ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತ ಶ್ಲೋಕಿ

 

Video - Durga Sapta Sloki 

 

Durga Sapta Sloki

 

ಜ್ಞಾನಿನಾಮಪಿ ಚೇತಾಂಸಿ ದೇವೀ ಭಗವತೀ ಹಿ ಸಾ.
ಬಲಾದಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಹಾಯ ಮಹಾಮಾಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ.
ದುರ್ಗೇ ಸ್ಮೃತಾ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷಜಂತೋಃ
ಸ್ವಸ್ಥೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯಾ
ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತಾ.
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ.
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ.
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ.
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ರೋಗಾನಶೇಷಾನಪಹಂಸಿ ತುಷ್ಟಾ
ರುಷ್ಟಾ ತು ಕಾಮಾನ್ ಸಕಲಾನಭೀಷ್ಟಾನ್.
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ
ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾ ಹ್ಯಾಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ.
ಸರ್ವಾಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರಿ.
ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಮಸ್ಮದ್ವೈರಿವಿನಾಶನಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಗಣಪತಿ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣಪತಿ ಪಂಚಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣೇಶಮಜರಾಮರಂ ಪ್ರಖರತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ಸುರಂ ಬೃಹತ್ತನುಮನಾಮಯಂ ವಿವಿಧಲೋಕರಾಜಂ ಪರಂ. ಶಿವಸ್ಯ ಸುತಸತ್ತಮಂ ವಿಕಟವಕ್ರತುಂಡಂ ಭೃಶಂ ಭಜೇಽನ್ವಹಮಹಂ ಪ್ರಭುಂ ಗಣನುತಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ. ಕುಮಾರಗುರುಮನ್ನದಂ ನನು ಕೃಪಾಸುವರ್ಷಾಂಬುದಂ ವಿನಾಯಕಮಕಲ್ಮಷಂ ಸುರಜನಾಽಽನತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಂ. ಸುರಪ್ರಮದಕಾರಣಂ ಬುಧವರಂ ಚ ಭೀಮಂ ಭೃಶಂ ಭಜೇಽ

Click here to know more..

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುಶಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ ಗುಣಾತೀತರೂಪಂ ಶರಣ್ಯಂ ಪ್ರಭುಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿನಾಥಂ| ಉಮಾಜಾನಿಮವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಸ್ವಯಂಭುಂ ಭಜೇ ಸೋಮನಾಥಂ ಚ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ| ಸುರಾಣಾಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಸದಾಚಾರಮೂಲಂ ಪಶೂನಾಮಧೀಶಂ ಸುಕೋದಂಡಹಸ್ತಂ| ಶಿವಂ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ಭಜೇ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಚ ಕಾಶೀಪ್ರದೇಶೇ| ಸ್ವಭಕ್ತೈಕವಂದ್ಯಂ ಸುರಂ ಸೌಮ್ಯರ

Click here to know more..

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ

ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಹನುಮತ್ಪ್ರಚೋದಯಾತ್

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |