ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ
ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ.
ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ
ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ.
ಸಂಕಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಚ ಮನೋಃ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ವೈ
ದೂರ್ವಾಣಾಂ ಮಹಿಮೇತಿ ಭಕ್ತಿಚರಿತಂ ತತ್ಪಾರ್ಥಿವಸ್ಯಾರ್ಚನಂ.
ತೇಭ್ಯೋ ಯೈರ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ಗಣಪತಿಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರತುಷ್ಟೋ ದದೌ
ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನ ಸಮರ್ಥ ಏವ ಕಥಿತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುತೋ ಮಾನವಃ.
ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಥೋ ವದೇ ಕೃತಯುಗೇ ಶ್ವೇತಚ್ಛವಿಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ
ಸಿಂಹಾಂಕಃ ಸ ವಿನಾಯಕೋ ದಶಭುಜೋ ಭೂತ್ವಾಥ ಕಾಶೀಂ ಯಯೌ.
ಹತ್ವಾ ತತ್ರ ನರಾಂತಕಂ ತದನುಜಂ ದೇವಾಂತಕಂ ದಾನವಂ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಶಿವನಂದನೋ ರಸಭುಜೋ ಜಾತೋ ಮಯೂರೇಶ್ವರಃ.
ಹತ್ವಾ ತಂ ಕಮಲಾಸುರಂ ಚ ಸಗಣಂ ಸಿಂಧುಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಪಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮತೀ ಸುತೇ ಕಮಲಜಸ್ತಸ್ಮೈ ದದೌ ವಿಶ್ವಸೃಕ್.
ದ್ವಾಪಾರೇ ತು ಗಜಾನನೋ ಯುಗಭುಜೋ ಗೌರೀಸುತಃ ಸಿಂದುರಂ
ಸಮ್ಮರ್ದ್ಯ ಸ್ವಕರೇಣ ತಂ ನಿಜಮುಖೇ ಚಾಖುಧ್ವಜೋ ಲಿಪ್ತವಾನ್.
ಗೀತಾಯಾ ಉಪದೇಶ ಏವ ಹಿ ಕೃತೋ ರಾಜ್ಞೇ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವೈ
ತುಷ್ಟಾಯಾಥ ಚ ಧೂಮ್ರಕೇತುರಭಿಧೋ ವಿಪ್ರಃ ಸಧರ್ಮಾರ್ಥಿಕಃ.
ಅಶ್ವಾಂಕೋ ದ್ವಿಭುಜಃ ಸಿತೋ ಗಣಪತಿರ್ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಂತಕಃ ಸ್ವರ್ಣದಃ
ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಿದಂ ಗಣಸ್ಯ ಹರಿಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ಪುರಾ.
ಏತಚ್ಛ್ಲೋಕಸುಪಂಚಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್
ನಿರ್ವಾಣಂ ಪರಮಂ ವ್ರಜೇತ್ ಸ ಸಕಲಾನ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸುಭೋಗಾನಪಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.7K

Comments Kannada

7fxw8
ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ಮಾಲತಿ

ವೇದಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -Annapoorna

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ 😲 -ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಶರ್ಮಾ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |