ಗಣರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಮುಖೋ ಮಖಭುಙ್ಮುಖಾರ್ಚಿತಃ ಸುಖವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಿಖಿಲಾರ್ತಿಶಾಂತಯೇ.
ಅಖಿಲಶ್ರುತಿಶೀರ್ಷವರ್ಣಿತಃ ಸಕಲಾದ್ಯಃ ಸ ಸದಾಽಸ್ತು ಮೇ ಹೃದಿ.
ಪ್ರಣವಾಕೃತಿಮಸ್ತಕೇ ನಯಃ ಪ್ರಣವೋ ವೇದಮುಖಾವಸಾನಯೋಃ.
ಅಯಮೇವ ವಿಭಾತಿ ಸುಸ್ಫುಟಂ ಹ್ಯವತಾರಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪರಸ್ಯ ಸಃ.
ಪ್ರಥಮಂ ಗುಣನಾಯಕೋ ಬಭೌ ತ್ರಿಗುಣಾನಾಂ ಸುನಿಯಂತ್ರಣಾಯ ಯಃ.
ಜಗದುದ್ಭವಪಾಲನಾತ್ಯಯೇಷ್ವಜವಿಷ್ಣ್ವೀಶಸುರಪ್ರಣೋದಕಃ.
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಹರೇಂದ್ರದೇವತಾದಿಗಣಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನಾದ್ವಿಭುಃ.
ಅಪಿ ಚೇಂದ್ರಿಯಪುಂಜಚಾಲನಾದ್ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಥಿತೋಽರ್ಥತಃ ಸ್ಫುಟಂ.
ಅಣಿಮಾಮುಖಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಾ ಭಜತಃ ಸಾಧಯತೀಷ್ಟಕಾಮನಾಃ.
ಅಪವರ್ಗಮಪಿ ಪ್ರಭುರ್ಧಿಯೋ ನಿಜದಾಸಸ್ಯ ತಮೋ ವಿಹೃತ್ಯ ಯಃ.
ಜನನೀಜನಕಃ ಸುಖಪ್ರದೋ ನಿಖಿಲಾನಿಷ್ಟಹರೋಽಖಿಲೇಷ್ಟದಃ.
ಗಣನಾಯಕ ಏವ ಮಾಮವೇದ್ರದಪಾಶಾಂಕುಶಮೋದಕಾನ್ ದಧತ್.
ಶರಣಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಃ ಸ ಮೇ ಶರಣಂ ರಕ್ತತನುಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ.
ಶರಣಂ ಭಜಕಾಂತರಾಯಹಾ ಶರಣಂ ಮಂಗಲಮೂರ್ತಿರಸ್ತು ಮೇ.
ಸತತಂ ಗಣನಾಯಕಂ ಭಜೇ ನವನೀತಾಧಿಕಕೋಮಲಾಂತರಂ.
ಭಜನಾದ್ಭವಭೀತಿಭಂಜನಂ ಸ್ಮರಣಾದ್ವಿಘ್ನನಿವಾರಣಕ್ಷಮಂ.
ಅರುಣಾರುಣವರ್ಣರಾಜಿತಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಮಪ್ರಭಂ ಪ್ರಭುಂ.
ವರುಣಾಯುಧಮೋದಕಾವಹಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ತಂ.
ಕ್ವ ನು ಮೂಷಕವಾಹನಂ ಪ್ರಭುಂ ಮೃಗಯೇ ತ್ವಜ್ಞತಮೋಽವನೀತಲೇ.
ವಿಬುಧಾಸ್ತು ಪಿತಾಮಹಾದಯಸ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷ್ವಪಿ ಯಂ ನ ಲೇಭಿರೇ.
ಶರಣಾಗತಪಾಲನೋತ್ಸುಕಂ ಪರಮಾನಂದಮಜಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ.
ವರದಾನಪಟುಂ ಕೃಪಾನಿಧಿಂ ಹೃದಯಾಬ್ಜೇ ನಿದಧಾಮಿ ಸರ್ವದಾ.
ಸುಮುಖೇ ವಿಮುಖೇ ಸತಿ ಪ್ರಭೌ ನ ಮಹೇಂದ್ರಾದಪಿ ರಕ್ಷಣಂ ಕದಾ.
ತ್ವಯಿ ಹಸ್ತಿಮುಖೇ ಪ್ರಸನ್ನತಾಽಭಿಮುಖೇನಾಪಿ ಯಮಾದ್ಭಯಂ ಭವೇತ್.
ಸುತರಾಂ ಹಿ ಜಡೋಽಪಿ ಪಂಡಿತಃ ಖಲು ಮೂಕೋಽಪ್ಯತಿವಾಕ್ಪತಿರ್ಭವೇತ್.
ಗಣರಾಜದಯಾರ್ದ್ರವೀಕ್ಷಣಾದಪಿ ಚಾಜ್ಞಃ ಸಕಲಜ್ಞಾತಾಮಿಯಾತ್.
ಅಮೃತಂ ತು ವಿಷಂ ವಿಷಂ ಸುಧಾ ಪರಮಾಣುಸ್ತು ನಗೋ ನಗೋಽಪ್ಯಣುಃ.
ಕುಲಿಶಂ ತು ತೃಣಂ ತೃಣಂ ಪವಿರ್ಗಣನಾಥಾಶು ತವೇಚ್ಛಯಾ ಭವೇತ್.
ಗತೋಽಸಿ ವಿಭೋ ವಿಹಾಯ ಮಾಂ ನನು ಸರ್ವಜ್ಞ ನ ವೇತ್ಸಿ ಮಾಂ ಕಥಂ.
ಕಿಮು ಪಶ್ಯಸಿ ವಿಶ್ವದೃಙ್ ನ ಮಾಂ ನ ದಯಾ ಕಿಮಪಿ ತೇ ದಯಾನಿಧೇ .
ಅಯಿ ದೀನದಯಾಸರಿತ್ಪತೇ ಮಯಿ ನೈಷ್ಠುರ್ಯಮಿದಂ ಕುತಃ ಕೃತಂ.
ನಿಜಭಕ್ತಿಸುಧಾಲವೋಽಪಿ ಯನ್ನ ಹಿ ದತ್ತೋ ಜನಿಮೃತ್ಯುಮೋಚಕಃ.
ನಿತರಾಂ ವಿಷಯೋಪಭೋಗತಃ ಕ್ಷಪಿತಂ ತ್ವಾಯುರಮೂಲ್ಯಮೇನಸಾ.
ಅಹಹಾಜ್ಞತಮಸ್ಯ ಸಾಹಸಂ ಸಹನೀಯಂ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಯಾ ವಿಭೋ.
ಭಗವನ್ನಹಿ ತಾರಕಸ್ಯ ತೇ ವತ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಜಪಃ ಕೃತಸ್ತಥಾ.
ನ ಕದೈಕಧಿಯಾಪಿ ಚಿಂತನಂ ತವ ಮೂರ್ತೇಸ್ತು ಮಯಾತಿಪಾಪ್ಮನಾ.
ಭಜನಂ ನ ಕೃತಂ ಸಮರ್ಚನಂ ತವ ನಾಮಸ್ಮರಣಂ ನ ದರ್ಶನಂ.
ಹವನಂ ಪ್ರಿಯಮೋದಕಾರ್ಪಣಂ ನವದೂರ್ವಾ ನ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಮಯಾ.
ನಚ ಸಾಧುಸಮಾಗಮಃ ಕೃತಸ್ತವ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಮಯಾ ನ ಸತ್ಕೃತಾಃ.
ದ್ವಿಜಭೋಜನಮಪ್ಯಕಾರಿ ನೋ ವತ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ.
ನ ವಿಧಿಂ ತವ ಸೇವನಸ್ಯ ವಾ ನಚ ಜಾನೇ ಸ್ತವನಂ ಮನುಂ ತಥಾ.
ಕರಯುಗ್ಮಶಿರಃಸುಯೋಜನಂ ತವ ಭೂಯಾದ್ಗಣನಾಥಪೂಜನಂ.
ಅಥ ಕಾ ಗಣನಾಥ ಮೇ ಗತಿರ್ನಹಿ ಜಾನೇ ಪತಿತಸ್ಯ ಭಾವಿನೀ.
ಇತಿ ತಪ್ತತನುಂ ಸದಾಽವ ಮಾಮನುಕಂಪಾರ್ದ್ರಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೈಃ.
ಇಹ ದಂಡಧರಸ್ಯ ಸಂಗಮೇಽಖಿಲಧೈರ್ಯಚ್ಯವನೇ ಭಯಂಕರೇ.
ಅವಿತಾ ಗಣರಾಜ ಕೋ ನು ಮಾಂ ತನುಪಾತಾವಸರೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ.
ವದ ಕಂ ಭವತೋಽನ್ಯಮಿಷ್ಟದಾಚ್ಛರಣಂ ಯಾಮಿ ದಯಾಧನಾದೃತೇ.
ಅವನಾಯ ಭವಾಗ್ನಿಭರ್ಜಿತೋ ಗತಿಹೀನಃ ಸುಖಲೇಶವರ್ಜಿತಃ.
ಶ್ರುತಿಮೃಗ್ಯಪಥಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಕಿಮು ವಾಚೋಽವಿಷಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ತುತಿಂ.
ಕಿಮು ಪೂಜನಮಪ್ಯನಾಕೃತೇರಸಮರ್ಥೋ ರಚಯಾಮಿ ದೇವತೇ.
ಕಿಮು ಮದ್ವಿಕಲಾತ್ಸ್ವಸೇವನಂ ಕಿಮು ರಂಕಾದುಪಚಾರವೈಭವಂ.
ಜಡವಾಙ್ಮತಿತೋ ನಿಜಸ್ತುತಿಂ ಗಣನಾಥೇಚ್ಛಸಿ ವಾ ದಯಾನಿಧೇ.
ಅಧುನಾಪಿ ಚ ಕಿಂ ದಯಾ ನ ತೇ ಮಮ ಪಾಪಾತಿಶಯಾದಿತೀಶ ಚೇತ್.
ಹೃದಯೇ ನವನೀತಕೋಮಲೇ ನ ಹಿ ಕಾಠಿನ್ಯನಿವೇಶಸಂಭವಃ.
ವ್ಯಸನಾರ್ದಿತಸೇವಕಸ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಣತಸ್ಯಾಶು ಗಣೇಶ ಪಾದಯೋಃ.
ಅಭಯಪ್ರದಹಸ್ತಪಂಕಜಂ ಕೃಪಯಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕುರುಷ್ವ ತಾವಕಂ.
ಜನನೀತನಯಸ್ಯ ದೃಕ್ಪಥಂ ಮುಹುರೇತಿ ಪ್ರಸಭಂ ದಯಾರ್ದ್ರಧೀಃ.
ಮಮ ದೃಗ್ವಿಷಯಸ್ತಥೈವ ಭೋ ಗಣನಾಥಾಶು ಭವನುಕಂಪಯಾ.
ಗಜರಾಜಮುಖಾಯ ತೇ ನಮೋ ಮೃಗರಾಜೋತ್ತಮವಾಹನಾಯ ತೇ.
ದ್ವಿಜರಾಜಕಲಾಭೃತೇ ನಮೋ ಗಣರಾಜಾಯ ಸದಾ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಗಣನಾಥ ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನರಾಟ್ ಶಿವಸೂನೋ ಜಗದೇಕಸದ್ಗುರೋ.
ಸುರಮಾನುಷಗೀತಮದ್ಯಶಃ ಪ್ರಣತಂ ಮಾಮವ ಸಂಸೃತೇರ್ಭಯಾತ್.
ಜಯ ಸಿದ್ಧಿಪತೇ ಮಹಾಮತೇ ಜಯ ಬುದ್ಧೀಶ ಜಡಾರ್ತಸದ್ಗತೇ.
ಜಯ ಯೋಗಿಸಮೂಹಸದ್ಗುರೋ ಜಯ ಸೇವಾರತ ಕಲ್ಪನಾತರೋ.
ತನುವಾಗ್ ಹೃದಯೈರಸಚ್ಚ ಸದ್ಯದನಸ್ಥಾತ್ರಿತಯೇ ಕೃತಂ ಮಯಾ.
ಜಗದೀಶ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಮಪ್ಯಖಿಲಂ ಕರ್ಮ ಗಣೇಶ ತೇಽರ್ಪಿತಂ.
ಇತಿ ಕೃಷ್ಣಮುಖೋದ್ಗತಂ ಸ್ತವಂ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಪುರಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಸಕಲಾಧಿವಿವರ್ಜಿತೋ ಭವೇತ್ಸುತದಾರಾದಿಸುಖೀ ಸ ಮುಕ್ತಿಭಾಕ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |