ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ

35.3K
1.0K

Comments Kannada

ceGdw
ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಕಾವ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ವಿಶೇಷವಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ⭐ -ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುನ್ನು

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 🌼 -ನಂದಿನಿ ಜೋಶಿ

Read more comments

ಗಣೇಶ ಹೇರಂಬ ಗಜಾನನೇತಿ
ಮಹೋದರ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಕಾಶಿನ್।
ವರಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿನಾಥ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಅನೇಕವಿಘ್ನಾಂತಕ ವಕ್ರತುಂಡ
ಸ್ವಸಂಜ್ಞವಾಸಿಂಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜೇತಿ।
ಕವೀಶ ದೇವಾಂತಕನಾಶಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಮಹೇಶಸೂನೋ ಗಜದೈತ್ಯಶತ್ರೋ
ವರೇಣ್ಯಸೂನೋ ವಿಕಟ ತ್ರಿನೇತ್ರ।
ಪರೇಶ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಏಕದಂತ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಪ್ರಮೋದ ಮೇದೇತಿ ನರಾಂತಕಾರೇ
ಷಡೂರ್ಮಿಹಂತರ್ಗಜಕರ್ಣ ಢುಂಢೇ।
ದ್ವಂದ್ವಾಗ್ನಿಸಿಂಧೋ ಸ್ಥಿರಭಾವಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನವಿಘಾತಶತ್ರೋ
ಪರಾಶರಸ್ಯಾತ್ಮಜ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರ।
ಅನಾದಿಪೂಜ್ಯಾಖುಗ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವೈರಿಂಚ್ಯ ಲಂಬೋದರ ಧೂಮ್ರವರ್ಣ
ಮಯೂರಪಾಲೇತಿ ಮಯೂರವಾಹಿನ್।
ಸುರಾಸುರೈಃ ಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಕರಿನ್ ಮಹಾಖುಧ್ವಜ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
ಶಿವಾಜ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಅನಂತವಾಹ।
ಜಯೌಘ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶೇಷನಾಭೇ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಅಣೋರಣೀಯೋ ಮಹತೋ ಮಹೀಯೋ
ರವೀಶ ಯೋಗೇಶಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ।
ನಿಧೀಶ ಮಂತ್ರೇಶ ಚ ಶೇಷಪುತ್ರ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವರಪ್ರದಾತರದಿತೇಶ್ಚ ಸೂನೋ
ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಞಾನದ ತಾರಕ್ತ್ರ।
ಗುಹಾಗ್ರಜ ಬ್ರಹ್ಮಪ ಪಾರ್ಶ್ವಪುತ್ರ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಸಿಂಧೋಶ್ಚ ಶತ್ರೋ ಪರಶುಪ್ರಪಾಣೇ
ಶಮೀಶಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯ ವಿಘ್ನಹಾರಿನ್।
ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರರ್ಚಿತ ದೇವದೇವ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಧಿಯಃ ಪ್ರದಾತಶ್ಚ ಶಮೀಪ್ರಿಯೇತಿ
ಸುಸಿದ್ಧಿದಾತಶ್ಚ ಸುಶಾಂತಿದಾತಃ।
ಅಮೇಯಮಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮೇತಿ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ದ್ವಿಧಾಚತುರ್ಥೀಪ್ರಿಯ ಕಶ್ಯಪಾರ್ಚ್ಯ
ಧನಪ್ರದ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಪ್ರಕಾಶ।
ಚಿಂತಾಮಣೇ ಚಿತ್ತವಿಹಾರಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಯಮಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಅಭಿಮಾನಶತ್ರೋ
ವಿಧೂದ್ಭವಾರೇ ಕಪಿಲಸ್ಯ ಸೂನೋ।
ವಿದೇಹ ಸ್ವಾನಂದ ಅಯೋಗಯೋಗ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಗಣಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಕಮಲಸ್ಯ ಶತ್ರೋ
ಸಮಸ್ತಭಾವಜ್ಞ ಚ ಭಾಲಚಂದ್ರ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತ ಭಯಪ್ರದಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವಿಭೋ ಜಗದ್ರೂಪ ಗಣೇಶ ಭೂಮನ್
ಪುಷ್ಟೇಃ ಪತೇ ಆಖುಗತೇಽತಿಬೋಧ।
ಕರ್ತಶ್ಚ ಪಾಲಶ್ಚ ತು ಸಂಹರೇತಿ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |