ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

 

Ganesha Ashtottara

 

ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ॥
ಸ್ವರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥
ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚಂದ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಶಂಭುತೇಜಾ ಯಜ್ಞಕಾಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ॥
ಕುಲಾಚಲಾಂಸೋ ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ॥
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ ।
ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ॥
ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ವಿಜಯಾವಹಃ ॥
ಕಾಮಿನೀಕಾಮನಾಕಾಮಮಾಲಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥
ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇಂದುಮಂಡಲನಿರ್ಮಲಃ ।
ಕಾರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥
ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ॥
ಗುಹಾಶಯೋ ಗಹಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದೋ ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥
ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಚೈವ ಮಹಾಮನಾಃ ॥
ವರೇಣ್ಯೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ವಂದ್ಯೋ ವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುರ್ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ॥
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸ್ತಥಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ದ್ಧನಃ ।
ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ಚ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥
ಚತುರ್ಬಾಹಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ।
ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿರ್ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಮರ್ದ್ದನಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥
ಇತ್ಯೇವಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಂ ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋಹರಂ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ದೇವಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ।
ಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಣರಾಜಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |