கருட கமன தவ

கருடகமன தவ சரணகமலமிஹ மனஸி லஸது மம நித்யம்.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.
ஜலஜநயன விதிநமுசிஹரணமுக விபுதவினுதபதபத்ம.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.
புஜகஶயன பவ மதனஜனக மம ஜனனமரணபயஹாரீ.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.
ஶங்கசக்ரதர துஷ்டதைத்யஹர ஸர்வலோகஶரண.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.
அகணிதகுணகண அஶரணஶரணத விதலிதஸுரரிபுஜால.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.
பக்தவர்யமிஹ பூரிகருணயா பாஹி பாரதீதீர்தம்.
மம தாபமபாகுரு தேவ.
மம பாபமபாகுரு தேவ.

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |