సప్త శ్లోకీ గీతా

ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్మామనుస్మరన్.

యః ప్రయాతి త్యజందేహం స యాతి పరమాం గతిం..8.13..

స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ.

రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధసంఘాః..11.36..

సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోఽక్షిశిరోముఖం.

సర్వతః శ్రుతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్ఠతి..13.14..

కవిం పురాణమనుశాసితారమణోరణీయాంసమనుస్మరేద్యః.

సర్వస్య ధాతారమచింత్యరూపమాదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్..8.9..

ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం.

ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్..15.1..

సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ.

వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేదవిదేవ చాహం..15.15..

మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు.

మామేవైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోఽసి మే..18.65..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |