ഗണേശ പഞ്ചരത്നം

Ganesha

മുദാകരാത്തമോദകം സദാ വിമുക്തിസാധകം
കലാധരാവതംസകം വിലാസിലോകരക്ഷകം.
അനായകൈകനായകം വിനാശിതേഭദൈത്യകം
നതാശുഭാശുനാശകം നമാമി തം വിനായകം.
നതേതരാതിഭീകരം നവോദിതാർകഭാസ്വരം
നമത്സുരാരിനിർജരം നതാധികാപദുദ്ധരം.
സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരം
മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരന്തരം.
സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ജരം
ദരേതരോദരം വരം വരേഭവക്ത്രമക്ഷരം.
കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം
മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം.
അകിഞ്ചനാർതിമാർജനം ചിരന്തനോക്തിഭാജനം
പുരാരിപൂർവനന്ദനം സുരാരിഗർവചർവണം.
പ്രപഞ്ചനാശഭീഷണം ധനഞ്ജയാദിഭൂഷണം
കപോലദാനവാരണം ഭജേ പുരാണവാരണം.
നിതാന്തകാന്തദന്ത-
കാന്തിമന്തകാന്തകാത്മജം
അചിന്ത്യരൂപമന്ത-
ഹീനമന്തരായകൃന്തനം.
ഹൃദന്തരേ നിരന്തരം വസന്തമേവ യോഗിനാം
തമേകദന്തമേവ തം വിചിന്തയാമി സന്തതം.
മഹാഗണേശപഞ്ച-
രത്നമാദരേണ യോഽന്വഹം
പ്രജല്പതി പ്രഭാതകേ ഹൃദി സ്മരൻ ഗണേശ്വരം.
അരോഗതാമദോഷതാം സുസാഹിതീം സുപുത്രതാം
സമാഹിതായുരഷ്ട-
ഭൂതിമഭ്യുപൈതി സോഽചിരാത്.

 

Video - Mahaganesha Pancharatnam 

 

Mahaganesha Pancharatnam

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

38.7K

Comments

pedky

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |