రవి అష్టక స్తోత్రం

ఉదయాద్రిమస్తకమహామణిం లసత్-
కమలాకరైకసుహృదం మహౌజసం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
తిమిరాపహారనిరతం నిరామయం
నిజరాగరంజితజగత్త్రయం విభుం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
దినరాత్రిభేదకరమద్భుతం పరం
సురవృందసంస్తుతచరిత్రమవ్యయం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
శ్రుతిసారపారమజరామయం పరం
రమణీయవిగ్రహముదగ్రరోచిషం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
శుకపక్షతుండసదృశాశ్వమండలం
అచలావరోహపరిగీతసాహసం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
శ్రుతితత్త్వగమ్యమఖిలాక్షిగోచరం
జగదేకదీపముదయాస్తరాగిణం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
శ్రితభక్తవత్సలమశేషకల్మష-
క్షయహేతుమక్షయఫలప్రదాయినం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
అహమన్వహం సతురగక్షతాటవీ-
శతకోటిహాలకమహామహీధనం.
గదపంకశోషణమఘౌఘనాశనం
శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినం.
ఇతి సౌరమష్టకమహర్ముఖే రవిం
ప్రణిపత్య యః పఠతి భక్తితో నరః.
స విముచ్యతే సకలరోగకల్మషైః
సవితుః సమీపమపి సమ్యగాప్నుయాత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.1K

Comments

ikzrf

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |