தசாவதார ஸ்தவம்

நீலம் ஶரீரகர- தாரிதஶங்கசக்ரம்
ரக்தாம்பரந்த்விநயனம் ஸுரஸௌம்யமாத்யம்.
புண்யாம்ருதார்ணவவஹம் பரமம் பவித்ரம்
மத்ஸ்யாவதாரமமரேந்த்ர- பதேர்பஜே(அ)ஹம்.
ஆஶ்சர்யதம் கருடவாஹனமாதிகூர்மம்
பக்தஸ்துதம் ஸுகபவம் முதிதாஶயேஶம்.
வார்யுத்பவம் ஜலஶயம் ச ஜனார்தனம் தம்
கூர்மாவதாரமமரேந்த்ர- பதேர்பஜே(அ)ஹம்.
ப்ரஹ்மாண்டகர்த்ருக-மரூபமநாதிபூதம்
காருண்யபூர்ணமஜரம் ஶுபதாயகம் கம்.
ஸர்வம்ஸஹாஸுபரி- ரக்ஷகமுத்தமாங்கம்
வந்தே வராஹமபராஜித- மாதிமூர்திம்.
ஸச்சின்மயம் பலவதாம் பலினம் வரேண்யம்
பக்தார்திநாஶனபரம் புவனேஶமுக்ரம்.
அக்ஷோப்யமன்னத- மனேககலாப்ரவீணம்
வந்தே ந்ருஸிம்ஹதனுஜ- ப்ரக்ருதோன்மதம் தம்.
த்யேயம் பரம் முநிஜனப்ரணுதம் ப்ரியேஶம்
யோகீஶ்வரம் ஜிதரிபும் கலிகல்மஷக்னம்.
வைகுண்டகம் ச ஸமஶக்திஸமன்விதம் தம்
வாமாக்ருதிம் பலினிபர்ஹணமர்சயே(அ)ஹம்.
ஶௌர்யப்ரதம் ச ரணவீரமணுஸ்திதம் தம்
வர்சஸ்வினம் மனுஜஸௌக்யகரம் ப்ரஸன்னம்.
தேவம் யதீஶ்வரமதீவ தயாப்ரபூர்ணம்
வந்தே ஸஶஸ்த்ரமஜரம் பரஶுப்ரஹஸ்தம்.
ஶாஸ்தாரமுத்தமமூத்பவ- வம்ஶரத்னம்
ஸீதேஶமச்யுதமனந்த- மபாரதீரம்.
உர்வீபதிம் வரதமாதிஸுரைர்னுதம் தம்
வந்தே தஶாஸ்யதஹனம் நயநாபிராமம்.
ஸங்கர்ஷணம் ச பலதேவமனேகரூபம்
நீலாம்பரம் ஜயவராபயஸீரபாணிம்.
தாலாங்கமாதிமஹிதம் ஹலினம் ஸுரேஶம்
வந்தே ஹலாயுதமஜம் பலபத்ரமீஶம்.
மாலாமணிப்ரகர- ஶோபிதமேகமக்ர்யம்
கோபாலகம் ஸகலகாமபலப்ரதம் தம்.
பீதாம்பரம் வதிதகம்ஸமஶேஷகீர்திம்
தாமோதரம் கருடதோரணமர்சயே(அ)ஹம்.
ஸம்ஸாரது꞉கதஹனம் ஸபலம் ஸுராம்ஶம்
புண்யாத்மபி꞉ க்ருதவிவேகமபாரரூபம்.
பாபாக்ருதிப்ரமதனம் பரமேஶமாத்ய-
மஶ்வானனம் கலிஜகல்கினமர்சயே(அ)ஹம்.
தஶாவதாரோத்தமஸ்தோத்ரரத்னம்
படேன்முதா ஹி பக்திமானாப்தகீர்தி꞉.
பவேத் ஸதா புவி ஸ்திதோ மோக்ஷகாமோ
லபேத சோத்தமாம் கதிம் ஸாதுசேதா꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |