సుందర హనుమాన్ స్తోత్రం

జాంబవత్స్మారితబలం సాగరోల్లంఘనోత్సుకం.
స్మరతాం స్ఫూర్తిదం దీనరక్షకం నౌమి మారుతిం.
మైనాకసురసాసింహీరతిలంఘ్యాంబుధేస్తటే.
పృషదంశాల్పకాకారం తిష్ఠంతం నౌమి మారుతిం.
త్రికూటశృంగవృక్షాగ్రప్రాకారాదిష్వవస్థితం.
దుర్గరక్షేక్షణోద్విగ్నచేతసం నౌమి మారుతిం.
లంకయాఽధృష్యవామముష్టిఘాతావఘూర్ణయా.
ఉక్త్వాఽఽయతిమనుజ్ఞాతం సోత్సాహం నౌమి మారుతిం.
వివిధైర్భవనైర్దీప్తాం పురీం రాక్షససంకులాం.
పశ్యంతం రాక్షసేంద్రాంతఃపురగం నౌమి మారుతిం.
జ్యౌత్స్న్యాం నిశ్యతిరమ్యేషు హర్మ్యేషు జనకాత్మజాం.
మార్గమాణమదృష్ట్వా తాం విషణ్ణం నౌమి మారుతిం.
కుంభకర్ణాదిరక్షోఽగ్య్రప్రాసాదావృతముత్తమం.
సుగుప్తం రావణగృహం విశంతం నౌమి మారుతిం.
పుష్పకాఖ్యం రాజగృహం భూస్వర్గం విస్మయావహం.
దృష్ట్వాప్యదృష్ట్వా వైదేహీం దుఃఖితం నౌమి మారుతిం.
రత్నోజ్జ్వలం విశ్వకర్మనిర్మితం కామగం శుభం.
పశ్యంతం పుష్పకం స్ఫారనయనం నౌమి మారుతిం.
సంకులాంతఃపురం సుప్తనానాయౌవతమచ్ఛలం.
దృష్ట్వాప్యవికృతం సీతాం దిదృక్షుం నౌమి మారుతిం.
పీవానం రావణం సుప్తం తత్పత్నీం శయనేఽన్యతః.
దృష్ట్వా సీతేతి సంహృష్టం చపలం నౌమి మారుతిం.
సుప్తస్త్రీదృష్టినష్టాత్మబ్రహ్మచర్యవిశంకినం.
అపక్రమ్యాఽఽపానభూమిం గచ్ఛంతం నౌమి మారుతిం.
కాలాత్యయనృపక్రోధకార్యాసిద్ధివిశంకితం.
నిర్విణ్ణమప్యనిర్వేదే దృష్టార్థం నౌమి మారుతిం.
పునర్నివృత్తౌ కాపేయమానుషాపాయశంకినం.
రామాదీన్ సిద్ధయే నత్వోత్తిష్ఠంతం నౌమి మారుతిం.
సీతామశోకవనికానద్యాం స్నానార్థమేష్యతీం.
ద్రష్టుం పుష్పితవృక్షాగ్రనిలీనం నౌమి మారుతిం.
సీతాం దృష్ట్వా శింశపాధఃస్థితాం చారిత్రమాతృకాం.
మనసా రామమాసాద్య నివృత్తం నౌమి మారుతిం.
ఇహ సీతా తతో రామః ఈదృశీయం స తాదృశః.
అన్యోన్యమర్హత ఇతి స్తువంతం నౌమి మారుతిం.
రాక్షసీవేష్టితేహేయం తద్ద్రష్టాహం నృపాత్మజౌ.
నమామి సుకృతం మేఽతీత్యాశ్వస్తం నౌమి మారుతిం.
సుప్తోత్థితం దృష్టపూర్వం రావణం ప్రమదాఽఽవృతం.
సీతోపచ్ఛందకం దృష్ట్వావప్లుతం నౌమి మారుతిం.
రావణాగమనోద్విగ్నాం విషణ్ణాం వీక్ష్య మైథిలీం.
సర్వోపమాద్రవ్యదూరాం సీదంతం నౌమి మారుతిం.
సాంత్వేనానుప్రదానేన శౌర్యేణ జనకాత్మజాం.
రక్షోఽధిపే లోభయతి వృక్షస్థం నౌమి మారుతిం.
మాం ప్రధృష్య సతీం నశ్యేరితి తద్ధితవాదినీం.
కరుణాం రూపిణీం సీతాం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
మాసద్వయావధిం కృత్వా స్మారయిత్వాఽఽత్మపౌరుషం.
అపయాతం రావణం ధిక్వుర్వంతం నౌమి మారుతిం.
కులం వీర్యం ప్రేమ గత్యంతరాభావం వివృణ్వతీః.
రాక్షసీర్దుర్ముఖీముఖ్యాః జిఘత్సుం నౌమి మారుతిం.
క్రుద్ధాభిర్భర్త్స్యమానాం తామాత్మానమనుశోచతీం.
దేవీం విలోక్య రుదతీం ఖిద్యంతం నౌమి మారుతిం.
పునర్నిర్భత్సనపరాస్వాసు వేణీస్పృగంగులిం.
మానుష్యగర్హిణీం దేవీం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
విలపంతీం జనస్థానాహరణాద్యనుచింతనైః.
ప్రాణత్యాగపరాం సీతాం దృష్ట్వాఽఽర్తం నౌమి మారుతిం.
త్రిజటాస్వపనసంహృష్టాం రక్షఃస్త్రీభ్యోఽభయప్రదాం.
అస్వస్థహృదయాం దేవీం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
అచిరాదాత్మనిర్యాతమదృష్ట్వోద్బంధనోద్యతాం.
సీతాం దృష్ట్వా శింశపాధ ఉద్విగ్నం నౌమి మారుతిం.
వామాక్ష్యూరుభుజస్పందైర్నిమిత్తైర్ముదితాం శనైః.
సీతాం శాంతజ్వరాం దృష్ట్వా ప్రహృష్టం నౌమి మారుతిం.
దృష్టాత్రేయం కథం సాంత్వ్యోపేయాఽఽవేద్యా న వేద్మ్యహం.
ఇతి రామకథాఖ్యానప్రవృత్తం నౌమి మారుతిం.
సుప్తే రక్షిగణే శ్రుత్వా శుభాం రామకథాం ద్రుమం.
ఉత్పశ్యంతీం జనకజాం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
స్వప్నే కపిర్దుర్నిమిత్తం, శ్రుతా రామకథా శుభా.
దేవీం ద్వేధా విముహ్యంతీం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
కా త్వం వసిష్ఠచంద్రాత్రిపత్నీష్వితి వితర్కితైః.
సీతామౌనమపాస్యంతం ప్రణతం నౌమి మారుతిం.
రామదూతోఽస్మి మా భైషీః శ్రద్ధత్స్వ ప్రతినేష్యసే.
విశంకాం సంత్యజేత్యేవంవదంతం నౌమి మారుతిం.
సుగ్రీవసఖ్యం భూషాద్యావేదనం వాలినో వధం.
తీర్త్వాబ్ధిం దర్శనం దేవ్యా ఆఖ్యాంతం నౌమి మారుతిం.
అభిజ్ఞానేన సుగ్రీవోద్యోగేన విరహాధినా.
సుఖినీం దుఃఖినీం దేవీం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
మానినీం దృఢవిస్రంభాం రాఘవోద్యోగకాంక్షిణీం.
రక్షో జిత్వైవ నేయాం తాం నమంతం నౌమి మారుతిం.
కాకోదంతం రామగుణాన్ దేవృభక్తిం శిరోమణిం.
అభిజ్ఞానతయా దాత్రీం ధ్యాయంతం నౌమి మారుతిం.
మణౌ ప్రతీతాముత్సాహోద్యోజనప్రార్థినీం సతీం.
ఆశ్వాసయంతముచితైర్హేతుభిర్నౌమి మారుతిం.
పునస్తదేవాభిజ్ఞానం స్మారయంత్యా కృతాశిషం.
మైథిల్యా మనసా రామమాసన్నం నౌమి మారుతిం.
దృష్ట్వా సీతాం ధ్రువే జన్యే జ్ఞాతుం రక్షోబలం వనం.
వినాశ్య తోరణాసీనం యుయుత్సుం నౌమి మారుతిం.
రాక్షసీజ్ఞాతవృత్తాంతరావణప్రేషితాన్ క్షణాత్.
నిఘ్నంతం కింకరానేకం జయిష్ణుం నౌమి మారుతిం.
జయత్యతిబల ఇతి గర్జంతం పాదపాగ్నినా.
దగ్ధ్వా చైత్యం పునః సంగ్రామోత్సుకం నౌమి మారుతిం.
పరిఘీకృత్య సాలద్రుం ప్రహస్తసుతమారణం.
దశగ్రీవబలేయత్తాజిజ్ఞాసుం నౌమి మారుతిం.
సప్తామాత్యసుతానాత్మనినదైర్గతజీవితాన్.
కృత్వా పునస్తోరణాగ్రే లసంతం నౌమి మారుతిం.
ఉద్విగ్నరావణాజ్ఞప్తపృతనాపతిపంచకం.
ప్రాపయ్య పంచతాం తోరణాగ్రస్థం నౌమి మారుతిం.
అక్షం రాజాత్మజం వీరం దర్శనీయపరాక్రమం.
హత్వా నియుద్ధే తిష్ఠంతం తోరణే నౌమి మారుతిం.
నీతమింద్రజితాస్త్రేణ బ్రాహ్మేణ క్షణరోధినా.
సభాస్థరావణోదీక్షావిస్మితం నౌమి మారుతిం.
దశాస్యం మంత్రిసంవీతం వరోదీర్ణం మహాద్యుతిం.
అనాదృత్యాహవక్లాంతిం పశ్యంతం నౌమి మారుతిం.
కోఽసి కస్యాసి కేనాత్రాగతో భగ్నం వనం కుతః.
ప్రహస్తస్యోత్తరం దాతుముద్యుక్తం నౌమి మారుతిం.
సుగ్రీవసచివం రామదూతం సీతోపలబ్ధయే.
ప్రాప్తముక్త్వా తద్ధితోక్తినిరతం నౌమి మారుతిం.
భ్రాతృసాంత్విత పౌలస్త్యాదిష్ట వాలాగ్నియోజనం.
కర్తవ్యచింతాతివ్యగ్రముదీర్ణం నౌమి మారుతిం.
వాలదాహభియా సీతాప్రార్థనాశీతలానలం.
ప్రీణయంతం పురీదాహాద్భీషణం నౌమి మారుతిం.
అవధ్య ఇతి వాలాగ్రన్యస్తాగ్నిం నగరీం క్షణాత్.
దహంతం సిద్ధగంధర్వైః స్తుతం తం నౌమి మారుతిం.
లబ్ధా సీతా, రిపుర్జ్ఞాతో బలం దృష్టం వృథాఖిలం.
సీతాపి మౌఢ్యాద్దగ్ధేతి సీదంతం నౌమి మారుతిం.
ఆపృచ్ఛ్య మైథిలీం రామదర్శనత్వరయాచలాత్.
త్రికూటాదుత్పతంతం తం కృతార్థం నౌమి మారుతిం.
సోపాయనైరంగదాద్యైరున్నదద్భిరుపాస్థితం.
దృష్టా సీతేత్యుదీర్యాథ వ్యాఖ్యాంతం నౌమి మారుతిం.
తీర్త్వాన్విష్యోపలభ్యాశ్వాస్య చ భంక్త్వోపదిశ్య చ.
దగ్ధ్వా దృష్ట్వాఽఽగతోఽస్మీతి బ్రువంతం నౌమి మారుతిం.
దృష్ట్వా సీతాం రామనామ శ్రావయిత్వా సమాగతః.
బ్రూత కర్తవ్యమిత్యేతాన్ పృచ్ఛంతం నౌమి మారుతిం.
న వయం కపిరాడత్ర ప్రమాణం ప్రతియామ తం.
కుర్మస్తదాదిష్టమితి ప్రత్యుక్తం నౌమి మారుతిం.
మధ్యేమార్గం మధువనే నిపీయ మధు పుష్కలం.
నదద్భిర్వానరైః సాకం క్రీడంతం నౌమి మారుతిం.
మాద్యన్నృత్యత్కపివృతం ధ్వస్తే మధువనే క్షణాత్.
అభియుక్తం దధిముఖేనావ్యగ్రం నౌమి మారుతిం.
సీతాం దృష్టాం మధువనధ్వంసాద్విజ్ఞాయ తుష్యతా.
దిదృక్షితం కపీశేనాత్యాదరాన్నౌమి మారుతిం.
నిశమ్య సుగ్రీవాదేశం త్వరితైః సఖిభివృర్తం.
సుగ్రీవేణాదరాద్దృష్టం మహితం నౌమి మారుతిం.
నియతామక్షతాం సీతాం అభిజ్ఞానం మణిం చ తం.
నివేద్య ప్రాంజలిం ప్రహ్వం కృతార్థం నౌమి మారుతిం.
దృష్ట్వా చూడామణిం సాశ్రు స్మృత్వా తాతవిదేహయోః.
రామేణ వృత్తవిస్తారే చోదితం నౌమి మారుతిం.
విస్రంభం తర్జనం శోకావేగం చ సమయావధిం.
సందేశముక్త్వా కర్తవ్యోద్యోజకం నౌమి మారుతిం.
త్వచ్చిత్తా త్వయి విస్రబ్ధా విజిత్య రిపుమంజసా.
ప్రత్యాదేయేతి వినయాద్వదంతం నౌమి మారుతిం.
స్నిగ్ధరామపరీరంభముగ్ధస్మేరముఖాంబుజం.
హృదయాసీనవైదేహీరాఘవం నౌమి మారుతిం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.9K

Comments

ey5ah

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |