സങ്കട മോചന ഹനുമാൻ സ്തുതി

വീര! ത്വമാദിഥ രവിം തമസാ ത്രിലോകീ
വ്യാപ്താ ഭയം തദിഹ കോഽപി ന ഹർത്തുമീശഃ.
ദേവൈഃ സ്തുതസ്തമവമുച്യ നിവാരിതാ ഭീ-
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
ഭ്രാതുർഭയാ- ദവസദദ്രിവരേ കപീശഃ
ശാപാന്മുനേ രധുവരം പ്രതിവീക്ഷമാണഃ.
ആനീയ തം ത്വമകരോഃ പ്രഭുമാർത്തിഹീനം
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
വിജ്ഞാപയഞ്ജനകജാ- സ്ഥിതിമീശവര്യം
സീതാവിമാർഗണ- പരസ്യ കപേർഗണസ്യ.
പ്രാണാൻ രരക്ഷിഥ സമുദ്രതടസ്ഥിതസ്യ
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
ശോകാന്വിതാം ജനകജാം കൃതവാനശോകാം
മുദ്രാം സമർപ്യ രഘുനന്ദന- നാമയുക്താം.
ഹത്വാ രിപൂനരിപുരം ഹുതവാൻ കൃശാനൗ
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
ശ്രീലക്ഷ്മണം നിഹതവാൻ യുധി മേഘനാദോ
ദ്രോണാചലം ത്വമുദപാടയ ചൗഷധാർഥം.
ആനീയ തം വിഹിതവാനസുമന്തമാശു
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
യുദ്ധേ ദശാസ്യവിഹിതേ കില നാഗപാശൈ-
ര്ബദ്ധാം വിലോക്യ പൃതനാം മുമുഹേ ഖരാരിഃ.
ആനീയ നാഗഭുജമാശു നിവാരിതാ ഭീ-
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
ഭ്രാത്രാന്വിതം രഘുവരം ത്വഹിലോകമേത്യ
ദേവ്യൈ പ്രദാതുമനസം ത്വഹിരാവണം ത്വാം.
സൈന്യാന്വിതം നിഹതവാന- നിലാത്മജം ദ്രാക്
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.
വീര! ത്വയാ ഹി വിഹിതം സുരസർവകാര്യം
മത്സങ്കടം കിമിഹ യത്ത്വയകാ ന ഹാര്യം.
ഏതദ് വിചാര്യ ഹര സങ്കടമാശു മേ ത്വം
ര്ജാനാതി കോ ന ഭുവി സങ്കടമോചനം ത്വാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

15.5K

Comments

rwGyv

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |