సుబ్రహ్మణ్య కవచం

నారద ఉవాచ-నారద ఉవాచ-దేవేశ శ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రహ్మన్ వాగీశ తత్త్వతః.సుబ్రహ్మణ్యస్య కవచం కృపయా వక్తుమర్హసి.బ్రహ్మోవాచ -మహర్షే శృణు మద్వాక్యం బహునా కిం తవానఘ.మంత్రాశ్చ కోటిశః సంతి శంభువిష్ణ్వాదిదేవతాః.సహస్రనామ్నాం కోట్యశ్చ హ్యంగన్యాసాశ్చ కోటిశః.ఉపమంత్రాస్త్వనేకే చ కోటిశః సంతి నారద.మాలామంత్రాః కోటిశశ్చ హ్యశ్వమేధఫలప్రదాః.కుమారకవచం దివ్యం భుక్తిముక్తిఫలప్రదం.సర్వసంపత్కరం శ్రీమద్వజ్రసారసమన్వితం.సర్వాత్మకే శంభుపుత్రే మతిరస్త్యత్ర కిం తవ.ధన్యోఽసి కృతకృత్యోఽసి భక్తోఽసి త్వం మహామతే.యస్యేదం శరజం జన్మ యది వా స్కంద ఏవ చ.తేనైవ లభ్యతే చైతత్కవచం శంకరోదితం.ఋషిశ్ఛందో దేవతాశ్చ కార్యాః పూర్వవదేవ చ.ధ్యానం తు తే ప్రవక్ష్యామి యేన స్వామిమయో భవేత్.ఓంకారరూపిణం దేవం సర్వదేవాత్మకం ప్రభుం.దేవసేనాపతిం శాంతం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం.భక్తప్రియం భక్తిగమ్యం భక్తానామార్తిభంజనం.భవానీప్రియపుత్రం చ మహాభయనివారకం.శంకరం సర్వలోకానాం శంకరాత్మానమవ్యయం.సర్వసంపత్ప్రదం వీరం సర్వలోకైకపూజితం.ఏవం ధ్యాత్వా మహాసేనం కవచం వజ్రపంజరం.పఠేన్నిత్యం ప్రయత్నేన త్రికాలం శుద్ధిసంయుతః.సత్యజ్ఞానప్రదం దివ్యం సర్వమంగలదాయకం.అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య పరబ్రహ్మ-ఋషిః.దేవీ గాయత్రీ ఛందః. ప్రసన్నజ్ఞానసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా. ఓం బీజం.శ్రీం శక్తిః. సౌం కీలకం. ప్రసన్నజ్ఞానసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థేజపే వినియోగః.శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః.శక్తిధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః. షణ్ముఖాయ మధ్యమాభ్యాం నమః.షట్త్రింశత్కోణసంస్థితాయ అనామికాభ్యాం నమః.సర్వతోముఖాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః.తారకాంతకాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః.ఏవం హృదయాదిన్యాసః. భూర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బంధః.ధ్యానం -షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రియనం చిత్రాంబరాలంకృతంశక్తిం వజ్రమయీం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం.పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం దోర్భిర్దధానం సదాధ్యాయామీప్సితసిద్ధయే శివసుతం స్కందం సురారాధితం.ద్విషడ్భుజం షణ్ముఖమంబికాసుతంకుమారమాదిత్యసమానతేజసం.వందే మయూరాసనమగ్నిసంభవంసేనాన్యమద్యాహమభీష్టసిద్ధయే.గాంగేయం వహ్నిగర్భం శరవణజనితం జ్ఞానశక్తిం కుమారంబ్రహ్మేశానామరేడ్యం గుహమచలసుతం రుద్రతేజః స్వరూపం.సోనాన్యం తారకఘ్నం సకలభయహరం కార్తికేయం షడాస్యంసుబ్రహ్మణ్యం మయూరధ్వజరథసహితం దేవదేవం నమామి.కనకకుండలమండితషణ్ముఖం వనజరాజివిరాజితలోచనం.నిశితశస్త్రశరాసనధారిణం శరవణోద్భవమీశసుతం భజే.అథ కవచం.సుబ్రహ్మణ్యః శిరః పాతు శిఖాం పాతు శివాత్మజః.శివః పాతు లలాటం మే భ్రూమధ్యం క్రౌంచదారణః.భువౌ పాతు కుమారో మే నేత్రే పాతు త్రినేత్రకః.పాయాద్గౌరీసుతః శ్రోత్రే గండయుగ్మం హరాత్మజః.దక్షనాసాపుటద్వారం ప్రాణరూపీ మహేశ్వరః.సర్వదేవాత్మకః పాతు జిహ్వాం సారస్వతప్రదః.దంతాన్ రక్షతు దేవేశః తాలుయుగ్మం శివాత్మజః.దేవసేనాపతిః పాతు చుబుకం చాద్రిజాసుతః.పార్వతీనందనః పాతు ద్వావోష్ఠౌ మమ సర్వదా.షణ్ముఖో మే ముఖం పాతు సర్వదేవశిఖామణిః.సింహగర్వాపహంతా మే గ్రీవాం పాతు సనాతనః.తారకాసురసంహంతా కంఠం దుష్టాంతకోఽవతు.సుభుజో మే భుజౌ పాతు స్కంధమగ్నిసుతో మమ.సంధియుగ్మం గుహః పాతు కరౌ మే పాతు పావనః.కరాంగులీః శ్రీకరోఽవ్యాత్ సురరక్షణదీక్షితః.వక్షఃస్థలం మహాసేనః తారకాసురసూదనః.కుక్షిం పాతు సదా దేవః సుబ్రహ్మణ్యః సురేశ్వరః.ఉదరం పాతు రక్షోహా నాభిం మే విశ్వపాలకః.లోకేశః పాతు పృష్ఠం మే కటిం పాతు ధరాధరః.గుహ్యం జితేంద్రియః పాతు శిశ్నం పాతు ప్రజాపతిః.అండద్వయం మహాదేవ ఊరుయుగ్మం సదా మమ.సర్వభూతేశ్వరః పాతు జానుయుగ్మమఘాపహః.జంఘే మే విశ్వభుక్పాతు గుల్ఫౌ పాతు సనాతనః.వల్లీశ్వరః పాతు మమ మణిబంధౌ మహాబలః.పాతు వల్లీపతిః పాదౌ పాదపృష్ఠం మహాప్రభుః.పాదాంగులీః శ్రీకరో మే ఇంద్రియాణి సురేశ్వరః.త్వచం మహీపతిః పాతు రోమకూపాంస్తు శాంకరిః.షాణ్మాతురః సదా పాతు సర్వదా చ హరప్రియః.కార్తికేయస్తు శుక్లం మే రక్తం శరవణోద్భవః.వాచం వాగీశ్వరః పాతు నాదం మేఽవ్యాత్కుమారకః.పూర్వస్యాం దిశి సేనానీర్మాం పాతు జగదీశ్వరః.ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవశ్చ క్రతురూపీ పరాత్పరః.దక్షిణస్యాముగ్రరూపః సర్వపాపవినాశనః.ఖడ్గధారీ చ నైరృత్యాం సర్వరక్షోనియామకః.పశ్చిమాస్యాం దిశి సదా జలాధారో జితేంద్రియః.వాయవ్యాం ప్రాణరూపోఽవ్యాన్మహాసేనో మహాబలః.ఉత్తరస్యాం దిశి సదా నిధికర్తా స పాతు మాం.శంభుపుత్రః సదా పాతు దిశ్యైశాన్యాం మహాద్యుతిః.ఊర్ధ్వం బ్రహ్మపతిః పాతు చతుర్ముఖనిషేవితః.అధస్తాత్పాతు విశ్వాత్మా సదా బ్రహ్మాండభృత్పరః.మధ్యం పాతు మహాసేనః శూరసంహారకృత్సదా.అహంకారం మనో బుద్ధిం స్కందః పాతు సదా మమ.గంగాతీరనివాసీ మామాదియామే సదాఽవతు.మధ్యయామే సురశ్రేష్ఠస్తృతీయే పాతు శాంభవః.దినాంతే లోకనాథో మాం పుర్వరాత్ర్యాం పురారిజః.అర్ధరాత్రే మహాయోగీ నిశాంతే కాలరూపధృత్.మృత్యుంజయః సర్వకాలమంతస్తు శిఖివాహనః.బహిః స్థితం శక్తిధరః పాతు మాం యోగిపూజితః.సర్వత్ర మాం సదా పాతు యోగవిద్యో నిరంజనః.పాతు మాం పంచభూతేభ్యః పంచభూతాత్మకస్తదా.తిష్ఠంతమగ్నిభూః పాతు గచ్ఛంతం శూరసూదనః.విశాఖోఽవ్యాచ్ఛయానం మాం నిషణ్ణం తు సురేశ్వరః.మార్గే మే నీలకంఠశ్చ శైలదుర్గేషు నాయకః.అరణ్యదేశే దుర్గే చాభయం దద్యాద్భయాపహః.భార్యాం పుత్రప్రదః పాతు పుత్రాన్ రక్షేత్ హరాత్మజః.పశూన్ రక్షేన్మహాతేజా ధనం ధనపతిర్మమ.రాజరాజార్చితః పాతు హ్రస్వదేహం మహాబలః.జీవనం పాతు సర్వేశో మహామణివిభూషణః.సూర్యోదయే తు మాం సర్వో హ్యశ్విన్యాద్యాశ్చ తారకాః.మేషాద్యా రాశయశ్చైవ ప్రభవాద్యాశ్చ వత్సరాః.అయనే ద్వే షడృతవో మాసాశ్చైత్రముఖాస్తథా.శుక్లకృష్ణౌ తథా పక్షౌ తిథయః ప్రతిపన్ముఖాః.అహోరాత్రే చ యామాది ముహూర్తా ఘటికాస్తథా.కలాః కాష్ఠాదయశ్చైవ యే చాన్యే కాలభేదకాః.తే సర్వే గుణసంపన్నాః సంతు సౌమ్యాస్తదాజ్ఞయా.యే పక్షిణో మహాక్రూరాః ఉరగాః క్రూరదృష్టయః.ఉలూకాః కాకసంఘాశ్చ శ్యేనాః కంకాదిసంజ్ఞకాః.శుకాశ్చ సారికాశ్చైవ గృధ్రాః కంకా భయానకాః.తే సర్వే స్కందదేవస్య ఖడ్గజాలేన ఖండితాః.శతశో విలయం యాంతు భిన్నపక్షా భయాతురాః.యే ద్రవ్యహారిణశ్చైవ యే చ హింసాపరా ద్విషః.యే ప్రత్యూహకరా మర్త్యా దుష్టమర్త్యా దురాశయాః.దుష్టా భూపాలసందోహాః యే భూభారకరాః సదా.కాయవిఘ్నకరా యే చ యే ఖలా దుష్టబుద్ధయః.యే చ మాయావినః క్రూరాః సర్వద్రవ్యాపహారిణః.యే చాపి దుష్టకర్మాణో మ్లేచ్ఛాశ్చ యవనాదయః.నిత్యం క్షుద్రకరా యే చ హ్యస్మద్బాధాకరాః పరే.దానవా యే మహాదైత్యాః పిశాచా యే మహాబలాః.శాకినీడాకినీభేదాః వేతాలా బ్రహ్మరాక్షసాః.కూష్మాండభైరవాద్యా యే కామినీ మోహినీ తథా.అపస్మారగ్రహా యే చ రక్తమాంసభుజో హి యే.గంధర్వాప్సరసః సిద్ధా యే చ దేవస్య యోనయః.యే చ ప్రేతాః క్షేత్రపాలాః యే వినాయకసంజ్ఞకాః.మహామేషా మహావ్యాఘ్రా మహాతురగసంజ్ఞకాః.మహాగోవృషసింహాద్యాః సైంధవా యే మహాగజాః.వానరాః శునకా యే చ వరాహా వనచారిణః.వృకోష్ట్రఖరమార్జారాః యే చాతిక్షుద్రజంతవః.అగాధభూతా భూతాంగగ్రహగ్రాహ్యప్రదాయకాః.జ్వాలామాలాశ్చ తడితో దురాత్మానోఽతిదుఃఖదాః.నానారోగకరా యే చ క్షుద్రవిద్యా మహాబలాః.మంత్రయంత్రసముద్భూతాః తంత్రకల్పితవిగ్రహాః.యే స్ఫోటకా మహారోగాః వాతికాః పైత్తికాశ్చ యే.సన్నిపాతశ్లేష్మకాశ్చ మహాదుఃఖకరాస్తథా.మాహేశ్వరా వైష్ణవాశ్చ వైరించాశ్చ మహాజ్వరాః.చాతుర్థికాః పాక్షికాశ్చ మాసషాణ్మాసికాశ్చ యే.సాంవత్సరా దుర్నివార్యా జ్వరాః పరమదారుణాః.సృష్టకా యే మహోత్పాతా యే జాగ్రత్స్వప్నదూషకాః.యే గ్రహాః క్రూరకర్తారో యే వా బాలగ్రహాదయః.మహాశినో మాంసభుజో మనోబుద్ధీంద్రియాపహాః.స్ఫోటకాశ్చ మహాఘోరాః చర్మమాంసాదిసంభవాః.దివాచోరా రాత్రిచోరా యే సంధ్యాసు చ దారుణాః.జలజాః స్థలజాశ్చైవ స్థావరా జంగమాశ్చ యే.విషప్రదాః కృత్రిమాశ్చ మంత్రతంత్రక్రియాకరాః.మారణోచ్చాటనోన్మూలద్వేషమోహనకారిణః.గరుడాద్యాః పక్షిజాతా ఉద్భిదశ్చాండజాశ్చ యే.కూటయుద్ధకరా యే చ స్వామిద్రోహకరాశ్చ యే.క్షేత్రగ్రామహరా యే చ బంధనోపద్రవప్రదాః.మంత్రా యే వివిధాకారాః యే చ పీడాకరాస్తథా.యో చోక్తా యే హ్యనుక్తాశ్చ భూపాతాలాంతరిక్షగాః.తే సర్వే శివపుత్రస్య కవచోత్తారణాదిహ.సహస్రధా లయం యాంతు దూరాదేవ తిరోహితాః.ఫలశ్రుతిః.ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం షణ్ముఖస్య మహాత్మనః.సర్వసంపత్ప్రదం నృణాం సర్వకాయార్థసాధనం.సర్వవశ్యకరం పుణ్యం పుత్రపౌత్రప్రదాయకం.రహస్యాతిరహస్యం చ గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్.సర్వేదేవప్రియకరం సర్వానందప్రదాయకం.అష్టైశ్వర్యప్రదం నిత్యం సర్వరోగనివారణం.అనేన సదృశం వర్మ నాస్తి బ్రహ్మాండగోలకే.సత్యం సత్యం పునః సత్యం శృణు పుత్ర మహామునే.ఏకవారం జపన్నిత్యం మునితుల్యో భవిష్యతి.త్రివారం యః పఠేన్నిత్యం గురుధ్యానపరాయణః.స ఏవ షణ్ముఖః సత్యం సర్వదేవాత్మకో భవేత్.పఠతాం యో భేదకృత్స్యాత్ పాపకృత్స భవేద్ధ్రువం.కోటిసంఖ్యాని వర్మాణి నానేన సదృశాని హి.కల్పవృక్షసమం చేదం చింతామణిసమం మునే.సకృత్పఠనమాత్రేణ మహాపాపైః ప్రముచ్యతే.సప్తవారం పఠేద్యస్తు రాత్రౌ పశ్చిమదిఙ్ముఖః.మండలాన్నిగడగ్రస్తో ముచ్యతే న విచారణా.విద్వేషీ చ భవేద్వశ్యః పఠనాదస్య వై మునే.కృత్రిమాణి చ సర్వాణి నశ్యంతి పఠనాద్ధ్రువం.యం యం చ యాచతే కామం తం తమాప్నోతి పూరుషః.నిత్యం త్రివారం పఠనాత్ఖండయేచ్ఛత్రుమండలం.దశవారం జపన్నిత్యం త్రికాలజ్ఞో భవేన్నరః.ఇంద్రస్యేంద్రత్వమేతేన బ్రహ్మణో బ్రహ్మతాఽభవత్.చక్రవర్తిత్వమేతేన సర్వేషాం చైవ భూభృతాం.వజ్రసారతమం చైతత్కవచం శివభాషితం.పఠతాం శృణ్వతాం చైవ సర్వపాపహరం పరం.గురుపూజాపరో నిత్యం కవచం యః పఠేదిదం.మాతుః స్తన్యం పునః సోఽపి న పిబేన్మునిసత్తమ.కుమారకవచం చేదం యః పఠేత్స్వామిసన్నిధౌ.సకృత్పఠనమాత్రేణ స్కందసాయుజ్యమాప్నుయాత్.సేనానీరగ్నిభూః స్కందస్తారకారిర్గుణప్రియః.షాణ్మాతురో బాహులేయః కృత్తికాప్రియపుత్రకః.మయూరవాహనః శ్రీమాన్ కుమారః క్రౌంచదారణః.విశాఖః పార్వతీపుత్రః సుబ్రహ్మణ్యో గుహస్తథా.షోడశైతాని నామాని శృణుయాత్ శ్రావయేత్సదా.తస్య భక్తిశ్చ ముక్తిశ్చ కరస్థైవ న సంశయః.గోమూత్రేణ తు పక్త్వాన్నం భుక్త్వా షణ్మాసతో మునే.సహస్రం మూలమంత్రం చ జప్త్వా నియమతంత్రితః.సప్తవింశతివారం తు నిత్యం యః ప్రపఠేదిదం.వాయువేగమనోవేగౌ లభతే నాత్ర సంశయః.య ఏవం వర్షపర్యంతం పూజయేద్భక్తిసంయుతః.బ్రహ్మలోకం చ వైకుంఠం కైలాసం సమవాప్స్యతి.తస్మాదనేన సదృశం కవచం భువి దుర్లభం.యస్య కస్య న వక్తవ్యం సర్వథా మునిసత్తమ.పఠన్నిత్యం చ పూతాత్మా సర్వసిద్ధిమవాప్స్యతి.సుబ్రహ్మణ్యస్య సాయుజ్యం సత్యం చ లభతే ధ్రువం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |