ಗಣೇಶ ಮಂಜರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದ್ಗುರುಗಜಾಸ್ಯವಾಣೀಚರಣಯುಗಾಂಭೋರುಹೇಷು ಮದ್ಧೃದಯಂ .
ಸತತಂ ದ್ವಿರೇಫಲೀಲಾಂ ಕರುಣಾಮಕರಂದಲಿಪ್ಸಯಾ ತನುತಾಂ ..

ಕಲ್ಯಾಣಂ ನಃ ಕ್ರಿಯಾಸುಃ ಕಟತಟವಿಗಲದ್ದಾನನೀರಪ್ರವಾಹೋ-
ನ್ಮಾದ್ಯದ್ಭೃಂಗಾರವಾರಾವಿತನಿಖಿಲಜಗನ್ಮಂಡಲಸ್ಯೇಶಸೂನೋಃ .
ಪ್ರತ್ಯೂಹಧ್ವಾಂತರಾಶಿಪ್ರಮಥನಶುಚಿಕಾಲೀನಮಧ್ಯಾಹ್ನಭಾನೋಃ
ವಾಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಪ್ರಿಯಸ್ಯ ಪ್ರಣತದುರಿತಹೃದ್ದಂತಿನಃ ಸತ್ಕಟಾಕ್ಷಾಃ ..

ಸಿಂದೂರಬಂಧುರಮುಖಂ ಸಿಂಧುರಮಾದ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾಽಹಂ .
ವೃಂದಾರಕಮುನಿವೃಂದಕ ಸಂ ಸೇವ್ಯಂ ವಿಘ್ನಶೈಲದಂಭೋಲಿಂ ..

ಆಧೋರಣಾ ಅಂಂಕುಶಮೇತ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಗಜಂ ವಿಶಿಕ್ಷಂತ ಇತಿ ಪ್ರಥಾಽಸ್ತಿ .
ಪಂಚಾಸ್ಯಸೂನುರ್ಗಜ ಏವ ಹಸ್ತೇ ಧೃತ್ವಾಽಙ್ಕುಶಂ ಭಾತಿ ವಿಚಿತ್ರಮೇತತ್ ..

ಲೋಕೇ ಹಸ್ತತಲೇ ಸಮೇತ್ಯ ಹಿ ಸೃಣಿಂ ಶಿಕ್ಷಂತ ಆಧೋರಣಾಃ
ಸ್ತಂಬಕ್ರೀಡಮಿತಿ ಪ್ರಥಾಽಖಿಲಜನೈಃ ಸಂಶ್ರೂಯತೇ ದೃಶ್ಯತೇ .
ಧೃತ್ವಾ ಸ್ವೀಯಶಯೇಽಙ್ಕುಶಂ ಮದವಿಹೀನೋಽಯಂ ನಿರಾಧೋರಣಃ
ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯತ ರಾಜತೀಹ ವಿಬುಧಾಃ ಪಂಚಾಸ್ಯಸೂನುರ್ಗಜಃ ..

ಖಗಪಪೂಜಿತಸಚ್ಚರಣಾಂಬುಜಂ ಖಗಪಶಾತ್ರವವೇಷ್ಟಿತತುಂದಕಂ .
ಕವನಸಿದ್ಧ್ಯಭಿಲಾಷ್ಯಹಮಾಶ್ರಯೇ ಕವನದೀಕ್ಷಿತಮಾದಿಗಜಾನನಂ ..

ಗಗನಚಾರಿಭಿರಂಚಿತಪಾದುಕಂ ಕರಧೃತಾಂಕುಶಪಾಶಸುಮೋದಕಂ .
ಜಿತಪತಂಗರುಚಿಂ ಶಿವಯೋರ್ಮುದಂ ದದತಮಾದಿಗಜಾನನಮಾಶ್ರಯೇ ..

ನಾಗಾನನಸ್ಯ ಜಠರೇ ನಿಬದ್ಧೋಽಯಂ ವಿರಾಜತೇ .
ವಿನಿರ್ಗತೋ ಯಥಾ ನಾಗೋ ನಾಭ್ಯಧೋಭುವನಾದ್ಬಹಿಃ ..

ಪ್ರಲಂಬಾರಿಮುಖಸ್ತುತ್ಯಂ ಜಗದಾಲಂಬಕಾರಣಂ .
ಲಂಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾರಾಜಲ್ಲಂಬೋದರಮಹಂ ಭಜೇ ..

ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ಹರಿಪ್ರಮುಖದೇವಸಂಪೂಜಿತಂ
ಸಹಸ್ರಕರತೇಜಸಂ ಸಕಲಲೋಕಕಾಮಪ್ರದಂ .
ದಯಾರಸಮದೋದಕಸ್ರವದುಭೌ ಕಟೌ ಬಿಭ್ರತಂ
ನಮಾಮಿ ಶಿರಸಾ ಸದಾ ಸೃಣಿವಿಭೂಷಿತಂ ವಿಘ್ನಪಂ ..

ಗಂಡಸ್ರವತ್ಸ್ವಚ್ಛಮದಪ್ರವಾಹಗಂಗಾಕಟಾಕ್ಷಾರ್ಕಸುತಾಯುತಶ್ಚ .
ಜಿಹ್ವಾಂಚಲೇ ಗುಪ್ತವಹತ್ಸರಸ್ವತೀಯುತೋಽಯಮಾಭಾತಿ ಗಜಪ್ರಯಾಗಃ ..

ದಂತೀ ನಟಃ ಸ್ವಪುರತೋಽಙ್ಗಣರಿಂಖಮಾಣ-
ಪಾಂಚಾಲಿಕೇಕ್ಷಣವತಾಮಿತಿ ಸೂಚಯನ್ ಸನ್ .
ಮತ್ಪಾದತಾಮರಸಬಂಭರಮಾನಸಾನಾಂ
ಜಿಹ್ವಾಂಗಣೇಽಜಗೃಹಿಣೀಂ ಖಲು ನಾಟಯಾಮಿ ..

ಪಿನಾಕಿಪಾರ್ವತೀಮುಖಾರವಿಂದಭಾಸ್ಕರಾಯಿತಂ
ವರಾಭಯಾಂಕುಶಾದಿಮಾನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕಂಜಸನ್ನಿಭೈಃ .
ಕರೈರ್ದಧಾನಮಾನಮತ್ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಬುದ್ಧಿದಾಯಕಂ
ಸಮಸ್ತವಿಘ್ನನಾಶಕಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಿನಾಯಕಂ ..

ಅಂತರಾಯಗಿರಿಕೃಂತನವಜ್ರಂ ದಂತಕಾಂತಿಸುವಿಭಾಸಿತಲೋಕಂ .
ಚಿಂತನೀಯಮನಿಶಂ ಮುನಿವೃಂದೈಃ ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸತತಂ ಗಣನಾಥಂ ..

ಮುಕ್ತಿವಧೂವರಣೋತ್ಸುಕಲೋಕೋ ರಕ್ತಿಮಶಾಶ್ವತ ಆಶು ವಿಹಾಯ .
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋಽಮರಪೂಜಿತಮೂರ್ತೇ ಶಕ್ತಿಗಣೇಶ ಮುದಾಽರ್ಚತಿ ಹಿ ತ್ವಾಂ ..

ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜಮತೀವ ಸುಪುಣ್ಯಪಾಕಾಃ
ಸಂಪೂಜಯಂತಿ ಭವಸಾಗರತಾರಣಾರ್ಥಂ .
ತಂ ಪಾರ್ವತೀಶಿವಮುಖಾಬ್ಜಸಹಸ್ರಭಾನುಂ
ವಂದೇ ಸಮಸ್ತವಿಷಯಾಂಚಿತಮಾವಹಂತಂ ..

ಗಂಡಪ್ರದೇಶವಿಗಲನ್ಮದನೀರಪಾನಮತ್ತದ್ವಿರೇಫಮಧುರಸ್ವರ ದತ್ತಕರ್ಣಂ .
ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಭೇದಶತಕೋಟಿಮುಮಾದಿಗುರ್ವೋಃ ವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರಗಣೇಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ ..

ಗಣೇಶೋಽಯಂ ಸೂಚಯತಿ ಮದ್ದ್ರಷ್ಟೄಣಾಂ ದದೇ ಶ್ರಿಯಂ .
ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರಥಮಧ್ಯಾಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನೀಂ ..

ಪುರೇಂದುಕೋಪಯುಕ್ತದಂತಿಸಾಂತ್ವನೇತತಾರಕಾಃ
ಉತ ಸ್ಮಿತಾಂಶುಸಂಚಯೋ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿಜೃಂಭಿತಃ .
ಉತೋತ್ತಮಾಂಗನಿಸ್ಸೃತಾ ನು ಕುಂಭಸಂಭವಾ ಇತಿ
ಗಣೇಶಕಂಠತಾರಕಾ ಭವಂತಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದಂ ..

ಮದಂಘ್ರ್ಯರ್ಚಕಾನಾಂ ಭವೇಜ್ಜಾನುದಘ್ನೋ ಭವಾಂಭೋಧಿರಿತ್ಯೇತಮರ್ಥಂ ವಿವಕ್ಷುಃ .
ಕರೌ ಜಾನುಯುಗ್ಮೇ ನಿಧಾಯಾವಿರಾಸ್ತೇ ಪುರಃ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಃ ..

ಲೋಕೇ ಧನಾಢ್ಯೋ ಧನಿನಃ ಕರೋತಿ ಸ್ವಪಾದಮೂಲೇತಜನಾನ್ ದರಿದ್ರಾನ್ .
ತ್ವಂ ಪಾಶಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಪದಾಬ್ಜನಮ್ರಾನ್ ಪಾಶೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾನ್ ಕಿಮು ಯುಕ್ತಮೇತತ್ ..

ಹೇ ಹೇರಂಬ ಮದೀಯಚಿತ್ತಹರಿಣಂ ಹ್ಯತ್ಯಂತಲೋಲಂ ಮುಧಾ
ಧಾವಂತಂ ವಿಷಯಾಖ್ಯದುಃಖಫಲದಾರಣ್ಯೇಽನುಧಾವನ್ನಹಂ .
ಶ್ರಾಂತೋ ನಾಸ್ತಿ ಬಲಂ ಮಮಾಸ್ಯ ಹನನೇ ಗ್ರಾಹೇಽಪಿ ವಾ ತದ್ಭವಾನ್
ಕೃತ್ವಾಽಸ್ಮಿನ್ ಪರಿಪಾತು ಮಾಂ ಕರುಣಯಾ ಶಾರ್ದೂಲರ್ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |