Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ನವದುರ್ಗಾ ಸ್ತುತಿ

 

Nava Durga Stuti

 

ವೃಷಾರೂಢಾ ಸೈಷಾ ಹಿಮಗಿರಿಸುತಾ ಶಕ್ತಿಸರಿತಾ
ತ್ರಿಶೂಲಂ ಹಸ್ತೇಽಸ್ಯಾಃ ಕಮಲಕುಸುಮಂ ಶಂಕರಗತಾ.
ಸತೀ ನಾಮ್ನಾ ಖ್ಯಾತಾ ವಿಗತಜನನೇ ಶುಭ್ರಸುಭಗಾ
ಸದಾ ಪಾಯಾದ್ದೇವೀ ವಿಜಯವಿಭವಾ ಶೈಲತನಯಾ.
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಸಕ್ತಾ ವರಯತಿ ಮಹೇಶಂ ಸ್ವಮನಸಾ
ಕರೇ ವಾಮೇ ಕುಂಡೀ ಭವತಿ ಜಪಮಾಲಾಽಪರಕರೇ.
ವಿರಾಗಂ ತ್ಯಾಗಂ ವಾ ಕಲಯತಿ ಸದಾ ದಿವ್ಯಹೃದಯೇ
ತಪೋಮೂರ್ತಿರ್ಮಾತಾ ವಿಕಿರತು ಶಿವಂ ಲೋಕನಿವಹೇ.
ವರಾಂಗೇ ಘಂಟಾಭಾ ವಿಲಸತಿ ಚ ಚಂದ್ರೋಽರ್ಧಕೃತಿಮಾನ್
ಮೃಗೇಂದ್ರಸ್ಥಾ ದೇವೀ ದಶಕರಯುತಾ ಹೇಮವದನಾ.
ಪ್ರಚಂಡೈರ್ನಿರ್ಘೋಷೈಸ್ತುಮುಲನಿನದೈರ್ಯಾಂತಿ ದನುಜಾ
ವಿದಧ್ಯಾತ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ ನಿಖಿಲಭಯಜಾತಂ ಚ ಹರತಾತ್.
ಸ್ಮಿತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ರಚಯತಿ ಚ ಸಾಮ್ಲಾನವಿಭವಾ
ಕರೇ ಕೋದಂಡಾದಿಪ್ರಹರಣಚಯಶ್ಚಾಮೃತಘಟಃ.
ಪ್ರಭಾಽಽದಿತ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತೇ ವಪುಷಿ ನಿಖಿಲೇ ಕಾಂತಿಕಿರಣಾ
ಪುನೀತಾಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ವಿಕಿರತು ವಿಭಾಂ ಲೋಕಹೃದಯೇ.
ತಪಃಪೂತಾ ದೇವೀ ಮುನಿಕುಲಸಮುತ್ಪನ್ನವಿಭವಾ
ಸದಾಽಮೋಘಂದಾತ್ರೀ ನಿಖಿಲಭಯಹಂತ್ರೀ ದ್ಯುತಿಯುತಾ.
ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಯಾ ನಯನನಿಮಿಷೇಣಾತಪಿತರಾಂ
ಪರಾಂಬಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸಾ ವಿತರತು ಕೃಪಾಂ ಭಕ್ತನಿಕರೇ.
ಚಕಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಂದೋಽಙ್ಕೇ ತನಯಸುಕುಮಾರಃ ಸುಖಕರೋ
ಭುಜೇ ಶ್ರೀಪರ್ಣಂ ವೈ ನನು ವರದಮುದ್ರಾ ವಿಜಯತೇ.
ಇಯಂ ಸಿಂಹಾಸೀನಾ ಸಕಲಸುಖದಾಽಸೌ ಚ ವರದಾ
ಮನಃಶುದ್ಧಂ ವಾಚಿ ಪ್ರಸರತು ತನ್ನಾಮ ಚ ವಿಮಲಂ.
ಅಭೈಷೀತ್ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದಿತಿಸುತಕುಲಂ ಭೀಷಣಮಹೋ
ಜಘಾನೇಯಂ ದೈತ್ಯಾನ್ ಸಕಲದನುಜಾನ್ ಕೋಪಮನಸಾ.
ಶಿರೋಮಾಲಾ ಕಂಠೇ ವಪುಷಿ ಭುಜಗೋ ಘೋರವದನಾ
ಮಹಾಕಾಲೀ ಸೈಷಾ ಹ್ಯಭಯವರದಾ ಪಾತು ನಿಯತಂ.
ಮಹಾದೇವಾಸಕ್ತಾ ಶಮಿತಶುಚಿರೂಪಾ ಸುನಯನಾ
ಕರೇ ಢಕ್ಕಾಸ್ವಾನೋ ವಿಭವವರದಾ ಶ್ವೇತವಸನಾ.
ಬಲೀವರ್ದ್ದಾಸೀನಾ ದುರಿತಶಮನಾ ಶುಭ್ರಕರಣಾ
ಮಹಾಗೌರೀ ತುಷ್ಯಾನ್ಮಮ ನುತಿನಿಪಾಠೇನ ಸತತಂ.
ಗದಾಂ ಚಕ್ರಂ ಹಸ್ತೇ ನಲಿನಕುಸುಮಂ ಶಂಖನಿನದೋ
ವಿಭಾತೀಯಂ ಪದ್ಮೇ ತುಹಿನಗಿರಿಕನ್ಯಾ ಚ ವರದಾ.
ಸದಾ ಚೈಷಾ ದತ್ತೇ ಗರಿಮಲಘಿಮಾದ್ಯಷ್ಟವಿಭವಾನ್
ಪುನೀತಾಮಾತ್ಮಾನಂ ಸಕಲಕಲುಷಂ ಚಿತ್ತನಿಲಯಾತ್.
ನವದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿಂ ಚೈನಾಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಯತ್ನತೋ ಮುದಾ.
ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಂ ವೈ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾಚ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

 

 

Video - Durga Pancharatnam 

 

Durga Pancharatnam

 

 

Video - Panchashat Peetha Roopini Carnatic Song 

 

Panchashat Peetha Roopini Carnatic Song

 

 

Video - Mahishasura Mardini Stotram 

 

Mahishasura Mardini Stotram

 

 

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
4148573