ಗಣೇಶ ಮಣಿಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ದೇವಂ ಗಿರಿವಂಶ್ಯಂ ಗೌರೀವರಪುತ್ರಂ
ಲಂಬೋದರಮೇಕಂ ಸರ್ವಾರ್ಚಿತಪತ್ರಂ.
ಸಂವಂದಿತರುದ್ರಂ ಗೀರ್ವಾಣಸುಮಿತ್ರಂ
ರಕ್ತಂ ವಸನಂ ತಂ ವಂದೇ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ.
ವೀರಂ ಹಿ ವರಂ ತಂ ಧೀರಂ ಚ ದಯಾಲುಂ
ಸಿದ್ಧಂ ಸುರವಂದ್ಯಂ ಗೌರೀಹರಸೂನುಂ.
ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ಗಜಮುಖ್ಯಂ ಶೂರಂ ಶತಭಾನುಂ
ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ವಲಮಾನಂ ವಂದೇ ನು ಸುರೂಪಂ.
ಸೌಮ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಮೂಲಂ ದಿವ್ಯಂ ದೃಢಜಾಲಂ
ಶುದ್ಧಂ ಬಹುಹಸ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಯುತಶೂಲಂ.
ಧನ್ಯಂ ಜನಪಾಲಂ ಸಮ್ಮೋದನಶೀಲಂ
ಬಾಲಂ ಸಮಕಾಲಂ ವಂದೇ ಮಣಿಮಾಲಂ.
ದೂರ್ವಾರ್ಚಿತಬಿಂಬಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮೀಶಂ
ರಮ್ಯಂ ರಸನಾಗ್ರಂ ಗುಪ್ತಂ ಗಜಕರ್ಣಂ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರವಂದ್ಯಂ ವೇದಾಂತವಿದಗ್ಧಂ
ತಂ ಮೋದಕಹಸ್ತಂ ವಂದೇ ರದಹಸ್ತಂ.
ಶೃಣ್ವನ್ನಧಿಕುರ್ವನ್ ಲೋಕಃ ಪ್ರಿಯಯುಕ್ತೋ
ಧ್ಯಾಯನ್ ಚ ಗಣೇಶಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೃದಯೇನ.
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಚ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಂ ಮಾನಮತುಲ್ಯಂ
ದಿವ್ಯಂ ಚ ಶರೀರಂ ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಸುಭಿಕ್ಷಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |