ಪಂಚ ಶ್ಲೋಕೀ ಗಣೇಶ ಪುರಾಣ

ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶಪುರಾಣಸಾರಮುದಿತಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ಧಾತ್ರಾ ಪುರಾ
ತತ್ಖಂಡಂ ಪ್ರಥಮಂ ಮಹಾಗಣಪತೇಶ್ಚೋಪಾಸನಾಖ್ಯಂ ಯಥಾ.
ಸಂಹರ್ತುಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಶಿವೇನ ಗಣಪಸ್ಯಾದೌ ಕೃತಂ ಪೂಜನಂ
ಕರ್ತುಂ ಸೃಷ್ಟಿಮಿಮಾಂ ಸ್ತುತಃ ಸ ವಿಧಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ತಯೇ.
ಸಂಕಷ್ಟ್ಯಾಶ್ಚ ವಿನಾಯಕಸ್ಯ ಚ ಮನೋಃ ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ವೈ
ದೂರ್ವಾಣಾಂ ಮಹಿಮೇತಿ ಭಕ್ತಿಚರಿತಂ ತತ್ಪಾರ್ಥಿವಸ್ಯಾರ್ಚನಂ.
ತೇಭ್ಯೋ ಯೈರ್ಯದಭೀಪ್ಸಿತಂ ಗಣಪತಿಸ್ತತ್ತತ್ಪ್ರತುಷ್ಟೋ ದದೌ
ತಾಃ ಸರ್ವಾ ನ ಸಮರ್ಥ ಏವ ಕಥಿತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುತೋ ಮಾನವಃ.
ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಥೋ ವದೇ ಕೃತಯುಗೇ ಶ್ವೇತಚ್ಛವಿಃ ಕಾಶ್ಯಪಃ
ಸಿಂಹಾಂಕಃ ಸ ವಿನಾಯಕೋ ದಶಭುಜೋ ಭೂತ್ವಾಥ ಕಾಶೀಂ ಯಯೌ.
ಹತ್ವಾ ತತ್ರ ನರಾಂತಕಂ ತದನುಜಂ ದೇವಾಂತಕಂ ದಾನವಂ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಶಿವನಂದನೋ ರಸಭುಜೋ ಜಾತೋ ಮಯೂರೇಶ್ವರಃ.
ಹತ್ವಾ ತಂ ಕಮಲಾಸುರಂ ಚ ಸಗಣಂ ಸಿಂಧುಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಪಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮತೀ ಸುತೇ ಕಮಲಜಸ್ತಸ್ಮೈ ದದೌ ವಿಶ್ವಸೃಕ್.
ದ್ವಾಪಾರೇ ತು ಗಜಾನನೋ ಯುಗಭುಜೋ ಗೌರೀಸುತಃ ಸಿಂದುರಂ
ಸಮ್ಮರ್ದ್ಯ ಸ್ವಕರೇಣ ತಂ ನಿಜಮುಖೇ ಚಾಖುಧ್ವಜೋ ಲಿಪ್ತವಾನ್.
ಗೀತಾಯಾ ಉಪದೇಶ ಏವ ಹಿ ಕೃತೋ ರಾಜ್ಞೇ ವರೇಣ್ಯಾಯ ವೈ
ತುಷ್ಟಾಯಾಥ ಚ ಧೂಮ್ರಕೇತುರಭಿಧೋ ವಿಪ್ರಃ ಸಧರ್ಮರ್ಧಿಕಃ.
ಅಶ್ವಾಂಕೋ ದ್ವಿಭುಜಃ ಸಿತೋ ಗಣಪತಿರ್ಮ್ಲೇಚ್ಛಾಂತಕಃ ಸ್ವರ್ಣದಃ
ಕ್ರೀಡಾಕಾಂಡಮಿದಂ ಗಣಸ್ಯ ಹರಿಣಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ಪುರಾ.
ಏತಚ್ಛ್ಲೋಕಸುಪಂಚಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್
ನಿರ್ವಾಣಂ ಪರಮಂ ವ್ರಜೇತ್ ಸ ಸಕಲಾನ್ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸುಭೋಗಾನಪಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟಿ- ಪ್ರಕಟರುಚಿಕರಂ ಚಾರುವೀರಾಸನಸ್ಥಂ ಮೌಂಜೀಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಭರಣ- ಮುರುಶಿಖಾಶೋಭಿತಂ ಕುಂಡಲಾಂಗಂ. ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಂ ತಂ ಪ್ರಣತಮುನಿಜನಂ ವೇದನಾದಪ್ರಮೋದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ವಿಧೇಯಂ ಪ್ಲವಗಕುಲಪತಿಂ ಗೋಷ್ಪದೀಭೂತವಾರ್ಧಿಂ. ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾವೀರೋ ವೀರಭದ್ರವರೋತ್ತಮಃ. ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೀರೇ

Click here to know more..

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿ

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿ

ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪವಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ ಆ ನಃ ಶೃಣವನ್ನೂತಿಭಿಃ ಸೀದ ಸಾದನಂ. ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಪರಮೋತ ಸಂದೃಕ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ವಿರಾಜಾ. ಸ್ತೋಮಾಶ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಿವಿದೋ ಮ ಆಹುರೇತಸ್ಮೈ ರಾಷ್ಟ್ರಮಭಿಸನ್ನಮಾಮ. ಅಭ್ಯಾವರ್ತಧ್ವಮುಪಮೇತ ಸಾಕಮಯಂ ಶಾಸ್ತಾಧ

Click here to know more..

ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-1

ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ-1

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |