ஹரிபதாஷ்டகம்

புஜகதல்பகதம் கனஸுந்தரம்
கருடவாஹனமம்புஜலோசனம்.
நலினசக்ரகதாதரமவ்யயம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
அலிகுலாஸிதகோமலகுந்தலம்
விமலபீததுகூலமனோஹரம்.
ஜலதிஜாஶ்ரிதவாமகலேவரம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
கிமு ஜபைஶ்ச தபோபிருதாத்வரை-
ரபி கிமுத்தமதீர்தநிஷேவணை꞉.
கிமுத ஶாஸ்த்ரகதம்பவிலோகணை-
ர்பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
மனுஜதேஹமிமம் புவி துர்லபம்
ஸமதிகம்ய ஸுரைரபி வாஞ்சிதம்.
விஷயலம்படதாமவஹாய வை
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ந வனிதா ந ஸுதோ ந ஸஹோதரோ
ந ஹி பிதா ஜனனீ ந ச பாந்தவா꞉.
வ்ரஜதி ஸாகமனேன ஜனேன வை
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ஸகலமேவ சலம் ஸசரா(அ)சரம்
ஜகதிதம் ஸுதராம் தனயௌவனம்.
ஸமவலோக்ய விவேகத்ருஶா த்ருதம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
விவிதரோகயுதம் க்ஷணபங்குரம்
பரவஶம் நவமார்கமனாகுலம்.
பரிநிரீக்ஷ்ய ஶரீரமிதம் ஸ்வகம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
முனிவரைரநிஶம் ஹ்ருதி பாவிதம்
ஶிவவிரிஞ்சிமஹேந்த்ரனுதம் ஸதா.
மரணஜன்மஜராபயமோசனம்
பஜத ரே மனுஜா꞉ கமலாபதிம்.
ஹரிபதாஷ்டகமேததனுத்தமம்
பரமஹம்ஸஜனேன ஸமீரிதம்.
படதி யஸ்து ஸமாஹிதசேதஸா
வ்ரஜதி விஷ்ணுபதம் ஸ நரோ த்ருவம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

த்ரிவேணி ஸ்தோத்திரம்

த்ரிவேணி ஸ்தோத்திரம்

முக்தாமயாலங்க்ருதமுத்ரவேணீ பக்தாபயத்ராணஸுபத்தவேணீ. மத்தாலிகுஞ்ஜன்மகரந்தவேணீ ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே ஜயதி த்ரிவேணீ. லோகத்ரயைஶ்வர்யநிதானவேணீ தாபத்ரயோச்சாடனபத்தவேணீ. தர்மா(அ)ர்தகாமாகலனைகவேணீ ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே ஜயதி த்ரிவேணீ. முக்தாங்கநாமோஹன-ஸித்தவேணீ பக்தாந்தரானந்த-ஸுபோத

Click here to know more..

தாரித்ர்ய தஹன சிவ ஸ்தோத்திரம்

தாரித்ர்ய தஹன சிவ ஸ்தோத்திரம்

விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவதாரணாய கர்ணாம்ருதாய ஶஶிஶேகரதாரணாய. கர்பூரகாந்திதவலாய ஜடாதராய தாரித்ர்யது꞉கதஹனாய நம꞉ ஶிவாய. கௌரீப்ரியாய ரஜனீஶகலாதராய காலாந்தகாய புஜகாதிபகங்கணாய. கங்காதராய கஜராஜவிமர்தனாய தாரித்ர்யது꞉கதஹனாய நம꞉ ஶிவாய. பக்திப்ரியாய பவரோகபயாபஹாய ஹ்யுக்ரா

Click here to know more..

சுக்லனின் கதை

சுக்லனின் கதை

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |