ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ . ಅಥ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ -
ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ -
ಕಿಂ ಜಪನ್ ಮುಚ್ಯತೇ ತಾತ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣುತತ್ಪರಃ.
ಸಂಸಾರದುಃಖಾತ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹಿತಾಯ ವದ ಮೇ ಪಿತಃ.
ವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ -
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ.
ಯಂ ಜಪನ್ ಮುಚ್ಯತೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್.
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಂ.
ಏಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಕುರ್ಯಾಜ್ಜಪಂ ದ್ವಿಜಃ.
ಏಕಾಂತೇ ನಿರ್ಜನಸ್ಥಾನೇ ವಿಷ್ಣವಗ್ರೇ ವಾ ಜಲಾಂತಿಕೇ.
ಜಪೇದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಮಂತ್ರಂ ಚಿತ್ತೇ ವಿಷ್ಣುಂ ನಿಧಾಯ ವೈ.
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಯಂ.
ಛಂದಶ್ಚ ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ದೇವತಾ.
ಶುಕ್ಲವರ್ಣಂ ಚ ಓಂಕಾರಂ ನಕಾರಂ ರಕ್ತಮುಚ್ಯತೇ.
ಮೋಕಾರಂ ವರ್ಣತಃ ಕೃಷ್ಣಂ ನಾಕಾರಂ ರಕ್ತಮುಚ್ಯತೇ.
ರಾಕಾರಂ ಕುಂಕುಮಾಭಂ ತು ಯಕಾರಂ ಪೀತಮುಚ್ಯತೇ.
ಣಾಕಾರಮಂಜನಾಭಂ ತು ಯಕಾರಂ ಬಹುವರ್ಣಕಂ.
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮಂತ್ರಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ.
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಜಪತಾಂ ತಾತ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದಃ.
ವೇದಾನಾಂ ಪ್ರಣವೇನೈಷ ಸಿದ್ಧೋ ಮಂತ್ರಃ ಸನಾತನಃ.
ಸರ್ವಪಾಪಹರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷು ಚೋತ್ತಮಃ.
ಏನಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಮಂತ್ರಂ ಜಪನ್ನಾರಾಯಣಂ ಸ್ಮರೇತ್.
ಸಂಧ್ಯಾವಸಾನೇ ಸತತಂ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ.
ಏಷ ಏವ ಪರೋ ಮಂತ್ರ ಏಷ ಏವ ಪರಂ ತಪಃ.
ಏಷ ಏವ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷ ಏಷ ಸ್ವರ್ಗ ಉದಾಹೃತಃ.
ಸರ್ವವೇದರಹಸ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸಾರ ಏಷ ಸಮುದ್ಧೄತಃ.
ವಿಷ್ಣುನಾ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಹಿ ಹಿತಾಯ ಮನುಜಾಂ ಪುರಾ.
ಏವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತತೋ ವಿಪ್ರೋ ಹ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಿಮಂ ಸ್ಮರೇತ್.
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಚಿಃ ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಜಪೇತ್ ಪಾಪವಿಶುದ್ಧಯೇ.
ಜಪೇ ದಾನೇ ಚ ಹೋಮೇ ಚ ಗಮನೇ ಧ್ಯಾನಪರ್ವಸು.
ಜಪೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ಮಂತ್ರಂ ಕರ್ಮಪೂರ್ವೇ ಪರೇ ತಥಾ.
ಜಪೇತ್ಸಹಸ್ರಂ ನಿಯುತಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ.
ಮಾಸಿ ಮಾಸಿ ತು ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ.
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಚಿರ್ಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ನಮೋ ನಾರಾಯಣಂ ಶತಂ.
ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ ಪರಮಂ ದೇವಂ ನಾರಾಯಣಮನಾಮಯಂ.
ಗಂಧಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರ್ವಿಷ್ಣುಮನೇನಾರಾಧ್ಯ ಯೋ ಜಪೇತ್.
ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ.
ಹೃದಿ ಕೃತ್ವಾ ಹರಿಂ ದೇವಂ ಮಂತ್ರಮೇನಂ ತು ಯೋ ಜಪೇತ್.
ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ ಗಚ್ಛೇತ್ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ.
ಪ್ರಥಮೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ.
ದ್ವಿತೀಯೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ಮನುಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್.
ತೃತೀಯೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಮವಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಚತುರ್ಥೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ಹರೇಃ ಸಾಮೀಪ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ಪಂಚಮೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ನಿರ್ಮಲಂ ಜ್ಞಾನಮಾಪ್ನುಯಾತ್.
ತಥಾ ಷಷ್ಠೇನ ಲಕ್ಷೇಣ ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣೌ ಸ್ಥಿರಾ ಮತಿಃ .
ಸಪ್ತಮೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ.
ಅಷ್ಟಮೇನ ತು ಲಕ್ಷೇಣ ನಿರ್ವಾಣಮಧಿಗಚ್ಛತಿ.
ಸ್ವಸ್ವಧರ್ಮಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಜಪಂ ಕುರ್ಯಾದ್ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ.
ಏತತ್ ಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಮಂತ್ರಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಮತಂದ್ರಿತಃ .
ದುಃಸ್ವಪ್ನಾಸುರಪೈಶಾಚಾ ಉರಗಾ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ.
ಜಾಪಿನಂ ನೋಪಸರ್ಪಂತಿ ಚೌರಕ್ಷುದ್ರಾಧಯಸ್ತಥಾ.
ಏಕಾಗ್ರಮನಸಾವ್ಯಗ್ರೋ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋ ದೃಢವ್ರತಃ.
ಜಪೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ಮಂತ್ರಮೇತನ್ಮೃತ್ಯುಭಯಾಪಹಂ.
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮೋ ಮಂತ್ರೋ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೈವತಂ.
ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಮೋಂಕಾರಾದ್ಯಕ್ಷರಾಷ್ಟಕಂ.
ಆಯುಷ್ಯಂ ಧನಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪಶೂನ್ ವಿದ್ಯಾಂ ಮಹದ್ಯಶಃ.
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಂಶ್ಚ ಲಭತೇ ಚ ಜಪನ್ನರಃ.
ಏತತ್ ಸತ್ಯಂ ಚ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಚ ವೇದಶ್ರುತಿನಿದರ್ಶನಾತ್.
ಏತತ್ ಸಿದ್ಧಿಕರಂ ನೃಣಾಂ ಮಂತ್ರರೂಪಂ ನ ಸಂಶಯಃ.
ಋಷಯಃ ಪಿತರೋ ದೇವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಸ್ತ್ವಸುರರಾಕ್ಷಸಾಃ.
ಏತದೇವ ಪರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪರಾಂ ಸಿದ್ಧಿಮಿತೋ ಗತಾಃ.
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮನಃ ಕಾಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರವಿಧಾನತಃ.
ಅಂತಕಾಲೇ ಜಪನ್ನೇತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ.
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮ ಇತ್ಯಯಮೇವ ಸತ್ಯಂ
ಸಂಸಾರಘೋರವಿಷಸಂಹರಣಾಯ ಮಂತ್ರಃ.
ಶೃಣ್ವಂತು ಭವ್ಯಮತಯೋ ಮುದಿತಾಸ್ತ್ವರಾಗಾ
ಉಚ್ಚೈಸ್ತರಾಮುಪದಿಶಾಮ್ಯಹಮೂರ್ಧ್ವಬಾಹುಃ.
ಭೂತ್ವೋರ್ಧ್ವಬಾಹುರದ್ಯಾಹಂ ಸತ್ಯಪೂರ್ವಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ.
ಹೇ ಪುತ್ರ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಶೃಣುತ ನ ಮಂತ್ರೋಽಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ.
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಭುಜಮುಚ್ಯತೇ.
ವೇದಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ದೇವಃ ಕೇಶವಾತ್ ಪರಃ.
ಆಲೋಚ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ.
ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣಃ ಸದಾ.
ಇತ್ಯೇತತ್ ಸಕಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ತವ ಪುಣ್ಯದಂ.
ಕಥಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ಭಜ ಜನಾರ್ದನಂ.
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಿಮಂ ಮಂತ್ರಂ ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶನಂ.
ಜಪ ಪುತ್ರ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಯದಿ ಸಿದ್ಧಿಮಭೀಪ್ಸಸಿ.
ಇದಂ ಸ್ತವಂ ವ್ಯಾಸಮುಖಾತ್ತು ನಿಸ್ಸೃತಂ
ಸಂಧ್ಯಾತ್ರಯೇ ಯೇ ಪುರುಷಾಃ ಪಠಂತಿ.
ತೇ ಧೌತಪಾಂಡುರಪಟಾ ಇವ ರಾಜಹಂಸಾಃ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಮಪೇತಭಯಾಸ್ತರಂತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

43.8K
1.1K

Comments Kannada

7qd3e
ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ವರ 😊 -ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಉತ್ತಮವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ -ಅಂಬಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ -ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |