సప్త నదీ పాప నాశన స్తోత్రం

సర్వతీర్థమయీ స్వర్గే సురాసురవివందితా। పాపం హరతు మే గంగా పుణ్యా స్వర్గాపవర్గదా। కలిందశైలజా సిద్ధిబుద్ధిశక్తిప్రదాయినీ। యమునా హరతాత్ పాపం సర్వదా సర్వమంగలా। సర్వార్తినాశినీ నిత్యం ఆయురారోగ్యవర్ధినీ। గోదావరీ చ హరతాత్ పాప్మానం మే శివప్రదా। వరప్రదాయినీ తీర్థముఖ్యా సంపత్ప్రవర్ధినీ। సరస్వతీ చ హరతు పాపం మే శాశ్వతీ సదా। పీయూషధారయా నిత్యం ఆర్తినాశనతత్పరా।


సర్వతీర్థమయీ స్వర్గే సురాసురవివందితా।
పాపం హరతు మే గంగా పుణ్యా స్వర్గాపవర్గదా।
కలిందశైలజా సిద్ధిబుద్ధిశక్తిప్రదాయినీ।
యమునా హరతాత్ పాపం సర్వదా సర్వమంగలా।
సర్వార్తినాశినీ నిత్యం ఆయురారోగ్యవర్ధినీ।
గోదావరీ చ హరతాత్ పాప్మానం మే శివప్రదా।
వరప్రదాయినీ తీర్థముఖ్యా సంపత్ప్రవర్ధినీ।
సరస్వతీ చ హరతు పాపం మే శాశ్వతీ సదా।
పీయూషధారయా నిత్యం ఆర్తినాశనతత్పరా।
నర్మదా హరతాత్ పాపం పుణ్యకర్మఫలప్రదా।
భువనత్రయకల్యాణకారిణీ చిత్తరంజినీ।
సింధుర్హరతు పాప్మానం మమ క్షిప్రం శివాఽఽవహా।
అగస్త్యకుంభసంభూతా పురాణేషు వివర్ణితా।
పాపం హరతు కావేరీ పుణ్యశ్లోకకరీ సదా।
త్రిసంధ్యం యః పఠేద్భక్త్యా శ్లోకసప్తకముత్తమం।
తస్య ప్రణశ్యతే పాపం పుణ్యం వర్ధతి సర్వదా।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

శ్రీధర పంచక స్తోత్రం

శ్రీధర పంచక స్తోత్రం

కారుణ్యం శరణార్థిషు ప్రజనయన్ కావ్యాదిపుష్పార్చితో వేదాంతేడివిగ్రహో విజయదో భూమ్యైకశృంగోద్ధరః. నేత్రోన్మీలిత- సర్వలోకజనకశ్చిత్తే నితాంతం స్థితః కల్యాణం విదధాతు లోకభగవాన్ కామప్రదః శ్రీధరః. సాంగామ్నాయసుపారగో విభురజః పీతాంబరః సుందరః కంసారాతిరధోక్షజః కమలదృగ్గోప

Click here to know more..

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

సూర్య ద్వాదశ నామ స్తోత్రం

ఆదిత్యః ప్రథమం నామ ద్వితీయం తు దివాకరః. తృతీయం భాస్కరః ప్రోక్తం చతుర్థం తు ప్రభాకరః. పంచమం తు సహస్రాంశుః షష్ఠం త్రైలోక్యలోచనః. సప్తమం హరిదశ్వశ్చ హ్యష్టమం చ విభావసుః. దినేశో నవమం ప్రోక్తో దశమం ద్వాదశాత్మకః. ఏకాదశం త్రయీమూర్తిర్ద్వాదశం సూర్య ఏవ చ.

Click here to know more..

నామత్రయ అస్త్రమంత్రం

నామత్రయ అస్త్రమంత్రం

అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |