అనిలాత్మజ స్తుతి

ప్రసన్నమానసం ముదా జితేంద్రియం
చతుష్కరం గదాధరం కృతిప్రియం.
విదం చ కేసరీసుతం దృఢవ్రతం
భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం.
అభీప్సితైక- రామనామకీర్తనం
స్వభక్తయూథ- చిత్తపద్మభాస్కరం.
సమస్తరోగనాశకం మనోజవం
భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం.
మహత్పరాక్రమం వరిష్ఠమక్షయం
కవిత్వశక్తి- దానమేకముత్తమం.
మహాశయం వరం చ వాయువాహనం
భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం.
గుణాశ్రయం పరాత్పరం నిరీశ్వరం
కలామనీషిణం చ వానరేశ్వరం.
ఋణత్రయాపహం పరం పురాతనం
భజే సదాఽనిలాత్మజం సురార్చితం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |