நாராயண அஷ்டாக்ஷர மாஹாத்மிய ஸ்தோத்திரம்

ௐ நமோ நாராயணாய . அத அஷ்டாக்ஷரமாஹாத்ம்யம் -
ஶ்ரீஶுக உவாச -
கிம்ʼ ஜபன் முச்யதே தாத ஸததம்ʼ விஷ்ணுதத்பர꞉.
ஸம்ʼஸாரது꞉காத் ஸர்வேஷாம்ʼ ஹிதாய வத மே பித꞉.
வ்யாஸ உவாச -
அஷ்டாக்ஷரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி மந்த்ராணாம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம்.
யம்ʼ ஜபன் முச்யதே மர்த்யோ ஜன்மஸம்ʼஸாரபந்தனாத்.
ஹ்ருʼத்புண்டரீகமத்யஸ்தம்ʼ ஶங்கசக்ரகதாதரம்.
ஏகாக்ரமனஸா த்யாத்வா விஷ்ணும்ʼ குர்யாஜ்ஜபம்ʼ த்விஜ꞉.
ஏகாந்தே நிர்ஜனஸ்தானே விஷ்ணவக்ரே வா ஜலாந்திகே.
ஜபேதஷ்டாக்ஷரம்ʼ மந்த்ரம்ʼ சித்தே விஷ்ணும்ʼ நிதாய வை.
அஷ்டாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ருʼஷிர்நாராயண꞉ ஸ்வயம்.
சந்தஶ்ச தைவீ காயத்ரீ பரமாத்மா ச தேவதா.
ஶுக்லவர்ணம்ʼ ச ஓங்காரம்ʼ நகாரம்ʼ ரக்தமுச்யதே.
மோகாரம்ʼ வர்ணத꞉ க்ருʼஷ்ணம்ʼ நாகாரம்ʼ ரக்தமுச்யதே.
ராகாரம்ʼ குங்குமாபம்ʼ து யகாரம்ʼ பீதமுச்யதே.
ணாகாரமஞ்ஜநாபம்ʼ து யகாரம்ʼ பஹுவர்ணகம்.
ௐ நமோ நாராயணாயேதி மந்த்ர꞉ ஸர்வார்தஸாதக꞉.
பக்தானாம்ʼ ஜபதாம்ʼ தாத ஸ்வர்கமோக்ஷபலப்ரத꞉.
வேதானாம்ʼ ப்ரணவேனைஷ ஸித்தோ மந்த்ர꞉ ஸனாதன꞉.
ஸர்வபாபஹர꞉ ஶ்ரீமான் ஸர்வமந்த்ரேஷு சோத்தம꞉.
ஏனமஷ்டாக்ஷரம்ʼ மந்த்ரம்ʼ ஜபந்நாராயணம்ʼ ஸ்மரேத்.
ஸந்த்யாவஸானே ஸததம்ʼ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே.
ஏஷ ஏவ பரோ மந்த்ர ஏஷ ஏவ பரம்ʼ தப꞉.
ஏஷ ஏவ பரோ மோக்ஷ ஏஷ ஸ்வர்க உதாஹ்ருʼத꞉.
ஸர்வவேதரஹஸ்யேப்ய꞉ ஸார ஏஷ ஸமுத்த்ரூʼத꞉.
விஷ்ணுனா வைஷ்ணவானாம்ʼ ஹி ஹிதாய மனுஜாம்ʼ புரா.
ஏவம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ததோ விப்ரோ ஹ்யஷ்டாக்ஷரமிமம்ʼ ஸ்மரேத்.
ஸ்னாத்வா ஶுசி꞉ ஶுசௌ தேஶே ஜபேத் பாபவிஶுத்தயே.
ஜபே தானே ச ஹோமே ச கமனே த்யானபர்வஸு.
ஜபேந்நாராயணம்ʼ மந்த்ரம்ʼ கர்மபூர்வே பரே ததா.
ஜபேத்ஸஹஸ்ரம்ʼ நியுதம்ʼ ஶுசிர்பூத்வா ஸமாஹித꞉.
மாஸி மாஸி து த்வாதஶ்யாம்ʼ விஷ்ணுபக்தோ த்விஜோத்தம꞉.
ஸ்னாத்வா ஶுசிர்ஜபேத்யஸ்து நமோ நாராயணம்ʼ ஶதம்.
ஸ கச்சேத் பரமம்ʼ தேவம்ʼ நாராயணமநாமயம்.
கந்தபுஷ்பாதிபிர்விஷ்ணுமனேனாராத்ய யோ ஜபேத்.
மஹாபாதகயுக்தோ(அ)பி முச்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉.
ஹ்ருʼதி க்ருʼத்வா ஹரிம்ʼ தேவம்ʼ மந்த்ரமேனம்ʼ து யோ ஜபேத்.
ஸர்வபாபவிஶுத்தாத்மா ஸ கச்சேத் பரமாம்ʼ கதிம்.
ப்ரதமேன து லக்ஷேண ஆத்மஶுத்திர்பவிஷ்யதி.
த்விதீயேன து லக்ஷேண மனுஸித்திமவாப்னுயாத்.
த்ருʼதீயேன து லக்ஷேண ஸ்வர்கலோகமவாப்னுயாத்.
சதுர்தேன து லக்ஷேண ஹரே꞉ ஸாமீப்யமாப்னுயாத்.
பஞ்சமேன து லக்ஷேண நிர்மலம்ʼ ஜ்ஞானமாப்னுயாத்.
ததா ஷஷ்டேன லக்ஷேண பவேத்விஷ்ணௌ ஸ்திரா மதி꞉ .
ஸப்தமேன து லக்ஷேண ஸ்வரூபம்ʼ ப்ரதிபத்யதே.
அஷ்டமேன து லக்ஷேண நிர்வாணமதிகச்சதி.
ஸ்வஸ்வதர்மஸமாயுக்தோ ஜபம்ʼ குர்யாத் த்விஜோத்தம꞉.
ஏதத் ஸித்திகரம்ʼ மந்த்ரமஷ்டாக்ஷரமதந்த்ரித꞉ .
து꞉ஸ்வப்னாஸுரபைஶாசா உரகா ப்ரஹ்மராக்ஷஸா꞉.
ஜாபினம்ʼ நோபஸர்பந்தி சௌரக்ஷுத்ராதயஸ்ததா.
ஏகாக்ரமனஸாவ்யக்ரோ விஷ்ணுபக்தோ த்ருʼடவ்ரத꞉.
ஜபேந்நாராயணம்ʼ மந்த்ரமேதன்ம்ருʼத்யுபயாபஹம்.
மந்த்ராணாம்ʼ பரமோ மந்த்ரோ தேவதானாம்ʼ ச தைவதம்.
குஹ்யானாம்ʼ பரமம்ʼ குஹ்யமோங்காராத்யக்ஷராஷ்டகம்.
ஆயுஷ்யம்ʼ தனபுத்ராம்ʼஶ்ச பஶூன் வித்யாம்ʼ மஹத்யஶ꞉.
தர்மார்தகாமமோக்ஷாம்ʼஶ்ச லபதே ச ஜபன்னர꞉.
ஏதத் ஸத்யம்ʼ ச தர்ம்யம்ʼ ச வேதஶ்ருதிநிதர்ஶனாத்.
ஏதத் ஸித்திகரம்ʼ ந்ருʼணாம்ʼ மந்த்ரரூபம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉.
ருʼஷய꞉ பிதரோ தேவா꞉ ஸித்தாஸ்த்வஸுரராக்ஷஸா꞉.
ஏததேவ பரம்ʼ ஜப்த்வா பராம்ʼ ஸித்திமிதோ கதா꞉.
ஜ்ஞாத்வா யஸ்த்வாத்மன꞉ காலம்ʼ ஶாஸ்த்ராந்தரவிதானத꞉.
அந்தகாலே ஜபன்னேதி தத்விஷ்ணோ꞉ பரமம்ʼ பதம்.
நாராயணாய நம இத்யயமேவ ஸத்யம்ʼ
ஸம்ʼஸாரகோரவிஷஸம்ʼஹரணாய மந்த்ர꞉.
ஶ்ருʼண்வந்து பவ்யமதயோ முதிதாஸ்த்வராகா
உச்சைஸ்தராமுபதிஶாம்யஹமூர்த்வபாஹு꞉.
பூத்வோர்த்வபாஹுரத்யாஹம்ʼ ஸத்யபூர்வம்ʼ ப்ரவீம்யஹம்.
ஹே புத்ர ஶிஷ்யா꞉ ஶ்ருʼணுத ந மந்த்ரோ(அ)ஷ்டாக்ஷராத்பர꞉.
ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யமுத்க்ஷிப்ய புஜமுச்யதே.
வேதாச்சாஸ்த்ரம்ʼ பரம்ʼ நாஸ்தி ந தேவ꞉ கேஶவாத் பர꞉.
ஆலோச்ய ஸர்வஶாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புன꞉ புன꞉.
இதமேகம்ʼ ஸுநிஷ்பன்னம்ʼ த்யேயோ நாராயண꞉ ஸதா.
இத்யேதத் ஸகலம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஶிஷ்யாணாம்ʼ தவ புண்யதம்.
கதாஶ்ச விவிதா꞉ ப்ரோக்தா மயா பஜ ஜனார்தனம்.
அஷ்டாக்ஷரமிமம்ʼ மந்த்ரம்ʼ ஸர்வது꞉கவிநாஶனம்.
ஜப புத்ர மஹாபுத்தே யதி ஸித்திமபீப்ஸஸி.
இதம்ʼ ஸ்தவம்ʼ வ்யாஸமுகாத்து நிஸ்ஸ்ருʼதம்ʼ
ஸந்த்யாத்ரயே யே புருஷா꞉ படந்தி.
தே தௌதபாண்டுரபடா இவ ராஜஹம்ʼஸா꞉
ஸம்ʼஸாரஸாகரமபேதபயாஸ்தரந்தி.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

92.0K

Comments Tamil

nsxdG
மிகச்சிறந்த வெப்ஸைட் -பார்வதி ராஜசேகரன்

பயன்படுத்த எளிதான வலைத்தளம் -பவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

அற்புதமான வலைத்தளம் 💫 -கார்த்திக்

சனாதன தர்மத்தின் அறிவுப் பொக்கிஷம் 📚 -அருண்

பயனுள்ள உரைகளுடன் கூடிய இணையதளம் -அனுஷா

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |