ஹரிபதாஷ்டகம்

புஜகதல்பகதம் கனஸுந்தரம்
கருடவாஹனமம்புஜலோசனம்.
நலினசக்ரகதாதரமவ்யயம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
அலிகுலாஸிதகோமலகுந்தலம்
விமலபீததுகூலமனோஹரம்.
ஜலதிஜாஶ்ரிதவாமகலேவரம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
கிமு ஜபைஶ்ச தபோபிருதாத்வரை-
ரபி கிமுத்தமதீர்தநிஷேவணை꞉.
கிமுத ஶாஸ்த்ரகதம்பவிலோகணை-
ர்பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
மனுஜதேஹமிமம் புவி துர்லபம்
ஸமதிகம்ய ஸுரைரபி வாஞ்சிதம்.
விஷயலம்படதாமவஹாய வை
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ந வனிதா ந ஸுதோ ந ஸஹோதரோ
ந ஹி பிதா ஜனனீ ந ச பாந்தவா꞉.
வ்ரஜதி ஸாகமனேன ஜனேன வை
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ஸகலமேவ சலம் ஸசரா(அ)சரம்
ஜகதிதம் ஸுதராம் தனயௌவனம்.
ஸமவலோக்ய விவேகத்ருஶா த்ருதம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
விவிதரோகயுதம் க்ஷணபங்குரம்
பரவஶம் நவமார்கமனாகுலம்.
பரிநிரீக்ஷ்ய ஶரீரமிதம் ஸ்வகம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
முனிவரைரநிஶம் ஹ்ருதி பாவிதம்
ஶிவவிரிஞ்சிமஹேந்த்ரனுதம் ஸதா.
மரணஜன்மஜராபயமோசனம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ஹரிபதாஷ்டகமேததனுத்தமம்
பரமஹம்ஸஜனேன ஸமீரிதம்.
படதி யஸ்து ஸமாஹிதசேதஸா
வ்ரஜதி விஷ்ணுபதம் ஸ நரோ த்ருவம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |