పార్వతి దేవి ఆరత్తి

జయ పార్వతీ మాతా జయ పార్వతీ మాతా.
బ్రహ్మా సనాతన దేవీ శుభఫల కీ దాతా.
అరికులపద్మ వినాసనీ జయ సేవకత్రాతా.
జగజీవన జగదంబా హరిహర గుణ గాతా.
సింహ కా బాహన సాజే కుండల హైం సాథా.
దేవబంధు జస గావత నృత్య కరత తా థా.
సతయుగ రూప శీల అతిసుందర నామ సతీ కహలాతా.
హేమాంచల ఘర జనమీ సఖియన సంగ రాతా.
శుంభ నిశుంభ విదారే హేమాంచల స్థాతా.
సహస్ర భుజ తను ధరికే చక్ర లియో హాథా.
సృష్టిరూప తుహీ హై జననీ శివసంగ రంగరాతా.
నందీ భృంగీ బీన లహీ హై హాథన మదమాతా.
దేవన అరజ కరత తవ చిత కో లాతా.
గావత దే దే తాలీ మన మేం రంగరాతా.
శ్రీ ప్రతాప ఆరతీ మైయా కీ జో కోఈ గాతా.
సదా సుఖీ నిత రహతా సుఖ సంపత్తి పాతా.

92.9K

Comments

pz6m5
Love this platform -Megha Mani

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Extraordinary! -User_se921z

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |