விஷ்ணு பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

உத்யத்பானுஸஹஸ்ரபாஸ்வர- பரவ்யோமாஸ்பதம் நிர்மல-
ஜ்ஞானானந்தகனஸ்வரூப- மமலஜ்ஞாநாதிபி꞉ ஷட்குணை꞉.
ஜுஷ்டம் ஸூரிஜனாதிபம் த்ருதரதாங்காப்ஜம் ஸுபூஷோஜ்ஜ்வலம்
ஶ்ரீபூஸேவ்யமனந்த- போகிநிலயம் ஶ்ரீவாஸுதேவம் பஜே.
ஆமோதே புவனே ப்ரமோத உத ஸம்மோதே ச ஸங்கர்ஷணம்
ப்ரத்யும்னம் ச ததா(அ)நிருத்தமபி தான் ஸ்ருஷ்டிஸ்திதீ சாப்யயம்.
குர்வாணான் மதிமுக்யஷட்குணவரை- ர்யுக்தாம்ஸ்த்ரியுக்மாத்மகை-
ர்வ்யூஹாதிஷ்டிதவாஸுதேவமபி தம் க்ஷீராப்திநாதம் பஜே.
வேதான்வேஷணமந்தராத்ரிபரண- க்ஷ்மோத்தாரணஸ்வாஶ்ரித-
ப்ரஹ்லாதாவனபூமிபிக்ஷண- ஜகத்விக்ராந்தயோ யத்க்ரியா꞉.
துஷ்டக்ஷத்ரனிபர்ஹணம் தஶமுகாத்யுன்மூலனம் கர்ஷணம்
காலிந்த்யா அதிபாபகம்ஸநிதனம் யத்க்ரீடிதம் தம் நும꞉.
யோ தேவாதிசதுர்விதேஷ்டஜநிஷு ப்ரஹ்மாண்டகோஶாந்தரே
ஸம்பக்தேஷு சராசரேஷு நிவஸன்னாஸ்தே ஸதா(அ)ந்தர்பஹி꞉.
விஷ்ணும் தம் நிகிலேஷ்வணுஷ்வணுதரம் பூயஸ்ஸு பூயஸ்தரம்
ஸ்வாங்குஷ்டப்ரமிதம் ச யோகிஹ்ருதயேஷ்வாஸீனமீஶம் பஜே.
ஶ்ரீரங்கஸ்தலவேங்கடாத்ரி- கரிகிர்யாதௌ ஶதே(அ)ஷ்டோத்தரே
ஸ்தானே க்ராமநிகேதனேஷு ச ஸதா ஸாந்நித்யமாஸேதுஷே.
அர்சாரூபிணமர்ச- காபிமதித꞉ ஸ்வீகுர்வதே விக்ரஹம்
பூஜாம் சாகிலவாஞ்சிதான் விதரதே ஶ்ரீஶாய தஸ்மை நம꞉.
ப்ராதர்விஷ்ணோ꞉ பரத்வாதிபஞ்சகஸ்துதிமுத்தமாம்.
படன் ப்ராப்னோதி பகவத்பக்திம் வரதநிர்மிதாம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |