ಗಜವದನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ತ್ವಂ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ
ಹರಸಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಘ್ನರಾಜ ಪ್ರಜಾನಾಂ .
ಭವತಿ ಜಗತಿ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ತ್ವದೀಯಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಪದಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾಂ ಯಾಂತಿ ದೂರೇ ದಯಾಲೋ
ತವ ಶುಚಿರುಚಿರಂ ಸ್ಯಾನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ಚೇತ್ .
ಅತ ಇಹ ಮನುಜಾಸ್ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸ್ಮರಂತಿ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಕಲದುರಿತಹಂತುಃ ತ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಾದಿದಾತುಃ
ಸುರರಿಪುವಧಕರ್ತ್ತುಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಹರ್ತ್ತುಃ .
ತವ ಭವತಿ ಕೃಪಾತೋಽಶೇಷಸಂಪತ್ತಿಲಾಭೋ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ತವ ಗಣಪ ಗುಣಾನಾಂ ವರ್ಣನೇ ನೈವ ಶಕ್ತಾ
ಜಗತಿ ಸಕಲವಂದ್ಯಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲೇ .
ತದಿತರಮನುಜಾನಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ಭಾಲದೃಷ್ಟೇ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಬಹುತರಮನುಜೈಸ್ತೇ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೈಃ
ಸ್ತುತಿಹುತಿಕರಣೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ .
ವಿಧಿರಯಮಖಿಲೋ ವೈ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ತ್ವದಿತರದಿಹ ನಾಸ್ತೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತ್ತೇ
ಇತಿ ನಿಗದತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರ .
ತ್ವಮಸಿ ಹರಿರಥ ತ್ವಂ ಶಂಕರಸ್ತ್ವಂ ವಿಧಾತಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇಃ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಕಲಸುಖದ ಮಾಯಾ ಯಾ ತ್ವದೀಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಶಶಧರಧರಸೂನೇ ತ್ವಂ ತಯಾ ಕ್ರೀಡಸೀಹ .
ನಟ ಇವ ಬಹುವೇಷಂ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಿಧಾಯ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಭವ ಇಹ ಪುರತಸ್ತೇ ಪಾತ್ರರೂಪೇಣ ಭರ್ತ್ತಃ
ಬಹುವಿಧನರಲೀಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಾಶು ಯಾಚೇ .
ಸಪದಿ ಭವಸಮುದ್ರಾನ್ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧಾರಯಸ್ವ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಅಷ್ಟಕಂ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್
ತಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

69.4K

Comments Kannada

wpday
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ -ಪವಿತ್ರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ದೇವರಾಜ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |