నవగ్రహ స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం.
తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరం|
దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవం.
నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణం|
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం.
కుమారం శక్తిహస్తం చ మంగలం ప్రణమామ్యహం|
ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధం.
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం|
దేవానాంచ ఋషిణాంచ గురుం కాంచనసన్నిభం.
బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం|
హిమకుందమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుం.
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం|
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం.
ఛాయామార్తండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం|
అర్ధకాయం మహావీర్యం చంద్రాదిత్యవిమర్దనం.
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం|
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకం.
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం|
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్ సుసమాహితః.
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి|
నరనారీనృపాణాం చ భవేద్ దుఃస్వప్ననాశనం.
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనం|
గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్భవాః.
తాః సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః|

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3357512