హనుమత్ స్తవం

కందర్పకోటిలావణ్యం సర్వవిద్యావిశారదం.
ఉద్యదాదిత్యసంకాశ- ముదారభుజవిక్రమం.
శ్రీరామహృదయానందం భక్తకల్పమహీరుహం.
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజం.
వామహస్తం మహాకృత్స్నం దశాస్యశిరఖండనం.
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దండం హనూమంతం విచింతయేత్.
బాలార్కాయుతతేజసం త్రిభువనప్రక్షోభకం సుందరం
సుగ్రీవాద్యఖిలప్లవంగ- నిఖరైరారాధితం సాంజలిం.
నాదేనైవ సమస్తరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయంతం ప్రభుం
శ్రీమద్రామపదాంబుజస్మృతిరతం ధ్యాయామి వాతాత్మజం.
ఆమిషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం.
తృణీకృతదశగ్రీవమాంజనేయం నమామ్యహం.
చిత్తే మే పూర్ణబోధోఽస్తు వాచి మే భాతు భారతీ.
క్రియాసు గురవః సర్వే దయాం మయి దయాలవః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |