ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಗಣೇಶ ಹೇರಂಬ ಗಜಾನನೇತಿ
ಮಹೋದರ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಕಾಶಿನ್।
ವರಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿನಾಥ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಅನೇಕವಿಘ್ನಾಂತಕ ವಕ್ರತುಂಡ
ಸ್ವಸಂಜ್ಞವಾಸಿಂಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜೇತಿ।
ಕವೀಶ ದೇವಾಂತಕನಾಶಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಮಹೇಶಸೂನೋ ಗಜದೈತ್ಯಶತ್ರೋ
ವರೇಣ್ಯಸೂನೋ ವಿಕಟ ತ್ರಿನೇತ್ರ।
ಪರೇಶ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಏಕದಂತ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಪ್ರಮೋದ ಮೇದೇತಿ ನರಾಂತಕಾರೇ
ಷಡೂರ್ಮಿಹಂತರ್ಗಜಕರ್ಣ ಢುಂಢೇ।
ದ್ವಂದ್ವಾಗ್ನಿಸಿಂಧೋ ಸ್ಥಿರಭಾವಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನವಿಘಾತಶತ್ರೋ
ಪರಾಶರಸ್ಯಾತ್ಮಜ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರ।
ಅನಾದಿಪೂಜ್ಯಾಖುಗ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವೈರಿಂಚ್ಯ ಲಂಬೋದರ ಧೂಮ್ರವರ್ಣ
ಮಯೂರಪಾಲೇತಿ ಮಯೂರವಾಹಿನ್।
ಸುರಾಸುರೈಃ ಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಕರಿನ್ ಮಹಾಖುಧ್ವಜ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
ಶಿವಾಜ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಅನಂತವಾಹ।
ಜಯೌಘ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶೇಷನಾಭೇ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಅಣೋರಣೀಯೋ ಮಹತೋ ಮಹೀಯೋ
ರವೀಶ ಯೋಗೇಶಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ।
ನಿಧೀಶ ಮಂತ್ರೇಶ ಚ ಶೇಷಪುತ್ರ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವರಪ್ರದಾತರದಿತೇಶ್ಚ ಸೂನೋ
ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಞಾನದ ತಾರಕ್ತ್ರ।
ಗುಹಾಗ್ರಜ ಬ್ರಹ್ಮಪ ಪಾರ್ಶ್ವಪುತ್ರ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಸಿಂಧೋಶ್ಚ ಶತ್ರೋ ಪರಶುಪ್ರಪಾಣೇ
ಶಮೀಶಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯ ವಿಘ್ನಹಾರಿನ್।
ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರರ್ಚಿತ ದೇವದೇವ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಧಿಯಃ ಪ್ರದಾತಶ್ಚ ಶಮೀಪ್ರಿಯೇತಿ
ಸುಸಿದ್ಧಿದಾತಶ್ಚ ಸುಶಾಂತಿದಾತಃ।
ಅಮೇಯಮಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮೇತಿ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ದ್ವಿಧಾಚತುರ್ಥೀಪ್ರಿಯ ಕಶ್ಯಪಾರ್ಚ್ಯ
ಧನಪ್ರದ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಪ್ರಕಾಶ।
ಚಿಂತಾಮಣೇ ಚಿತ್ತವಿಹಾರಕಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಯಮಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಅಭಿಮಾನಶತ್ರೋ
ವಿಧೂದ್ಭವಾರೇ ಕಪಿಲಸ್ಯ ಸೂನೋ।
ವಿದೇಹ ಸ್ವಾನಂದ ಅಯೋಗಯೋಗ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ಗಣಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಕಮಲಸ್ಯ ಶತ್ರೋ
ಸಮಸ್ತಭಾವಜ್ಞ ಚ ಭಾಲಚಂದ್ರ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತ ಭಯಪ್ರದಾರಿನ್
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।
ವಿಭೋ ಜಗದ್ರೂಪ ಗಣೇಶ ಭೂಮನ್
ಪುಷ್ಟೇಃ ಪತೇ ಆಖುಗತೇಽತಿಬೋಧ।
ಕರ್ತಶ್ಚ ಪಾಲಶ್ಚ ತು ಸಂಹರೇತಿ
ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಚಂದ್ರಮೌಲಿ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಚಂದ್ರಮೌಲಿ ದಶಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸದಾ ಮುದಾ ಮದೀಯಕೇ ಮನಃಸರೋರುಹಾಂತರೇ ವಿಹಾರಿಣೇಽಘಸಂಚಯಂ ವಿದಾರಿಣೇ ಚಿದಾತ್ಮನೇ. ನಿರಸ್ತತೋಯ- ತೋಯಮುಙ್ನಿಕಾಯ- ಕಾಯಶೋಭಿನೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಶಂಕರಾಯ ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ. ನಮೋ ನಮೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಾನಕೀರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶುಭಪ್ರದಾಯಿನೇ. ನಮೋ ದಯಾರ್ದ್ರಚೇತಸೇ ನಮೋಽಸ್ತು ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸ

Click here to know more..

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಸ್ತೋತ್ರ

ಸುರೇಜ್ಯಾ ವಿಶಾಲಾ ಸುಭದ್ರಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ರಮಾ ಶ್ರೀಪದಾ ಮಂತ್ರರೂಪಾ ವಿವಂದ್ಯಾ. ನವಾ ನಂದಿನೀ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಸುನೇತ್ರಾ ಸದಾ ಭಾವಿತವ್ಯಾ ಸುಹರ್ಷಪ್ರದಾ ಮಾ. ಅಚ್ಯುತಾಂ ಶಂಕರಾಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಂ ಸುಮಾಂ ಶ್ರೀಕರಾಂ ಸಾಗರಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ ಮುದಾ. ಸುಪ್ರಭಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಂ ಸನ್ನಮಾಮ್ಯುತ್ತಮಾಂ ಶ್ರೇಯಸೀಂ ವಲ್

Click here to know more..

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀ-1

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀ-1

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |