ಗಣೇಶ ಚಾಲೀಸಾ

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಜಯ ಗಣಪತಿ ಸದಗುಣ ಸದನ ಕರಿವರ ವದನ ಕೃಪಾಲ.
ವಿಘ್ನ ಹರಣ ಮಂಗಲ ಕರಣ ಜಯ ಜಯ ಗಿರಿಜಾಲಾಲ.
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಗಣಪತಿ ಗಣರಾಜೂ.
ಮಂಗಲ ಭರಣ ಕರಣ ಶುಭ ಕಾಜೂ.
ಜಯ ಗಜಬದನ ಸದನ ಸುಖದಾತಾ.
ವಿಶ್ವವಿನಾಯಕ ಬುದ್ಧಿ ವಿಧಾತಾ.
ವಕ್ರತುಂಡ ಶುಚಿ ಶುಂಡ ಸುಹಾವನ.
ತಿಲಕ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಭಾಲ ಮನ ಭಾವನ.
ರಾಜತ ಮಣಿ ಮುಕ್ತನ ಉರ ಮಾಲಾ.
ಸ್ವರ್ಣ ಮುಕುಟ ಶಿರ ನಯನ ವಿಶಾಲಾ.
ಪುಸ್ತಕ ಪಾಣಿ ಕುಠಾರ ತ್ರಿಶೂಲಂ.
ಮೋದಕ ಭೋಗ ಸುಗಂಧಿತ ಫೂಲಂ.
ಸುಂದರ ಪೀತಾಂಬರ ತನ ಸಾಜಿತ.
ಚರಣ ಪಾದುಕಾ ಮುನಿ ಮನ ರಾಜಿತ.
ಧನಿ ಶಿವ ಸುವನ ಷಡಾನನ ಭ್ರಾತಾ.
ಗೌರೀ ಲಲನ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತಾ.
ಋದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ತವ ಚಂವರ ಸುಧಾರೇ.
ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಸೋಹತ ದ್ವಾರೇ.
ಕಹೌಂ ಜನಮ ಶುಭ ಕಥಾ ತುಮ್ಹಾರೀ.
ಅತಿ ಶುಚಿ ಪಾವನ ಮಂಗಲಕಾರೀ.
ಏಕ ಸಮಯ ಗಿರಿರಾಜ ಕುಮಾರೀ.
ಪುತ್ರ ಹೇತು ತಪ ಕೀನ್ಹೋಂ ಭಾರೀ.
ಭಯೋ ಯಜ್ಞ ಜಬ ಪೂರ್ಣ ಅನೂಪಾ.
ತಬ ಪಹುಁಚ್ಯೋ ತುಮ ಧರಿ ದ್ವಿಜ ರೂಪಾ.
ಅತಿಥಿ ಜಾನಿ ಕೇ ಗೌರೀ ಸುಖಾರೀ.
ಬಹು ವಿಧಿ ಸೇವಾ ಕರೀ ತುಮ್ಹಾರೀ.
ಅತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಹ್ವೈ ತುಮ ವರ ದೀನ್ಹಾ.
ಮಾತು ಪುತ್ರ ಹಿತ ಜೋ ತಪ ಕೀನ್ಹಾ.
ಮಿಲಹಿಂ ಪುತ್ರ ತುಂಹಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲಾ.
ಬಿನಾ ಗರ್ಭ ಧಾರಣ ಯಹಿ ಕಾಲಾ.
ಗಣನಾಯಕ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಾನಾ.
ಪೂಜಿತ ಪ್ರಥಮ ರೂಪ ಭಗವಾನಾ.
ಅಸ ಕೇಹಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ರೂಪ ಹ್ವೈ.
ಪಲನಾ ಪರ ಬಾಲಕ ಸ್ವರೂಪ ಹ್ವೈ.
ಬನಿ ಶಿಶು ರುದನ ಜಬಹಿಂ ತುಮ ಠಾನಾ.
ಲಖಿ ಮುಖ ಸುಖ ನಹಿಂ ಗೌರೀ ಸಮಾನಾ.
ಸಕಲ ಮಗನ ಸುಖ ಮಂಗಲ ಗಾವಹಿಂ.
ನಭ ತೇ ಸುರನ ಸುಮನ ವರ್ಷಾವಹಿಂ.
ಶಂಭು ಉಮಾ ಬಹು ದಾನ ಲುಟಾವಹಿಂ.
ಸುರ ಮುನಿಜನ ಸುತ ದೇಖನ ಆವಹಿಂ.
ಲಖಿ ಅತಿ ಆನಂದ ಮಂಗಲ ಸಾಜಾ.
ದೇಖನ ಭೀ ಆಏ ಶನಿ ರಾಜಾ.
ನಿಜ ಅವಗುಣ ಗನಿ ಶನಿ ಮನ ಮಾಹೀಂ.
ಬಾಲಕ ದೇಖನ ಚಾಹತ ನಾಹೀಂ.
ಗಿರಿಜಾ ಕಛು ಮನ ಭೇದ ಬಢ಼ಾಯೋ.
ಉತ್ಸವ ಮೋರ ನ ಶನಿ ತುಹಿ ಭಾಯೋ.
ಕಹನ ಲಗೇ ಶನಿ ಮನ ಸಕುಚಾಈ.
ಕಾ ಕರಿಹೋಂ ಶಿಶು ಮೋಹಿ ದಿಖಾಈ.
ನಹಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಮಾ ಉರ ಭಯಊ.
ಶನಿ ಸೋಂ ಬಾಲಕ ದೇಖನ ಕಹ್ಯಊ.
ಪಡ಼ತಹಿಂ ಶನಿ ದೃಗಕೋಣ ಪ್ರಕಾಶಾ.
ಬಾಲಕ ಸಿರ ಉಡ಼ಿ ಗಯೋ ಅಕಾಶಾ.
ಗಿರಿಜಾ ಗಿರೀ ವಿಕಲ ಹ್ವೈ ಧರಣೀ.
ಸೋ ದುಖ ದಶಾ ಗಯೋ ನಹಿಂ ವರಣೀ.
ಹಾಹಾಕಾರ ಮಚ್ಯೋ ಕೈಲಾಶಾ.
ಶನಿ ಕೀನ್ಹೋಂ ಲಖಿ ಸುತ ಕಾ ನಾಶಾ.
ತುರತ ಗರುಡ಼ ಚಢ಼ಿ ವಿಷ್ಣು ಸಿಧಾಯೇ.
ಕಾಟಿ ಚಕ್ರ ಸೋ ಗಜಶಿರ ಲಾಯೇ.
ಬಾಲಕ ಕೇ ಧಡ಼ ಊಪರ ಧಾರಯೋ.
ಪ್ರಾಣ ಮಂತ್ರ ಪಢ಼ಿ ಶಂಕರ ಡಾರಯೋ.
ನಾಮ ಗಣೇಶ ಶಂಭು ತಬ ಕೀನ್ಹೇಂ.
ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಧಿ ವರ ದೀನ್ಹೇಂ.
ಬುದ್ಧಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಬ ಶಿವ ಕೀನ್ಹಾ.
ಪೃಥ್ವೀ ಕರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಲೀನ್ಹಾ.
ಚಲೇ ಷಡಾನನ ಭರಮಿ ಭುಲಾಈ.
ರಚೇ ಬೈಠಿ ತುಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಾಈ.
ಚರಣ ಮಾತು ಪಿತು ಕೇ ಧರ ಲೀನ್ಹೇಂ.
ತಿನಕೇ ಸಾತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕೀನ್ಹೇಂ.
ಧನಿ ಗಣೇಶ ಕಹಿಂ ಶಿವ ಹಿಯ ಹರ್ಷ್ಯೋ.
ನಭ ತೇ ಸುರನ ಸುಮನ ಬಹು ವರ್ಷ್ಯೋ.
ತುಮ್ಹಾರೀ ಮಹಿಮಾ ಬುದ್ಧಿ ಬಡ಼ಾಈ.
ಶೇಷ ಸಹಸ ಮುಖ ಸಕೇ ನ ಗಾಈ.
ಮೈಂ ಮತಿ ಹೀನ ಮಲೀನ ದುಖಾರೀ.
ಕರಹುಂ ಕೌನ ವಿಧಿ ವಿನಯ ತುಮ್ಹಾರೀ.
ಭಜತ ರಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭುದಾಸಾ.
ಜಗ ಪ್ರಯಾಗ ಕಕರಾ ದುರ್ವಾಸಾ.
ಅಬ ಪ್ರಭು ದಯಾ ದೀನ ಪರ ಕೀಜೇ.
ಅಪನೀ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಛ ದೀಜೇ.
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ ಪಾಠ ಕರೈ ಧರ ಧ್ಯಾನ.
ನಿತ ನವ ಮಂಗಲ ಗೃಹ ಬಸೈ ಲಹೈ ಜಗತ ಸನಮಾನ.
ಸಂಬಂಧ ಅಪನಾ ಸಹಸ್ರ ದಶ ಋಷಿ ಪಂಚಮೀ ದಿನೇಶ.
ಪೂರಣ ಚಾಲೀಸಾ ಭಯೋ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ.

Click below to listen to Ganesh Chalisa

 

Ganesh Chalisa

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3586109