సప్త సప్తి సప్తక స్తోత్రం

ధ్వాంతదంతికేసరీ హిరణ్యకాంతిభాసురః
కోటిరశ్మిభూషితస్తమోహరోఽమితద్యుతిః.
వాసరేశ్వరో దివాకరః ప్రభాకరః ఖగో
భాస్కరః సదైవ పాతు మాం విభావసూ రవిః.
యక్షసిద్ధకిన్నరాదిదేవయోనిసేవితం
తాపసైర్మునీశ్వరైశ్చ నిత్యమేవ వందితం.
తప్తకాంచనాభమర్కమాదిదైవతం రవిం
విశ్వచక్షుషం నమామి సాదరం మహాద్యుతిం.
భానునా వసుంధరా పురైవ నిమితా తథా
భాస్కరేణ తేజసా సదైవ పాలితా మహీ.
భూర్విలీనతాం ప్రయాతి కాశ్యపేయవర్చసా
తం రవి భజామ్యహం సదైవ భక్తిచేతసా.
అంశుమాలినే తథా చ సప్త-సప్తయే నమో
బుద్ధిదాయకాయ శక్తిదాయకాయ తే నమః.
అక్షరాయ దివ్యచక్షుషేఽమృతాయ తే నమః
శంఖచక్రభూషణాయ విష్ణురూపిణే నమః.
భానవీయభానుభిర్నభస్తలం ప్రకాశతే
భాస్కరస్య తేజసా నిసర్గ ఏష వర్ధతే.
భాస్కరస్య భా సదైవ మోదమాతనోత్యసౌ
భాస్కరస్య దివ్యదీప్తయే సదా నమో నమః.
అంధకార-నాశకోఽసి రోగనాశకస్తథా
భో మమాపి నాశయాశు దేహచిత్తదోషతాం.
పాపదుఃఖదైన్యహారిణం నమామి భాస్కరం
శక్తిధైర్యబుద్ధిమోదదాయకాయ తే నమః.
భాస్కరం దయార్ణవం మరీచిమంతమీశ్వరం
లోకరక్షణాయ నిత్యముద్యతం తమోహరం.
చక్రవాకయుగ్మయోగకారిణం జగత్పతిం
పద్మినీముఖారవిందకాంతివర్ధనం భజే.
సప్తసప్తిసప్తకం సదైవ యః పఠేన్నరో
భక్తియుక్తచేతసా హృది స్మరన్ దివాకరం.
అజ్ఞతాతమో వినాశ్య తస్య వాసరేశ్వరో
నీరుజం తథా చ తం కరోత్యసౌ రవిః సదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.3K

Comments

n8f8q
Incredible! ✨🌟 -Mahesh Krishnan

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Shastanga dandavata to all gurus and saints of vedadhara..shree Vishnu bless you always -User_se15pg

Fantastic! 🎉🌟👏 -User_se91ec

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |