ஹயக்ரீவர் அஷ்டோத்திரம்

ௐ ஹயக்ரீவாய நம꞉.
ௐ மஹாவிஷ்ணவே நம꞉.
ௐ கேஶவாய நம꞉.
ௐ மதுஸூதனாய நம꞉.
ௐ கோவிந்தாய நம꞉.
ௐ புண்டரீகாக்ஷாய நம꞉.
ௐ விஷ்ணவே நம꞉.
ௐ விஶ்வம்பராய நம꞉.
ௐ ஹரயே நம꞉.
ௐ ஆதித்யாய நம꞉.
ௐ ஸர்வவாகீஶாய நம꞉.
ௐ ஸர்வாதாராய நம꞉.
ௐ ஸனாதனாய நம꞉.
ௐ நிராதாராய நம꞉.
ௐ நிராகாராய நம꞉.
ௐ நிரீஶாய நம꞉.
ௐ நிருபத்ரவாய நம꞉.
ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉.
ௐ நிஷ்கலங்காய நம꞉.
ௐ நித்யத்ருப்தாய நம꞉.
ௐ நிராமயாய நம꞉.
ௐ சிதானந்தமயாய நம꞉.
ௐ ஸாக்ஷிணே நம꞉.
ௐ ஶரண்யாய நம꞉.
ௐ ஶுபதாயகாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉.
ௐ லோகத்ரயாதீஶாய நம꞉.
ௐ ஶிவாய நம꞉.
ௐ ஸரஸ்வதீப்ரதாய நம꞉.
ௐ வேதோத்தர்த்ரே நம꞉.
ௐ வேதநிதயே நம꞉.
ௐ வேதவேத்யாய நம꞉.
ௐ புராதனாய நம꞉.
ௐ பூர்ணாய நம꞉.
ௐ பூரயித்ரே நம꞉.
ௐ புண்யாய நம꞉.
ௐ புண்யகீர்தயே நம꞉.
ௐ பராத்பராய நம꞉.
ௐ பரமாத்மனே நம꞉.
ௐ பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம꞉.
ௐ பரேஶாய நம꞉.
ௐ பாரகாய நம꞉.
ௐ பராய நம꞉.
ௐ ஸகலோபநிஷத்வேத்யாய நம꞉.
ௐ நிஷ்கலாய நம꞉.
ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரக்ருதே நம꞉.
ௐ அக்ஷமாலாஜ்ஞானமுத்ராயுக்தஹஸ்தாய நம꞉.
ௐ வரப்ரதாய நம꞉.
ௐ புராணபுருஷாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரேஷ்டாய நம꞉.
ௐ ஶரண்யாய நம꞉.
ௐ பரமேஶ்வராய நம꞉.
ௐ ஶாந்தாய நம꞉.
ௐ தாந்தாய நம꞉.
ௐ ஜிதக்ரோதாய நம꞉.
ௐ ஜிதாமித்ராய நம꞉.
ௐ ஜகன்மயாய நம꞉.
ௐ ஜராம்ருத்யுஹராய நம꞉.
ௐ ஜீவாய நம꞉.
ௐ ஜயதாய நம꞉.
ௐ ஜாட்யநாஶனாய நம꞉.
ௐ ஜபப்ரியாய நம꞉.
ௐ ஜபஸ்துத்யாய நம꞉.
ௐ ஜபக்ருதே நம꞉.
ௐ ப்ரியக்ருதே நம꞉.
ௐ விபவே நம꞉.
ௐ விமலாய நம꞉.
ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉.
ௐ விஶ்வகோப்த்ரே நம꞉.
ௐ விதிஸ்துதாய நம꞉.
ௐ விதிவிஷ்ணுஶிவஸ்துத்யாய நம꞉.
ௐ ஶாந்திதாய நம꞉.
ௐ ஶாந்திகாரகாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரேய꞉ப்ரதாய நம꞉.
ௐ ஶ்ருதிமயாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரேயஸாம் பதயே நம꞉.
ௐ ஈஶ்வராய நம꞉.
ௐ அச்யுதாய நம꞉.
ௐ அனந்தரூபாய நம꞉.
ௐ ப்ராணதாய நம꞉.
ௐ ப்ருதிவீபதயே நம꞉.
ௐ அவ்யக்தவ்யக்தரூபாய நம꞉.
ௐ ஸர்வஸாக்ஷிணே நம꞉.
ௐ தமோ(அ)பக்னே நம꞉.
ௐ அஜ்ஞானநாஶகாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானினே நம꞉.
ௐ பூர்ணசந்த்ரஸமப்ரபாய நம꞉.
ௐ ஜ்ஞானதாய நம꞉.
ௐ வாக்பதயே நம꞉.
ௐ யோகினே நம꞉.
ௐ யோகீஶாய நம꞉.
ௐ ஸர்வகாமதாய நம꞉.
ௐ யோகாரூடாய நம꞉.
ௐ மஹாபுண்யாய நம꞉.
ௐ புண்யகீர்தயே நம꞉.
ௐ அமித்ரக்னே நம꞉.
ௐ விஶ்வஸாக்ஷிணே நம꞉.
ௐ சிதாகாராய நம꞉.
ௐ பரமானந்தகாரகாய நம꞉.
ௐ மஹாயோகினே நம꞉.
ௐ மஹாமௌனினே நம꞉.
ௐ முனீஶாய நம꞉.
ௐ ஶ்ரேயஸாம் நிதயே நம꞉.
ௐ ஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ பரமஹம்ஸாய நம꞉.
ௐ விஶ்வகோப்த்ரே நம꞉.
ௐ விராஜே நம꞉.
ௐ ஸ்வராஜே நம꞉.
ௐ ஶுத்தஸ்படிகஸங்காஶாய நம꞉.
ௐ ஜடாமண்டலஸம்யுதாய நம꞉.
ௐ ஆதிமத்யாந்த்யரஹிதாய நம꞉.
ௐ ஸர்வவாகீஶ்வரேஶ்வராய நம꞉.
ௐ ப்ரணவோத்கீதரூபாய நம꞉.
ௐ வேதாஹரணகர்மக்ருதே நம꞉.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

92.8K

Comments

n5tre

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |