సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ఆదిత్యః ప్రథమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః.
తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్థం తు ప్రభాకరః.
పంచమం తు సహస్రాంశుః షష్ఠం త్రైలోక్యలోచనః.
సప్తమం హరిదశ్వశ్చ హ్యష్టమం చ విభావసుః.
దినేశో నవమం ప్రోక్తో దశమం ద్వాదశాత్మకః.
ఏకాదశం త్రయీమూర్తిర్ద్వాదశం సూర్య ఏవ చ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |