పార్వతి దేవి ఆరత్తి

జయ పార్వతీ మాతా జయ పార్వతీ మాతా.
బ్రహ్మా సనాతన దేవీ శుభఫల కీ దాతా.
అరికులపద్మ వినాసనీ జయ సేవకత్రాతా.
జగజీవన జగదంబా హరిహర గుణ గాతా.
సింహ కా బాహన సాజే కుండల హైం సాథా.
దేవబంధు జస గావత నృత్య కరత తా థా.
సతయుగ రూప శీల అతిసుందర నామ సతీ కహలాతా.
హేమాంచల ఘర జనమీ సఖియన సంగ రాతా.
శుంభ నిశుంభ విదారే హేమాంచల స్థాతా.
సహస్ర భుజ తను ధరికే చక్ర లియో హాథా.
సృష్టిరూప తుహీ హై జననీ శివసంగ రంగరాతా.
నందీ భృంగీ బీన లహీ హై హాథన మదమాతా.
దేవన అరజ కరత తవ చిత కో లాతా.
గావత దే దే తాలీ మన మేం రంగరాతా.
శ్రీ ప్రతాప ఆరతీ మైయా కీ జో కోఈ గాతా.
సదా సుఖీ నిత రహతా సుఖ సంపత్తి పాతా.

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |