ಋಣ ಮೋಚನ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ

ರಕ್ತಾಂಗಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಂ ಸಿತಕುಸುಮಗಣೈಃ ಪೂಜಿತಂ ರಕ್ತಗಂಧೈಃ
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ರತ್ನಪೀಠೇ ಸುರತರುವಿಮಲೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ.
ದೋರ್ಭಿಃ ಪಾಶಾಂಕುಶೇಷ್ಟಾ- ಭಯಧರಮತುಲಂ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ
ಧ್ಯಾಯೇ್ಛಾಂತ್ಯರ್ಥಮೀಶಂ ಗಣಪತಿಮಮಲಂ ಶ್ರೀಸಮೇತಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ.
ಸ್ಮರಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಮಹಾಬಲಂ.
ಷಡಕ್ಷರಂ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಏಕಾಕ್ಷರಂ ಹ್ಯೇಕದಂತಮೇಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ.
ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಚ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ದೇವಂ ಮಹಾಸತ್ತ್ವಂ ಮಹಾಬಲಂ.
ಮಹಾವಿಘ್ನಹರಂ ಶಂಭೋರ್ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಕೃಷ್ಣಾಂಬರಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ.
ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪೋಪವೀತಂ ಚ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ರಕ್ತಾಂಬರಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ.
ರಕ್ತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಪೀತಾಂಬರಂ ಪೀತವರ್ಣಂ ಪೀತಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ .
ಪೀತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಧೂಮ್ರಾಂಬರಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಧೂಮ್ರಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ .
ಹೋಮಧೂಮಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಫಾಲನೇತ್ರಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಂ ವಿಭುಂ.
ಚಾಮರಾಲಂಕೃತಂ ದೇವಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ.
ಇದಂ ತ್ವೃಣಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಗಣೇಶಕೃಪಯಾ ಶೀಘ್ರಮೃಣಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |