ಗಣನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮುಖಾರವಿಂದಂ
ನೇತ್ರತ್ರಯಂ ಮದಸುಗಂಧಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಂ.
ಶುಂಡಂಚ ರತ್ನಘಟಮಂಡಿತಮೇಕದಂತಂ
ಧ್ಯಾನೇನ ಚಿಂತಿತಫಲಂ ವಿತರನ್ನಮೀಕ್ಷ್ಣಂ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಭುಜಾನಶೇಷಾ-
ನಬ್ಜಾದಿಭಿರ್ವಿಲಸಿತಾನ್ ಲಸಿತಾಂಗದೈಶ್ಚ.
ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನ- ಚಂಡದಂಡಾನ್
ವಾಂಛಾಧಿಕಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವರದಾನದಕ್ಷಾನ್.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥವಿಶಾಲದೇಹಂ
ಸಿಂದೂರಪುಂಜಪರಿರಂಜಿತ- ಕಾಂತಿಕಾಂತಂ.
ಮುಕ್ತಾಫಲೈರ್ಮಣಿ- ಗಣೈರ್ಲಸಿತಂ ಸಮಂತಾತ್
ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಮುದಾ ದಯಿತಯಾ ಕಿಲ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಗಣಪತಿಂ ಗಣರಾಜರಾಜಂ
ಮೋದಪ್ರಮೋದಸುಮುಖಾದಿ- ಗಣೈಶ್ಚ ಜುಷ್ಟಂ.
ಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಭಿರ್ವಿಲಸಿತಂ ನತಲೋಕಪಾಲಂ
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಪರಂ ವರದಂ ವರೇಣ್ಯಂ.
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಯಕನಾಮರೂಪಂ
ಲಂಬೋದರಂ ಪರಮಸುಂದರಮೇಕದಂತಂ.
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಗಜಮುಖಂ ಸುಮುಖಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಭುವನಮಂಗಲಮಾದಿದೇವಂ.
ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೃಹೀತಚರಣೋ ಗಣನಾಯಕಸ್ಯ.
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಮುದಿತೋ ವರದಾನದಕ್ಷ-
ಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಖಿಲ- ಚಿಂತಿತಮರ್ಥಕಾಮಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

47.4K

Comments

a4udh

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |