விக்னராஜ ஸ்துதி

அத்ரிராஜஜ்யேஷ்டபுத்ர ஹே கணேஶ விக்னஹன்
பத்மயுக்மதந்தலட்டுபாத்ரமால்யஹஸ்தக.
ஸிம்ʼஹயுக்மவாஹனஸ்த பாலநேத்ரஶோபித
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ஏகதந்த வக்ரதுண்ட நாகயஜ்ஞஸூத்ரக
ஸோமஸூர்யவஹ்னிமேயமானமாத்ருʼநேத்ரக.
ரத்னஜாலசித்ரமாலபாலசந்த்ரஶோபித
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
வஹ்நிஸூர்யஸோமகோடிலக்ஷதேஜஸாதிக-
த்யோதமானவிஶ்வஹேதிவேசிவர்கபாஸக.
விஶ்வகர்த்ருʼவிஶ்வபர்த்ருʼவிஶ்வஹர்த்ருʼவந்தித
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ஸ்வப்ரபாவபூதபவ்யபாவிபாவபாஸக
காலஜாலபத்தவ்ருʼத்தபாலலோகபாலக.
ருʼத்திஸித்திபுத்திவ்ருʼத்திபுக்திமுக்திதாயக
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
மூஷகஸ்த விக்னபக்ஷ்ய ரக்தவர்ணமால்யத்ருʼன்-
மோதகாதிமோதிதாஸ்யதேவவ்ருʼந்தவந்தித.
ஸ்வர்ணதீஸுபுத்ர ரௌத்ரரூப தைத்யமர்தன
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ப்ரஹ்மஶம்புவிஷ்ணுஜிஷ்ணுஸூர்யஸோமசாரண-
தேவதைத்யநாகயக்ஷலோகபாலஸம்ʼஸ்துத.
த்யானதானகர்மதர்மயுக்த ஶர்மதாயக
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ஆதிஶக்திபுத்ர விக்னராஜ பக்தஶங்கர
தீனாநாத தீனலோகதைன்யது꞉கநாஶக.
அஷ்டஸித்திதானதக்ஷ பக்தவ்ருʼத்திதாயக
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ஶைவஶக்திஸாங்க்யயோகஶுத்தவாதிகீர்தித
பௌத்தஜைனஸௌரகார்மபாஞ்சராத்ரதர்கித.
வல்லபாதிஶக்தியுக்த தேவ பக்தவத்ஸல
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
தேவதேவ விக்னநாஶ தேவதேவஸம்ʼஸ்துத
தேவஶத்ருதைத்யநாஶ ஜிஷ்ணுவிக்னகீர்தித.
பக்தவர்கபாபநாஶ புத்தபுத்திசிந்தித
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
ஹே கணேஶ லோகபாலபூஜிதாங்க்ரியுக்மக
தன்யலோகதைன்யநாஶ பாஶராஶிபேதக.
ரம்யரக்த தர்மஸக்தபக்தசித்தபாபஹன்
கல்பவ்ருʼக்ஷதானதக்ஷ பக்தரக்ஷ ரக்ஷ மாம்.
யே படந்தி விக்னராஜபக்திரக்தசேதஸ꞉
ஸ்தோத்ரராஜமேனஸோபமுக்தஶுத்தசேதஸ꞉.
ஈப்ஸிதார்தம்ருʼத்திஸித்திமந்த்ரஸித்தபாஷிதா꞉
ப்ராப்னுவந்தி தே கணேஶபாதபத்மபாவிதா꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |