ಗಜಮುಖ ಸ್ತುತಿ

ವಿಚಕ್ಷಣಮಪಿ ದ್ವಿಷಾಂ ಭಯಕರಂ ವಿಭುಂ ಶಂಕರಂ
ವಿನೀತಮಜಮವ್ಯಯಂ ವಿಧಿಮಧೀತಶಾಸ್ತ್ರಾಶಯಂ.
ವಿಭಾವಸುಮಕಿಂಕರಂ ಜಗದಧೀಶಮಾಶಾಂಬರಂ
ಗಣಪ್ರಮುಖಮರ್ಚಯೇ ಗಜಮುಖಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಅನುತ್ತಮಮನಾಮಯಂ ಪ್ರಥಿತಸರ್ವದೇವಾಶ್ರಯಂ
ವಿವಿಕ್ತಮಜಮಕ್ಷರಂ ಕಲಿನಿಬರ್ಹಣಂ ಕೀರ್ತಿದಂ.
ವಿರಾಟ್ಪುರುಷಮಕ್ಷಯಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಮೃಡಾನೀಸುತಂ
ಗಣಪ್ರಮುಖಮರ್ಚಯೇ ಗಜಮುಖಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಅಲೌಕಿಕವರಪ್ರದಂ ಪರಕೃಪಂ ಜನೈಃ ಸೇವಿತಂ
ಹಿಮಾದ್ರಿತನಯಾಪತಿಪ್ರಿಯಸುರೋತ್ತಮಂ ಪಾವನಂ.
ಸದೈವ ಸುಖವರ್ಧಕಂ ಸಕಲದುಃಖಸಂತಾರಕಂ
ಗಣಪ್ರಮುಖಮರ್ಚಯೇ ಗಜಮುಖಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಕಲಾನಿಧಿಮನತ್ಯಯಂ ಮುನಿಗತಾಯನಂ ಸತ್ತಮಂ
ಶಿವಂ ಶ್ರುತಿರಸಂ ಸದಾ ಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾತ್ಸೌಖ್ಯದಂ.
ಸನಾತನಮಜಲ್ಪನಂ ಸಿತಸುಧಾಂಶುಭಾಲಂ ಭೃಶಂ
ಗಣಪ್ರಮುಖಮರ್ಚಯೇ ಗಜಮುಖಂ ಜಗನ್ನಾಯಕಂ.
ಗಣಾಧಿಪತಿಸಂಸ್ತುತಿಂ ನಿರಪರಾಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್-
ಅನಾರತಮುದಾಕರಂ ಗಜಮುಖಂ ಸದಾ ಸಂಸ್ಮರನ್.
ಲಭೇತ ಸತತಂ ಕೃಪಾಂ ಮತಿಮಪಾರಸನತಾರಿಣೀಂ
ಜನೋ ಹಿ ನಿಯತಂ ಮನೋಗತಿಮಸಾಧ್ಯಸಂಸಾಧಿನೀಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.3K

Comments

chmqj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |