ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Ganesha Ashtottara

 

ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ॥
ಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥
ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚಂದ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಶಂಭುತೇಜಾ ಯಜ್ಞಕಾಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ॥
ಕುಲಾಚಲಾಂಸೋ ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ॥
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ॥
ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ವಿಜಯಾವಹಃ ॥
ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥
ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಕಾರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥
ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ॥
ಗುಹಾಶಯೋ ಗಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದೋ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥
ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಚೈವ ಮಹಾಮನಾಃ ॥
ವರೇಣ್ಯೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಂದ್ಯೋ ವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ॥
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸ್ತಥಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥
ಚತುರ್ಬಾಹಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿರ್ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಮರ್ದ್ದನಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಇತ್ಯೇವಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋಹರಂ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ದೇವಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ।
ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಣರಾಜಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಶನಿ ಕವಚಂ

ಶನಿ ಕವಚಂ

ನೀಲಾಂಬರೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಗೃಧ್ರಸ್ಥಿತಸ್ತ್ರಾಸಕರೋ ಧನುಷ್ಮಾನ್. ಚತುರ್ಭುಜಃ ಸೂರ್ಯಸುತಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸದಾ ಮಮ ಸ್ಯಾತ್ ಪರತಃ ಪ್ರಶಾಂತಃ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ- ಶ್ರುಣುಧ್ವಮೃಷಯಃ ಸರ್ವೇ ಶನಿಪೀಡಾಹರಂ ಮಹತ್. ಕವಚಂ ಶನಿರಾಜಸ್ಯ ಸೌರೇರಿದಮನುತ್ತಮಂ. ಕವಚಂ ದೇವತಾವಾಸಂ ವಜ್ರಪಂಜರಸಂಜ್ಞಕಂ. ಶನೈಶ್ಚರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್

Click here to know more..

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸ್ತುತಿ

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸ್ತುತಿ

ಮಹಿಷಾಸುರದೈತ್ಯಜಯೇ ವಿಜಯೇ ಭುವಿ ಭಕ್ತಜನೇಷು ಕೃತೈಕದಯೇ. ಪರಿವಂದಿತಲೋಕಪರೇ ಸುವರೇ ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ. ಕನಕಾದಿವಿಭೂಷಿತಸದ್ವಸನೇ ಶರದಿಂದುಸುಸುಂದರಸದ್ವದನೇ. ಪರಿಪಾಲಿತಚಾರುಜನೇ ಮದನೇ ಪರಿಪಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಮಾಮನಿಶಂ. ವೃತಗೂಢಸುಶಾಸ್ತ್ರವಿವೇಕನಿಧೇ ಭುವನತ್ರಯಭೂತಿಭವೈಕವಿಧೇ. ಪರಿಸೇವಿತದೇವಸಮೂಹಸುಧೇ

Click here to know more..

ನಾರಾಯಣಸೂಕ್ತಂ

ನಾರಾಯಣಸೂಕ್ತಂ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |