నవగ్రహ స్తోత్రం

 

Navagraha Stotram

 

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం.
తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరం|
దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవం.
నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణం|
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభం.
కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగలం ప్రణమామ్యహం|
ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధం.
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహం|
దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచనసన్నిభం.
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిం|
హిమకుందమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుం.
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహం|
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం.
ఛాయామార్తాండసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరం|
అర్ధకాయం మహావీర్యం చంద్రాదిత్యవిమర్దనం.
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహం|
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకం.
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహం|
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్ సుసమాహితః.
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్నశాంతిర్భవిష్యతి|
నరనారీనృపాణాం చ భవేద్ దుఃస్వప్ననాశనం.
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనం|
గ్రహనక్షత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్భవాః.
తాః సర్వాః ప్రశమం యాంతి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయః|

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

హనుమత్ స్తవం

హనుమత్ స్తవం

కందర్పకోటిలావణ్యం సర్వవిద్యావిశారదం. ఉద్యదాదిత్యసంకాశ- ముదారభుజవిక్రమం. శ్రీరామహృదయానందం భక్తకల్పమహీరుహం. అభయం వరదం దోర్భ్యాం కలయే మారుతాత్మజం. వామహస్తం మహాకృత్స్నం దశాస్యశిరఖండనం.

Click here to know more..

విఘ్నరాజ స్తోత్రం

విఘ్నరాజ స్తోత్రం

కపిల ఉవాచ - నమస్తే విఘ్నరాజాయ భక్తానాం విఘ్నహారిణే। అభక్తానాం విశేషేణ విఘ్నకర్త్రే నమో నమః॥ ఆకాశాయ చ భూతానాం మనసే చామరేషు తే। బుద్ధ్యైరింద్రియవర్గేషు వివిధాయ నమో నమః॥ దేహానాం బిందురూపాయ మోహరూపాయ దేహినాం। తయోరభేదభావేషు బోధాయ తే నమో నమః॥ సాంఖ్యాయ వై విదేహాన

Click here to know more..

జ్యేష్ఠ నక్షత్రం

జ్యేష్ఠ నక్షత్రం

జ్యేష్ఠ నక్షత్రం - లక్షణాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, వృత్తి, అదృష్ట రాయి, అనుకూలమైన రంగులు, పేర్లు, వివాహ జీవితం, పరిహారాలు, మంత్రం....

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |