സുബ്രഹ്മണ്യ ഗദ്യം

പുരഹരനന്ദന രിപുകുലഭഞ്ജന ദിനകരകോടിരൂപ
പരിഹൃതലോകതാപ ശിഖീന്ദ്രവാഹന മഹേന്ദ്രപാലന
വിധൃതസകലഭുവനമൂല വിധുതനിഖിലദനുജതൂല
താപസസമാരാധിത പാപജവികാരാജിത
കാരുണ്യസലിലപൂരാധാര മയൂരവരവാഹന മഹേന്ദ്രഗിരികേതന
ഭക്തിപരഗമ്യ ശക്തികരരമ്യ പരിപാലിതനാക
പുരശാസനപാക നിഖിലലോകനായക
ഗിരിവിദാരിസായക മഹാദേവഭാഗധേയ
വിനതശോകനിവാരണ വിവിധലോകകാരണ സുരവൈരികാല പുരവൈരിബാല ഭവബന്ധനവിമോചന ദലദംബുജവിലോചന കരുണാമൃതരസസാഗര
തരുണാമൃതകരശേഖര വല്ലീമാനഹാരവേഷ
മല്ലീമാലഭാരികേശ പരിപാലിതവിബുധലോക
പരികാലിതവിനതശോക മുഖവിജിതചന്ദിര
നിഖിലഗുണമന്ദിര ഭാനുകോടിസദൃശരൂപ
വിതൃന്മനോഹാരിമന്ദഹാസ രിപുശിരോദാരിചന്ദ്രഹാസ
ശ്രുതികലിതമണികുണ്ഡല രുചിവിജിതരവിമണ്ഡല
ഭുജവരവിജിതസാല ഭജനപരമനുജപാല
നവവീരസംസേവിത രണധീര സംഭാവിതമനോഹരശീല
മഹേന്ദ്രാരികീല കുസുമവിശദഹാസ കലശിഖരനിവാസ
വിജിതകരണമുനിസേവിത വിഗതമരണജനിഭാഷിത
സ്കന്ദപുരനിവാസ നന്ദനകൃതവിലാസ കമലാസനവിനത
ചതുരാഗമവിനുത കലിമലവിഹീന കൃതസേവനസരസിജനികാശശുഭലോചന അഹാര്യാനരധീര അനാര്യാനരദൂര വിദലിതരോഗജാല വിരചിതഭോഗമൂല
ഭോഗീന്ദ്രഭാസിത യോഗീന്ദ്രഭാവിത പാകശാസനപരിപൂജിത
നാകവാസിനികരസേവിത വിദ്രുതവിദ്യാധര
വിദ്രുമഹൃദ്യാധര ദലിതദനുജവേതണ്ഡ
വിബുധവരദകോദണ്ഡ പരിപാലിതഭൂസുര
മണിഭൂഷണഭാസുര അതിരമ്യസ്വഭാവ
ശ്രുതിഗമ്യപ്രഭാവ ലീലാവിശേഷതോഷിതശങ്കര
സുമസമരദന ശശധരവദന വിജയീഭവ വിജയീഭവ

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |