ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ.
ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ.
ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ -
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ.
ಇದಾನೀ ಶ್ರೋತೃಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಂ.
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೀತೇನ ಚೇತಸಾ.
ವದೈತದ್ವಿಧಿವದ್ದೇವ ಯದಿ ತೇ ವಲ್ಲಭಾಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ -
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಖ್ಯೇಯಮಪಿ ತೇ ಧ್ರುವಂ.
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ.
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಹಿ.
ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕಕಾಲಂ ವಾ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ.
ತೇಷಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಗಿರೌ.
ಭೂತವೇತಾಲರಕ್ಷೋಭಿರ್ಗ್ರಹೈಶ್ಚಾಪಿ ನ ಬಾಧ್ಯತೇ.
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಜಪೇದ್ ಗಣನಾಯಕಂ.
ನ ಚ ಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಮೂಢೋ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ.
ಅಘೋರೋ ಮೇ ಯಥಾ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಾಣಾಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಃ.
ತಥೇದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಂ ಭುವಿ ಮಾನವೈಃ.
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನಾಜ್ಯೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್.
ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಚಂ ಕಥ್ಯತೇಽದ್ಭುತಂ.
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗಣಕಶ್ಚರ್ಷಿರೀರಿತಃ.
ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ತು ವಿಘ್ನೇಶೋ ದೇವತಾ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾ.
ಗಁ ಬೀಜಂ ಶಕ್ತಿರೋಂಕಾರಃ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ.
ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಾಯ ವಿನಿಯೋಗಸ್ತು ಕೀರ್ತಿತಃ.
ಧ್ಯಾನಂ -
ರಕ್ತಾಂಭೋಜಸ್ವರೂಪಂ ಲಸದರುಣಸರೋಜಾಧಿರೂಢಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪಾಶಂ
ಚೈವಾಂಕುಶಂ ವಾ ವರದಮಭಯದಂ ಬಾಹುಭಿರ್ಧಾರಯಂತಂ.
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಂ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಪೃಥುತರಜಠರಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ದೇವಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಂ ಸಕಲಭಯಹರಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ.
ಕವಚಂ -
ಗಣೇಶೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಾಲಂ ಪಾತು ಗಜಾನನಃ.
ನೇತ್ರೇ ಗಣಪತಿಃ ಪಾತು ಗಜಕರ್ಣಃ ಶ್ರುತೀ ಮಮ.
ಕಪೋಲೌ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಘ್ರಾಣಂ ಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಃ.
ಮುಖಂ ಮೇ ಸುಮುಖಃ ಪಾತು ಚಿಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ.
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣಕ್ರೀಡೋ ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ.
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ಕಷ್ಟಂ ಪಾತು ಮಹೋತ್ಕಟಃ.
ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧೋ ಬಾಹೂ ಮೇ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ.
ಹಸ್ತೌ ರಕ್ಷತು ಹೇರಂಬೋ ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ.
ಹೃದಯಂ ಮೇ ಗಣಪತಿರುದರಂ ಮೇ ಮಹೋದರಃ.
ನಾಭಿ ಗಂಭೀರಹೃದಯಃ ಪೃಷ್ಠಂ ಪಾತು ಸುರಪ್ರಿಯಃ.
ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಮೇ ಗುಹಪೂಜಿತಃ.
ಊರು ಮೇ ಪಾತು ಕೌಮಾರಂ ಜಾನುನೀ ಚ ಗಣಾಧಿಪಃ.
ಜಂಘೇ ಗಜಪ್ರದಃ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಮೇ ಧೂರ್ಜಟಿಪ್ರಿಯಃ.
ಚರಣೌ ದುರ್ಜಯಃ ಪಾತುರ್ಸಾಂಗಂ ಗಣನಾಯಕಃ.
ಆಮೋದೋ ಮೇಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ.
ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ಸಿದ್ಧಿಶೋ ವಾಮೇ ವಿಘ್ನಧರಾರ್ಚಿತಃ.
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಚಿಂತಾಮಣಿವಿನಾಯಕಃ.
ಆಗ್ನೇಯಾಂ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಸುತಃ.
ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನೇಶಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ.
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ.
ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಶಃ ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶನಂದನಃ.
ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ಅಧೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ.
ದಿವಾ ಗೋಕ್ಷೀರಧವಲಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಜಾನನಃ.
ರಾತ್ರೌ ಪಾತು ಗಣಕ್ರೀಡಃ ಸಂಧ್ಯೋಃ ಸುರವಂದಿತಃ.
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ.
ಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚೇಭ್ಯಃ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಜಾನನಃ.
ಸತ್ವಂ ರಜಸ್ತಮೋ ವಾಚಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ದಯಾಂ.
ಧರ್ಮಚತುರ್ವಿಧಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಕುಲಂ ವಪುಃ.
ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಗೃಹಂ ದಾರಾನ್ ಪೌತ್ರಾನ್ ಸಖೀಂಸ್ತಥಾ.
ಏಕದಂತೋಽವತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸರ್ವತಃ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ.
ಸಿದ್ಧಿದಂ ಕೀರ್ತಿದಂ ದೇವಿ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ.
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಮಾನ್.
ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿದ್ಯತೇ.
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಭುವಿ ಮಾನವಃ.
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸುದುರ್ಲಭಮನೋರಥಂ.
ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಕಲಂ ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ.
ಮೋಹನಸ್ತಂಭನಾಕರ್ಷಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಂ ವಶಂ.
ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಜಾಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ.
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಣಂ.
ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿನಿವಾರಣಂ.
ಧೃತ್ವೇದಂ ಕವಚಂ ದೇವಿ ಯೋ ಜಪೇನ್ಮಂತ್ರಮುತ್ತಮಂ.
ನ ವಾಚ್ಯತೇ ಸ ವಿಘ್ನೌಘೈಃ ಕದಾಚಿದಪಿ ಕುತ್ರಚಿತ್.
ಭೂರ್ಜೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ವಿಧಿವದ್ಧಾರಯೇದ್ಯೋ ನರಃ ಶುಚಿಃ.
ಏಕಬಾಹೋ ಶಿರಃ ಕಂಠೇ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಗಣಾಧಿಪಂ.
ಏಕಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ದೇವಿ ದುರ್ಲಭಂ.
ಯೋ ಧಾರಯೇನ್ಮಹೇಶಾನಿ ನ ವಿಘ್ನೈರಭಿಭೂಯತೇ.
ಗಣೇಶಹೃದಯಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಂ.
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕರೇ ಸ್ಥಿತಾ.
ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಕವಚಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್.
ದಾತವ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಗುರುದೇವಪರಾಯ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

102.0K

Comments Kannada

645af
ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನ ವರ 😊 -ಆರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಗೌರಿ ಮೂರ್ತಿ

ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಮೂಲ -ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 😍 -ಗೋಪಾಲ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |