ಗಣೇಶ ಮಂಗಲ ಸ್ತುತಿ

ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರೇಶಂ ಪರಮೀಶ್ವರಂ.
ವಿಘ್ನನಿಘ್ನಕರಂ ಶಾಂತಂ ಪುಷ್ಟಂ ಕಾಂತಮನಂತಕಂ..
ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರೈಃ ಸಿದ್ಧೇಂದ್ರೈಃ ಸ್ತುತಂ ಸ್ತೌಮಿ ಪರಾತ್ಪರಂ.
ಸುರಪದ್ಮದಿನೇಶಂ ಚ ಗಣೇಶಂ ಮಂಗಲಾಯನಂ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

80.1K

Comments

7simj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |