ವಿಘ್ನೇಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ದೇವಪೂಜ್ಯಂ ಪರಾತ್ಪರಂ|
ಗಣೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಲಂಬೋದರಂ ಗಜೇಶಾನಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ಸನಾತನಂ|
ಏಕದಂತಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಆಖುವಾಹನಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಂ|
ವರಪ್ರದಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಅಭಯಂ ವರದಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಂ|
ಶೈಲಜಾಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಭಕ್ತಿತುಷ್ಟಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಧ್ಯಾತೃಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ದ್ವಿಪಂ|
ಶಿವಸೂನುಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧಿತರಿಂ ದೇವಂ ಕರಿರೂಪಂ ಗಣಾಗ್ರಗಂ|
ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಜೀಮೂತಂ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಂ|
ಶೂಲಹಸ್ತಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ಪರೇಶ್ವರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹಾಭಾರತಲೇಖಕಂ|
ವೇದವೇದ್ಯಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಹಂ ವಿಘ್ನಾನ್ ಮೇ ನಾಶಯಾಽಽಶು ಭೋಃ|
ವಿಘ್ನೇಶಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನೌಘನಾಶನಂ|
ಪಠೇತ್ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಾತಸ್ತಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾ ಭವೇತ್|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |