ಏಕದಂತ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ -
ಮದಾಸುರಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾದೌ ಪರಶುಂ ಯಮಸನ್ನಿಭಂ .
ತುಷ್ಟಾವ ವಿವಿಧೈರ್ವಾಕ್ಯೈಃ ಶಸ್ತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಭಯಾತ್ ..1..

ಮದಾಸುರ ಉವಾಚ -
ನಮಸ್ತೇ ಶಸ್ತ್ರರಾಜಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪರಶೋ ಮಹನ್ .
ತೇಜಃಪುಂಜಮಯಾಯೈವ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ತೇ ನಮಃ ..2..

ಏಕದಂತಸ್ಯ ಯದ್ವೀರ್ಯಂ ಸ್ವಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಾತ್ಮಕಂ .
ತ್ವಮೇವ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಂ ..3..

ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯೇವ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಮಹಾದ್ಭುತಂ .
ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಭಯಭೀತಂ ವೈ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ..4..

ಕಾಲರೂಪಸ್ತ್ವಮೇವೇಹ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸೂಚಕಃ .
ಕಃ ಸಮರ್ಥಶ್ಚ ತೇ ವೇಗಸಹನೇ ದೇಹಧಾರಕಃ ..5..

ನಮಸ್ತೇ ಏಕದಂತಾಯ ಮಾಯಾಮಾಯಿಕರೂಪಿಣೇ .
ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯೈವ ಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ..6..

ಮೂಷಕಾರೂಢರೂಪಾಯ ಮೂಷಕಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ .
ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈವ ಬಂಧಹೀನಾಯ ತೇ ನಮಃ ..7..

ಚತುರ್ಬಾಹುಧರಾಯೈವ ಲಂಬೋದರ ಸುರೂಪಿಣೇ .
ನಾಭಿಶೇಷಾಯ ವೈ ತುಭ್ಯಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ..8..

ಚಿಂತಾಮಣಿಧರಾಯೈವ ಚಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ಗಜಾನನ .
ನಾನಾಭೂಷಣಯುಕ್ತಾಯ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ..9..

ಅನಂತವಿಭವಾಯೈವಾನಂತಮಾಯಾಪ್ರಚಾಲಕ! .
ಭಕ್ತಾನಂದಪ್ರದಾತ್ರೇ ತೇ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ..10..

ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗದಾತ್ರೇ ತೇ ಯೋಗಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ .
ಯೋಗಾಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ ಹ್ಯೇಕದಂತಪ್ರಧಾರಿಣೇ ..11..

ಮಾಯಾಕಾರಂ ಶರೀರಂ ತೇ ಏಕಶಬ್ದಃ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ .
ದಂತಃ ಸತ್ತಾಮಯಸ್ತತ್ರ ಮಸ್ತಕಸ್ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ..12..

ಮಾಯಾಸತ್ತಾವಿಹೀನಸ್ತ್ವಂ ತಯೋರ್ಯೋಗಧರಸ್ತಥಾ .
ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ಸ್ಯಾದತಸ್ತೇ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ..13..

ಶರಣಾಗತಪಾಲಾಯ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ .
ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪತೇ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ ..14..

ರಕ್ಷ ಮಾಮೇಕದಂತಸ್ತ್ವಂ ಶರಣಾಗತಮಂಜಸಾ .
ಭಕ್ತಂ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಂಸಾರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ಚ ..15..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |