கணநாயக ஸ்தோத்திரம்

குணக்ராமார்சிதோ நேதா க்ரியதே ஸ்வோ ஜனைரிதி।
கணேஶத்வேன ஶம்ஸந்தம் குணாப்திம் தம் முஹுர்னும꞉॥
ய꞉ ஸ்வல்பமப்யஞ்சதி ஸத்குணோதயம்
மூர்த்னோசிதம் தஸ்ய ஸமர்ஹணம் ஸதாம்।
இத்யாலபன் பாலகலாதரம் ததத்-
ஸ்யாத்பூதயே பாலகலாதரோ மம॥
நேத்ரத்வந்த்வம் ஸாதுனே ஜீவனாய நாலம் தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானநேத்ரம் த்ரியேத।
இத்யக்ஷ்ணா ஸம்ஸூசயன் பாலகேன நாகாஸ்யோ ந꞉ பாது தீவாரிராஶி꞉॥
நேதா விஶாலவிமலப்ரமுதாஶய꞉ ஸன்
ஸ்யாத் ஸர்வதைவ ஸுமுக꞉ ஸ்வஜனே ப்ரவ்ருத்த꞉।
இத்யுத்கிரன் ப்ரமுதிதாஸ்யதயா(அ)ந்தராய-
த்வாந்தாபஹா(அ)ஸ்து ஶரணம் மம கோ(அ)பி பாஸ்வான்॥
ஹஸிதவிபூஷிதவதனோ ஜனோ(அ)ஸ்து ஸகலோ(அ)பி மோதஸம்பத்த்யை।
இதி ரததர்ஶிதஹ்ருதய꞉ ஸ ஏகதந்தோ(அ)ஸ்து மே ஶரணம்॥
லோகாராதனகர்மதிக்கஜ- மஹாமூர்த்தைவ கர்தும் ப்ரபு꞉
க்ராதும் ஸர்வகபீரமானஸமலம் ஸ்யாத்தீர்ககோண꞉ புமான்।
பங்க்யாஸ்யஸ்ய ததா ததாது மதிமான் நீசேஷு சோபேக்ஷண-
மித்யாக்யான் கரிவக்த்ரவக்த்ரி- மருசா(அ)வ்யான்னோ கணேஶோ நிஜான்॥
நேதா ஸமஸ்ய ஶ்ருணுயாதபி கஷ்டவார்தாம்
ரக்ஷன் ஸதா ஸஹ்ருதயோ விபுலஶ்ரவஸ்த்வம்।
இத்யுத்கிரன் ஸ ஶரணம் கஜகர்ணகத்வ-
ஸ்வீகாரவர்யவிதினா(அ)ஸ்து கஜானனோ ந꞉॥
லோக꞉ ஸமோ(அ)பி ஹ்ருதி விப்ரியமன்யதந்தம்
தூஷ்ணீம் ததாத்ப்ரகடயேத்- ஸ்வமஹாஶயத்வம்।
இத்யாதிஶன் துததி ஸோ(அ)ப்யுதராதரேண
லம்போதர꞉ ஸ பகவானவலம்பனம் ஸ்யாத்॥
ராகமயம் ஸ்வாவரணம் ரக்ஷ்யம் ஸர்வை꞉ ஸ்வகீயஹிதகாமை꞉।
இதி ரக்தாம்பரம் த்ருத்யாக்யான் கணபோ ந꞉ க்ருபாநிதி꞉ பாயாத்॥
ஸ்வகமிஹ தவலீகரோதி ஸர்வ꞉ ஸுக்ருதபரைரவதாத- காந்திவித்தை꞉।
இதி ஸிதவஸனத்விஷாம் ப்ரஸாரைர்த்விபவதனோ(அ)வது வேதயன் நிஜான் ந꞉॥
ஆரூடோ ஜனநாயகஸ்ய பதவீம் லோகஸ்ய ஸர்வாபதாம்
நாஶாயாவிரதம் ஹிதாய ச பவேத் ஸக்தோ மனீஷீ ஜன꞉।
இத்யாக்யானபயம் வரஞ்ச கரயோர்லாந்த்யா ஸதோர்முத்ரயா
தீனானுக்ரஹகாதர꞉ ஸ பகவான் விக்னேஶ்வர꞉ பாது ந꞉॥
நேதா நியந்த்ரயிதுமேவ ஸதா(அ)கிலானாம்
பத்தாதரோ பவது ஸேதுபிதாம் கலானாம்।
இத்யந்தராயஸமுதாயஹரோ பவேன்ன꞉
ஸம்ஸூசயன் ஸமுதிதோ(அ)ங்குஶதாரணேன॥
ப்ரேமாஹ்வம் ப்ரதிதகுணம் ப்ரதத்ய பாஶம் மோதந்தாம் வஶமகிலம் ஸமே நயந்த꞉।
இத்யாக்யான் கரகதபாஶரஶ்மினாஸௌ விக்னேஶோ ஜயது ஸமஸ்தகாமபூர꞉॥
ஜன இஹ ஸகல꞉ ப்ரஸாதக꞉ ஸ்யாத் ஸஜனதயா(ஆ)த்ரியதே விஷாதகோ ந।
இதி பிஶுனயதீவ மோதகானாம் க்ரஹவிதினா பத கோ(அ)பி ந꞉ ஶரண்ய꞉॥
யா நார்ய꞉ ஸ்வீயபர்த்ரூன் ஸததமனுரதா꞉ ஸேவயா தோஷயந்தி
பாதிவ்ரத்யப்ரஸாதாதிஹ ஹி தததி தா ருத்திதாம் ஸித்திதாம் ச।
தாரேஶ꞉ ஸ்வேஷு ரக்த꞉ ஸுஸுகமனுபவன் ஸ்யாச்சனா ஹ்ருஷ்டபுஷ்ட꞉
இத்யன்யோன்யஸ்னிஹான꞉ பிபுரது கணபஸ்தத்ப்ரியே சோத்கிரந்த꞉॥
கதாசின்னோ துச்சேஷ்வபி பரிவ்ருடா யாயுரருசிம்
பரம் ஸ்வீகுர்யுஸ்தான் நிஜஜனதயா ஸ்னேஹஸஹிதம்।
இதி வ்யாக்யானாகும் வஹனமுரரீக்ருத்ய விஹ்ருதை꞉
கணாநாமீஶ꞉ ஸ்வானவது ஸததம் விக்னவிஸராத்॥
மாதரி ததோபமாதரி ஸூனுத்வேனைவ வர்ததாம் ஸகல꞉।
இதி கணபோ(அ)வது ஶம்ஸன் கங்காகௌர்யோ꞉ ஸுதத்வஸாம்யேன॥
நேதா ஸ்யாதிஹ ய꞉ புமான் ஸ மதிமான் லோகஸ்ய கல்யாணக்ருத்
கேதச்சேதஸுகாபிவர்தன- விதேர்விக்னான் விநிக்னன் ஸதா।
மர்த்தேதேதி ஸ லோகநாயகனயம் விக்னௌகவித்வம்ஸனை꞉
ஶம்ஸன் ந꞉ ஸுஷமாவிபூஷிததனு꞉ பாயாத்கணாதீஶ்வர꞉॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

சந்திரமௌளி தசக ஸ்தோத்திரம்

சந்திரமௌளி தசக ஸ்தோத்திரம்

ஸதா முதா மதீயகே மன꞉ஸரோருஹாந்தரே விஹாரிணே(அ)கஸஞ்சயம் விதாரிணே சிதாத்மனே. நிரஸ்ததோய- தோயமுங்நிகாய- காயஶோபினே நம꞉ ஶிவாய ஸாம்பஶங்கராய சந்த்ரமௌலயே. நமோ நமோ(அ)ஷ்டமூர்தயே நமோ நமானகீர்தயே நமோ நமோ மஹாத்மனே நம꞉ ஶுபப்ரதாயினே. நமோ தயார்த்ரசேதஸே நமோ(அ)ஸ்து க்ருத்திவாஸ

Click here to know more..

சுப்பிரம்மண்ணிய பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

சுப்பிரம்மண்ணிய பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ருதிஶதனுதரத்னம் ஶுத்தஸத்த்வைகரத்னம் யதிஹிதகரரத்னம் யஜ்ஞஸம்பாவ்யரத்னம். திதிஸுதரிபுரத்னம் தேவஸேனேஶரத்னம் ஜிதரதிபதிரத்னம் சிந்தயேத்ஸ்கந்தரத்னம். ஸுரமுகபதிரத்னம் ஸூக்ஷ்மபோதைகரத்னம் பரமஸுகதரத்னம் பார்வதீஸூனுரத்னம். ஶரவணபவரத்னம் ஶத்ருஸம்ஹாரரத்னம் ஸ்மரஹரஸுதரத

Click here to know more..

பேச்ச்சுத்திறமை கேட்டு ப்ரார்த்தனை

பேச்ச்சுத்திறமை கேட்டு ப்ரார்த்தனை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |