ഋഷി സ്തുതി

ഭൃഗുർവശിഷ്ഠഃ ക്രതുരംഗിരാശ്ച മനുഃ പുലസ്ത്യഃ പുലഹശ്ച ഗൗതമഃ.
രൈഭ്യോ മരീചിശ്ച്യവനശ്ച ദക്ഷഃ കുർവന്തു സർവേ മമ സുപ്രഭാതം.
സനത്കുമാരഃ സനകഃ സനന്ദനഃ സനാതനോഽപ്യാസുരിപിംഗലൗ ച.
സപ്ത സ്വരാഃ സപ്ത രസാതലാനി കുർവന്തു സർവേ മമ സുപ്രഭാതം.
സപ്താർണവാഃ സപ്ത കുലാചലാശ്ച സപ്തർഷയോ ദ്വീപവനാനി സപ്ത.
ഭൂരാദികൃത്വാ ഭുവനാനി സപ്ത കുർവന്തു സർവേ മമ സുപ്രഭാതം.
ഇത്ഥം പ്രഭാതേ പരമം പവിത്രം പഠേദ് സ്മരേദ് വാ ശൃണുയാച്ച തദ്വത്.
ദുഃഖപ്രണാശസ്ത്വിഹ സുപ്രഭാതേ ഭവേച്ച നിത്യം ഭഗവത്പ്രസാദാത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |