ലക്ഷ്മീ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ശ്രീഃ പദ്മാ കമലാ മുകുന്ദമഹിഷീ ലക്ഷ്മീസ്ത്രിലോകേശ്വരീ
മാ ക്ഷീരാബ്ധിസുതാ വിരിഞ്ചിജനനീ വിദ്യാ സരോജാസനാ.
സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദേതി സതതം നാമാനി യേ ദ്വാദശ
പ്രാതഃ ശുദ്ധതരാഃ പഠന്ത്യഭിമതാൻ സർവാൻ ലഭന്തേ ശുഭാൻ.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |