ്രഭോ ..

ഈശ്വര ഉവാച -
മന്ത്രാക്ഷരാവലിസ്തോത്രം സർവസൗഭാഗ്യവർധനം .
ദുർലഭം ദുഷ്ടമനസാം സുലഭം ശുദ്ധചേതസാം ..

മഹാഗണപതിപ്രീതിപ്രതിപാദകമഞ്ജസാ .
കഥയാമി ഘനശ്രോണി കർണാഭ്യാമവതംസയ ..

ഓങ്കാരവലയാകാരമുഞ്ചത്കല്ലോലമാലിനം .
ഐക്ഷവം ചേതസാ വീക്ഷേ സിന്ധുസന്ധുക്ഷിതസ്വനം ..

ശ്രീമതശ്ചാസ്യ ജലധേരന്തരഭ്യുദിതം നുമഃ .
മണിദ്വീപം മദാകല്പമഹാകല്പം മഹോദയം ..

ഹ്രീതിമാദധതാ ധാമ്നാ ധാമ്നാമീശകിശോരകേ .
കല്പോദ്യാനസ്ഥിതം വന്ദേ ഭാസ്വന്തം മണിമണ്ഡപം ..

ക്ലീബസ്യാപി സ്മരോന്മാദകാരിശൃംഗാരശാലിനഃ .
തന്മധ്യേ ഗണനാഥസ്യ മണിസിംഹാസനം ഭജേ ..

ഗ്ലൗം കലാഭിരിവാഞ്ഛാമിസ്തീവ്രാദിനവശക്തിഭിഃ .
സുഷ്ടം ലിപിമയം പദ്മം ധർമാദ്യാശ്രയമാശ്രയേ ..

ഗംഭീരമിവ തത്രാബ്ധിം വസന്തം ത്ര്യസ്രമണ്ഡലേ .
ഉത്സംഗതലലക്ഷ്മീകമുദ്യതിഗ്മാംശുപാടലം ..

ഗദേക്ഷുകാമുകരുജാ ചക്രാംബുജഗുണോത്പലേ .
വ്രീഹ്മഗ്രനിജദന്താഗ്രം ഭൂഷിതം മാതുലിംഗകൈഃ ..

ണഷഷ്ഠവർണവാച്യസ്യ ദാരിദ്ര്യസ്യ വിഭഞ്ജനൈഃ .
ഏതൈരേകാദശകരാനലം കുർവാണമുന്മദം ..

പരാനന്ദമയം ഭക്തപ്രത്യൂഹവ്യൂഹനാശനം .
പരമാർഥപ്രബോധാബ്ധിം പശ്യാമി ഗണനായകം ..

തത്പുരഃ പ്രസ്ഫുരദ്ബില്വമൂലപീഠസമാശ്രയൗ .
രമാരമേശൗ വിമൃശാമ്യേവശുഭദായകൗ ..

യേന ദക്ഷിണഭാഗസ്ഥന്യഗ്രോധതലമാസ്ഥിതം .
സകലം സായുധം വന്ദേ തം സാംബം പരമേശ്വരം ..

വരസംഭോഗരസികൗ പശ്ചിമേ പിപ്പലാശ്രയൗ .
രമണീയതരൗ വന്ദേ രതിപുഷ്പശിലീമുഖൗ .

രമമാണൗ ഗണേശാനോത്തരദിക്ഫലിനീതലേ .
ഭൂഭൂധരാംബുദാരാഭൗ ഭജേ ഭുവനപാലകൗ ..

വനമാലാവപുർജ്യോതികഡാരിതകകുപ്തടാഃ .
ഹൃദയാദിരംഗദേവി രംഗരക്ഷാകൃതേ നമഃ ..

രദകാണ്ഡരുചിജ്യോത്സ്നാകാശഗണ്ഡസ്രവന്മദം .
ഋധ്യാശ്ലേഷകൃതാമോദമാമോദം ദേവമാശ്രയേ ..

ദലത്കപോലവിഗലം മദധാരാബലാഹകം .
സമൃദ്ധിതങിദാശ്ലിഷ്ടം പ്രമോദം ഹൃദി ഭാവയേ ..

സകാന്തികാന്തിതിലകാപരിരബ്ധതനും ഭജേ .
ഭുജപ്രകാണ്ഡസച്ഛായം സുമുഖം കല്പപാദപം ..

വന്ദേ തുന്ദിലമിന്ധാനം ചന്ദ്രകന്ദലശീതലം .
ദുർമുഖം മദനാവത്യാ നിർമിതാലിംഗിനം പുരാ ..

ജംഭവൈരികൃതാഭ്യർച്യൗ ജഗദഭ്യുദയപ്രഭൗ .
അഹം മദദ്രവാവിഘ്നൗ ഹതയേ ഏനസാം ശ്രയേ ..

നമഃ ശൃംഗാരരുചിരൗ നമത്സർവസുരാസുരൗ .
ദ്രാവിണീവിഘ്നകർതാരൗ ദ്രാവയേതാം ദരിദ്രതാം ..

മേദുരം മൗക്തികാസാരം വർഷന്തൗ ഭക്തിശാലിനാം .
വസുധാരാശംഖനിധിവാക്യപുഷ്പാഞ്ജലിനാ സ്തുമഃ ..

വർഷന്തൗ രത്നവർഷേണ ബലദ്വാലാതപസ്വിപൗ .
വരദാനുമതൗ വന്ദേ വസുധാപദ്മശേവധീ ..

ശമതാധിമഹാവ്യാധിസാന്ദ്രാനന്ദകരംബിതാഃ .
ബ്രാഹ്മമ്യാദീഃ കലയേ ശക്തീഃ ശക്തീനാമഭിവൃദ്ധയേ ..

മാമവന്തു മഹേന്ദ്രാദ്യാഃ ദിക്പാലാഃ ദർപശാലിനഃ .
തം നുമഃ ശ്രീഗണാധീശം സവാഹായുധശക്തികം ..

നവീനപല്ലച്ഛായാദായാദവപുരുജ്വലം
മദസ്യ കടനിഷ്യന്ദസ്രോത സ്വിത്കടകോദരം ..

യജമാനതനും യാഗരൂപിണം യജ്ഞപുരുഷം .
യമം യമവതാമർച്യ യത്നഭാജാമദുർലഭം ..

സ്വാരസ്യം പരമാനന്ദസ്വരൂപം സ്വയമുദ്ഗതം .
സ്വയം ഹവ്യം സ്വയം വൈധം സ്വയം കൃത്യം ത്രയീകരം ..

ഹാരകേയൂരമുകുടകിങ്കിണീഗദകുണ്ഡലൈഃ .
അലങ്കൃതം ച വിഘ്നാനാം ഹർതാരം ദേവമാശ്രയേ ..

മന്ത്രാക്ഷരാവലിസ്തോത്രം കഥിതം തവ സുന്ദരി .
സമസ്തമീപ്സിതം തേന സമ്പാദയ ശിവേ ശിവം ..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

24.1K
2.1K

Comments Malayalam

vcqa4
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |