வாதாபி கணபதி ஸ்தோத்திரம்

ப்ரஹ்மணஸ்பதிமவ்யக்தம் ப்ரஹ்மவித்யாவிஶாரதம்|
வாரணாஸ்யம் ஸுரம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
பார்வதீஸ்தன்யபீயூஷபிபாஸும் மோதகப்ரியம்|
வரப்ரதாயினம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
லம்போதரம் கஜேஶானம் பூதிதானபராயணம்|
பூதாதிஸேவிதம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
வக்ரதுண்டம் ஸுரானந்தம் நிஶ்சலம் நிஶ்சிதார்ததம்|
ப்ரபஞ்சபரணம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
விஶாலாக்ஷம் விதாம் ஶ்ரேஷ்டம் வேதவாங்மயவர்ணிதம்|
வீதராகம் வரம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
ஸர்வஸித்தாந்தஸம்வேத்யம் பக்தாஹ்லாதனதத்பரம்|
யோகிபிர்வினுதம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
மோஹமோஹிதமோங்காரப்ரஹ்மரூபம் ஸனாதனம்|
லோகானாம் காரணம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
பீனஸ்கந்தம் ப்ரஸன்னாதிமோததம் முத்கராயுதம்|
விக்னௌகநாஶனம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
க்ஷிப்ரப்ரஸாதகம் தேவம் மஹோத்கடமநாமயம்|
மூலாதாரஸ்திதம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
ஸித்திபுத்திபதிம் ஶம்புஸூனும் மங்கலவிக்ரஹம்|
த்ருதபாஶாங்குஶம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|
ருஷிராஜஸ்துதம் ஶாந்தமஜ்ஞானத்வாந்ததாபனம்|
ஹேரம்பம் ஸுமுகம் வந்தே வாதாபிகணநாயகம்|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |