ಗಜವದನ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ತ್ವಂ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ
ಹರಸಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಘ್ನರಾಜ ಪ್ರಜಾನಾಂ .
ಭವತಿ ಜಗತಿ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ತ್ವದೀಯಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಪದಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾಂ ಯಾಂತಿ ದೂರೇ ದಯಾಲೋ
ತವ ಶುಚಿರುಚಿರಂ ಸ್ಯಾನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ಚೇತ್ .
ಅತ ಇಹ ಮನುಜಾಸ್ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸ್ಮರಂತಿ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಕಲದುರಿತಹಂತುಃ ತ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಾದಿದಾತುಃ
ಸುರರಿಪುವಧಕರ್ತ್ತುಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಹರ್ತ್ತುಃ .
ತವ ಭವತಿ ಕೃಪಾತೋಽಶೇಷಸಂಪತ್ತಿಲಾಭೋ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ತವ ಗಣಪ ಗುಣಾನಾಂ ವರ್ಣನೇ ನೈವ ಶಕ್ತಾ
ಜಗತಿ ಸಕಲವಂದ್ಯಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲೇ .
ತದಿತರಮನುಜಾನಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ಭಾಲದೃಷ್ಟೇ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಬಹುತರಮನುಜೈಸ್ತೇ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೈಃ
ಸ್ತುತಿಹುತಿಕರಣೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ .
ವಿಧಿರಯಮಖಿಲೋ ವೈ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ತ್ವದಿತರದಿಹ ನಾಸ್ತೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತ್ತೇ
ಇತಿ ನಿಗದತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರ .
ತ್ವಮಸಿ ಹರಿರಥ ತ್ವಂ ಶಂಕರಸ್ತ್ವಂ ವಿಧಾತಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇಃ ಪ್ರಸೀದ ..

ಸಕಲಸುಖದ ಮಾಯಾ ಯಾ ತ್ವದೀಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಶಶಧರಧರಸೂನೇ ತ್ವಂ ತಯಾ ಕ್ರೀಡಸೀಹ .
ನಟ ಇವ ಬಹುವೇಷಂ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಿಧಾಯ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಭವ ಇಹ ಪುರತಸ್ತೇ ಪಾತ್ರರೂಪೇಣ ಭರ್ತ್ತಃ
ಬಹುವಿಧನರಲೀಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಾಶು ಯಾಚೇ .
ಸಪದಿ ಭವಸಮುದ್ರಾನ್ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧಾರಯಸ್ವ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚಂದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ..

ಅಷ್ಟಕಂ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್
ತಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |