Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

దక్షిణామూర్తి స్తవం

103.9K
1.4K

Comments Telugu

G4pi6
చాలా అవసరమైన వెబ్‌సైట్ -శివ

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

అద్భుతమైన వెబ్‌సైట్ 🌈 -ఆంజనేయులు

సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

సూపర్ ఇన్ఫో -బొబ్బిలి సతీష్

Read more comments

ఉపాసకానాం యదుపాసనీయ-
ముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే.
తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా
జాగర్త్తు చిత్తే మమ బోధరూపం.
అద్రాక్షమక్షీణదయానిధాన-
మాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే.
మౌనేన మందస్మితభూషితేన
మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతం.
విద్రావితాశేషతమోగణేన
ముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనాం.
నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తే
దేవో మహాంస్తత్త్వమసీతి బోధం.
అపారకారుణ్యసుధాతరంగై-
రపాంగపాతైరవలోకయంతం.
కఠోరసంసారనిదాఘతప్తాన్
మునీనహం నౌమి గురుం గురూణాం.
మమాద్యదేవో వటమూలవాసీ
కృపావిశేషాత్ కృతసన్నిధానః.
ఓంకారరూపాముపదిశ్య విద్యా-
మావిద్యకధ్వాంతముపాకరోతు.
కలాభిరిందోరివ కల్పితాంగం
ముక్తాకలాపైరివ బద్ధమూర్తిం.
ఆలోకయే దేశికమప్రమయ-
మనాద్యవిద్యాతిమిరప్రభాతం.
స్వదక్షజానుస్థితవామపాదం
పాదోదరాలంకృతయోగపట్టం.
అపస్మృతేరాహితపాదమంగే
ప్రణౌమి దేవం ప్రణిధానవంతం.
తత్త్వార్థమంతేవసతామృషీణాం
యువాపి యః సన్నుపదేష్టుమీష్టే.
ప్రణౌమి తం ప్రాక్తనపుణ్యజాలై-
రాచార్యమాశ్చర్య-
గుణాధివాసం.
ఏకేన ముద్రాం పరశుం కరేణ
కరేణ చాన్యేన మృగం దధానః.
స్వజానువిన్యస్తకరః పురస్తా-
దాచార్యచూడామణిరావిరస్తు.
ఆలేపవంతం మదనాంగభూత్యా
శార్దూలకృత్త్యా పరిధానవంతం.
ఆలోకయే కంచన దేశికేంద్ర-
మజ్ఞానవారాకరబాడవాగ్నిం.
చారుస్థితం సోమకలావతంసం
వీణాధరం వ్యక్తజటాకలాపం.
ఉపాసతే కేచన యోగినస్త్వ-
ముపాత్తనాదానుభవప్రమోదం.
ఉపాసతే యం మునయః శుకాద్యా
నిరాశిషో నిర్మమతాధివాసాః.
తం దక్షిణామూర్తితనుం మహేశ-
ముపాస్మహే మోహమహార్తిశాంత్యై.
కాంత్యా నిందితకుందకందల-
వపుర్న్యగ్రోధమూలే వసన్
కారుణ్యామృత-
వారిభిర్మునిజనం సంభావయన్వీక్షితైః.
మోహధ్వాంతవిభేదనం విరచయన్ బోధేన తత్తాదృశా
దేవస్తత్త్వమసీతి బోధయతు మాం ముద్రావతా పాణినా.
అగౌరనేత్రైరలలాటనేత్రై-
రశాంతవేషైరభుజంగభూషైః.
అబోధముద్రైరనపాస్తనిద్రై-
రపూరకామైరమలైరలం నః.
దైవతాని కతి సంతి చావనౌ
నైవ తాని మనసో మతాని మే.
దీక్షితం జడధియామనుగ్రహే
దక్షిణాభిముఖమేవ దైవతం.
ముదితాయ ముగ్ధశశినావతంసినే
భసితావలేపరమణీయమూర్తయే.
జగదింద్రజాలరచనాపటీయసే
మహసే నమోఽస్తు వటమూలవాసినే.
వ్యాలంబినీభిః పరితో జటాభిః
కలావశేషేణ కలాధరేణ.
పశ్యల్లలాటేన ముఖేందునా చ
ప్రకాశసే చేతసి నిర్మలానాం.
ఉపాసకానాం త్వముమాసహాయః
పూర్ణేందుభావం ప్రకటీకరోషి.
యదద్య తే దర్శనమాత్రతో మే
ద్రవత్యహో మానసచంద్రకాంతః.
యస్తే ప్రసన్నామనుసందధానో
మూర్తిం ముదా ముగ్ధశశాంకమౌలేః.
ఐశ్వర్యమాయుర్లభతే చ విద్యా-
మంతే చ వేదాంతమహారహస్యం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |