சத்தியநாராயணன் ஆர்த்தி

ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
ஸ்வாமீ ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
ஸத்யநாராயண ஸ்வாமீ ஜன பாதக ஹரணா।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
ரதன ஜடத ஸிம்ஹாஸன அத்புத சபீ ராஜே।
நாரத கஹத நிரஞ்ஜன கண்டா துன பாஜே।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
ப்ரகட பஏ கலி காரண த்விஜ கோ தர்ஶ தியோ।
பூடோ ப்ராஹ்மண பனகர கஞ்சன மஹல கியோ।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
துர்பல பீல கடாரோ இன பர க்ருபா கரீ।
சந்த்ரசூட ஏக ராஜா ஜினகீ விபதி ஹரீ।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
வைஶ்ய மனோரத பாயோ ஶ்ரத்தா தஜ தீனீ।
ஸோ பல போக்யோ ப்ரபுஜீ பிர ஸ்துதி கீனீ।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
பாவ பக்தி கே காரண சின சின ரூப தரயோ।
ஶ்ரத்தா தாரண கீனீ தினகோ காஜ ஸரயோ।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
க்வால பால ஸங்க ராஜா வன மேம் பக்தி கரீ।
மனவாஞ்சித பல தீன்ஹா தீனதயால ஹரீ।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
சடத ப்ரஸாத ஸவாயோ கதலீ பல மேவா।
தூப தீப துலஸீ ஸே ராஜீ ஸத்யதேவா।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।
ஶ்ரீஸத்யநாராயண ஜீ கீ ஆரதீ ஜோ கோஈ காவே।
கஹத ஶிவானந்த ஸ்வாமீ மனவாஞ்சித பாவே।
ஜய லக்ஷ்மீ ரமணா।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |