ಗಣಪತಿ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣೇಶಮಜರಾಮರಂ ಪ್ರಖರತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ಸುರಂ
ಬೃಹತ್ತನುಮನಾಮಯಂ ವಿವಿಧಲೋಕರಾಜಂ ಪರಂ.
ಶಿವಸ್ಯ ಸುತಸತ್ತಮಂ ವಿಕಟವಕ್ರತುಂಡಂ ಭೃಶಂ
ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಕುಮಾರಗುರುಮನ್ನದಂ ನನು ಕೃಪಾಸುವರ್ಷಾಂಬುದಂ
ವಿನಾಯಕಮಕಲ್ಮಷಂ ಸುರಜನಾಽಽನತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ.
ಸುರಪ್ರಮದಕಾರಣಂ ಬುಧವರಂ ಚ ಭೀಮಂ ಭೃಶಂ
ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಗಣಾಧಿಪತಿಮವ್ಯಯಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಜಯಂತಂ ವರಂ
ವಿಚಿತ್ರಸುಮಮಾಲಿನಂ ಜಲಧರಾಭನಾದಂ ಪ್ರಿಯಂ.
ಮಹೋತ್ಕಟಮಭೀಪ್ರದಂ ಸುಮುಖಮೇಕದಂತಂ ಭೃಶಂ
ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಜಗತ್ತ್ರಿತಯಸಮ್ಮತಂ ಭುವನಭೂತಪಂ ಸರ್ವದಂ
ಸರೋಜಕುಸುಮಾಸನಂ ವಿನತಭಕ್ತಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ.
ವಿಭಾವಸುಸಮಪ್ರಭಂ ವಿಮಲವಕ್ರತುಂಡಂ ಭೃಶಂ
ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಸುವಾಂಛಿತಫಲರಪ್ರದಂ ಹ್ಯನುಪಮಂ ಸುರಾಧಾರಕಂ
ಜಗಜ್ಜಯಿನಮೇಕಲಂ ಮಧುರಮೋದಕಶ್ರೀಕರಂ.
ವಿಶಾಲಸುಭುಜಾಂತರಂ ವಿಮಲವಕ್ರತುಂಡಂ ಭೃಶಂ
ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಗಣೇಶನತಿಪಂಚಕಂ ಸರಸಕಾವ್ಯಶಿಕ್ಷಾಯುತಂ
ಲಭೇತ ಸ ತು ಯಃ ಸದಾ ತ್ವಿಹ ಪಠೇನ್ನರೋ ಭಕ್ತಿಮಾನ್.
ಕೃಪಾಂ ಮತಿಮು ಮುಕ್ತಿದಾಂ ಧನಯಶಃಸುಖಾಶಾದಿಕಂ
ಗಣೇಶಕೃಪಯಾ ಕಲೌ ನನು ಭವೇ ಸಭೋಗಾಮೃತಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.4K

Comments Kannada

ruwkh
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |