ஹயானன பஞ்சக ஸ்தோத்திரம்

உருக்ரமமுதுத்தமம் ஹயமுகஸ்ய ஶத்ரும் சிரம்
ஜகத்ஸ்திதிகரம் விபும் ஸவித்ருமண்டலஸ்தம் ஸுரம்.
பயாபஹமநாமயம் விகஸிதாக்ஷமுக்ரோத்தமம்
ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம்.
ஶ்ருதித்ரயவிதாம் வரம் பவஸமுத்ரனௌரூபிணம்
முனீந்த்ரமனஸி ஸ்திதம் பஹுபவம் பவிஷ்ணும் பரம்.
ஸஹஸ்ரஶிரஸம் ஹரிம் விமலலோசனம் ஸர்வதம்
ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம்.
ஸுரேஶ்வரனதம் ப்ரபும் நிஜஜனஸ்ய மோக்ஷப்ரதம்
க்ஷமாப்ரதமதா(ஆ)ஶுகம் மஹிதபுண்யதேஹம் த்விஜை꞉.
மஹாகவிவிவர்ணிதம் ஸுபகமாதிரூபம் கவிம்
ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம்.
கமண்டலுதரம் முரத்விஷமனந்த- மாத்யச்யுதம்
ஸுகோமலஜனப்ரியம் ஸுதிலகம் ஸுதாஸ்யந்திதம்.
ப்ரக்ருஷ்டமணிமாலிகாதரமுரம் தயாஸாகரம்
ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம்.
ஶரச்சஶினிபச்சவிம் த்யுமணிதுல்யதேஜஸ்வினம்
திவஸ்பதிபவச்சிதம் கலிஹரம் மஹாமாயினம்.
பலான்விதமலங்க்ருதம் கனகபூஷணைர்நிர்மலை-
ர்ஹயானனமுபாஸ்மஹே மதிகரம் ஜகத்ரக்ஷகம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |