ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೇದಪಾದ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀಕಂಠತನಯ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೀದಲಾರ್ಚಿತ.
ಶ್ರೀವಿನಾಯಕ ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ.
ಗಜಾನನ ಗಣಾಧೀಶ ದ್ವಿಜರಾಜವಿಭೂಷಿತ.
ಭಜೇ ತ್ವಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಸ್ಪತೇ.
ಣಷಾಷ್ಠವಾಚ್ಯನಾಶಾಯ ರೋಗಾಟವಿಕುಠಾರಿಣೇ.
ಘೃಣಾಪಾಲಿತಲೋಕಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ.
ಧಿಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತೇ ತುಭ್ಯಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ.
ದೀಪ್ತಭೂಷಣಭೂಷಾಯ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮಃ.
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಚಪಾತಕಹಾರಿಣೇ.
ಪಂಚತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ತುಭ್ಯಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ.
ತಟಿತ್ಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶ- ತನವೇ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ.
ತಪಸ್ವಿಧ್ಯಾಯಿನೇ ತುಭ್ಯಂ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ.
ಯೇ ಭಜಂತ್ಯಕ್ಷರಂ ತ್ವಾಂ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮತಾಂ.
ನೈಕರೂಪಾಯ ಮಹತೇ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ.
ನಗಜಾವರಪುತ್ರಾಯ ಸುರರಾಜಾರ್ಚಿತಾಯ ಚ.
ಸುಗುಣಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುಮೃಡೀಕಾಯ ಮೀಢುಷೇ.
ಮಹಾಪಾತಕ- ಸಂಘಾತತಮಹಾರಣ- ಭಯಾಪಹ.
ತ್ವದೀಯಕೃಪಯಾ ದೇವ ಸರ್ವಾನವ ಯಜಾಮಹೇ.
ನವಾರ್ಣರತ್ನನಿಗಮ- ಪಾದಸಂಪುಟಿತಾಂ ಸ್ತುತಿಂ.
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ ತೇಷಾಂ ತುಷ್ಟೋ ಭವ ಗಣಾಧಿಪ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

69.8K

Comments Kannada

vt2ty
ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ಥಳ -ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಸುಂದರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌼 -ಭಾರ್ಗವಿ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |