హనుమత్ స్తవం

కందర్పకోటిలావణ్యం సర్వవిద్యావిశారదం.
ఉద్యదాదిత్యసంకాశ- ముదారభుజవిక్రమం.
శ్రీరామహృదయానందం భక్తకల్పమహీరుహం.
అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజం.
వామహస్తం మహాకృత్స్నం దశాస్యశిరఖండనం.
ఉద్యద్దక్షిణదోర్దండం హనూమంతం విచింతయేత్.
బాలార్కాయుతతేజసం త్రిభువనప్రక్షోభకం సుందరం
సుగ్రీవాద్యఖిలప్లవంగ- నిఖరైరారాధితం సాంజలిం.
నాదేనైవ సమస్తరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయంతం ప్రభుం
శ్రీమద్రామపదాంబుజస్మృతిరతం ధ్యాయామి వాతాత్మజం.
ఆమిషీకృతమార్తాండం గోష్పదీకృతసాగరం.
తృణీకృతదశగ్రీవమాంజనేయం నమామ్యహం.
చిత్తే మే పూర్ణబోధోఽస్తు వాచి మే భాతు భారతీ.
క్రియాసు గురవః సర్వే దయాం మయి దయాలవః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ఏక శ్లోకి సుందరకాండ

ఏక శ్లోకి సుందరకాండ

యస్య శ్రీహనుమాననుగ్రహబలాత్ తీర్ణాంబుధిర్లీలయా లంకాం ప్రాప్య నిశామ్య రామదయితాం భంక్త్వా వనం రాక్షసాన్। అక్షాదీన్ వినిహత్య వీక్ష్య దశకం దగ్ధ్వా పురీం తాం పునః తీర్ణాబ్ధిః కపిభిర్యుతో యమనమత్ తం రామచంద్రం భజే॥

Click here to know more..

హయానన పంచక స్తోత్రం

హయానన పంచక స్తోత్రం

ఉరుక్రమముదుత్తమం హయముఖస్య శత్రుం చిరం జగత్స్థితికరం విభుం సవితృమండలస్థం సురం. భయాపహమనామయం వికసితాక్షముగ్రోత్తమం హయాననముపాస్మహే మతికరం జగద్రక్షకం. శ్రుతిత్రయవిదాం వరం భవసముద్రనౌరూపిణం మునీంద్రమనసి స్థితం బహుభవం భవిష్ణుం పరం. సహస్రశిరసం హరిం విమలలోచనం సర్వద

Click here to know more..

రక్షణ కోరుతూ సుదర్శన చక్రానికి ప్రార్థన

రక్షణ కోరుతూ  సుదర్శన చక్రానికి  ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |